Обща характеристика на управлението на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА УПРАВЛЕНИЕТО
НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

1. Същността на хората като ресурси

Човешките ресурси са населението на всяка страна. Те са основа и субект на производството и социалния прогрес на обществото. Икономическия растеж зависи от демографския, качествен състав на човешките ресурси, както и от мотивацията, ценностната система и степента на участие на човешките ресурси в икономическата дейност.

Човешките ресурси в една организация са сложно единство от взаимосвързани, преплитащи се обстоятелства на:
* Индивидуални човешки различия

- личната пригодност на хората да работят на точно определена длъжност (работното място);

- степента, в която са мотивирани и са в състояние да се мотивират в бъдеще;

- степента в която изпитват удовлетвореност от труда си.

* Възприемането от хората на въздействието на средата (социално-психологически механизми за въздействие на средата - медиатори)

- перцепцията - това са възприятията на хората за света около тях и начинът по който се формират;

- личността на всеки човешки индивид - потребности, циенности, качества и т.н.

- атрибуцията - мнението на хората за себе си и за другите хора

- усвояването - това е начинът по който хората формират очаквания, представи и опит;

- мотивацията - начинът по който сезараждат потребностите, мотивите, чувствата, интересите, начинът по който вземат решения;

- референтни групи - това е влиянието на чувството и желанието на хората да бъдат част от една група, която за тях е силно атрактивна.

* Стимули, които организацията създава това са:
- лидерство - формално и неформално;

- мениджмънт - системата от управленски функции и действия, философията на организацията към човешките ресурси;

- корпоративна култура - начинът по който организацията извършва нещата;

- комуникациите - свързващ процес.

Индивидуалните различия могат да бъдат управлявани, ако организацията подава точните стимули; познава и прилага медиаторите, които пренасят тези тимули върху хората.

2. Същност на управлението на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е теория и практика, които непрекъснато се развиват и усъвършенстват. В края на ХХ в. в мениджмънта се акцентира на човешките ресурси. Хората стават решаващ ресурс на успеха и съвършенството на организацията.

2.1 Предмет на управлението на човешките ресурси

Управлението на човешките ресурси е целенасочено въздействие върху обекта "хора", за да трансформират пригодността и мотивацията си върху продукта на организацията, върху производителността, рентабилността, ефективността, пазарните позиции, печалбата и растежа на организацията.

Предметът на управлението на човешките ресурси има три важни аспекта:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на управлението на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.