Обща характеристика на понятието "търговец". Видове търговци.


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
Център за дистанционно обучение

Велико Търново

КУРСОВА РАБОТА

ПО

УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА :Търговско право
Преподавател : Проф. д-р Георги Стефанов

На тема:
Обща характеристика на понятието"търговец". Видове търговци.

Разработил: Цветомила Красимирова Луканова

Факултетен № 121433220104
Специалност: Стопанско управление

Първи курс / първи семестър , учебна година 2012/2013г.

Велико Търново
м.Май/2013г.

Съдържание:
I. Обща характеристика на понятието"търговец".
II. Видове търговци.
- Едноличен търговец
-Търговски дружества
1.Събирателно дружество(СД)
2.Командитно дружество(КД)
3.Дружество с ограничена отговорност (ООД)
4.Командитно дружество с акции (КДА)
5.Акционерно дружество (АД)
III.Търговски регистър
IV.Източници

I. Обща характеристика на понятието "търговец":

- Под търговец обикновено разбираме понятие като физическо или юридическо лице, занимаващо се с търговия по занятие, или по точно на покупко-продажба ,
т.е. закупуване или продаване на стоки или услуги. Професията на търговеца възниква в дълбока древност и за да се уредят взаимоотношенията и правата на търговците, е създадена и така наречената нормативна база, която регламентира тяхната дейностКакто вече споменах - понятието търговец има основно значение за Търговското право. По смисъла на Търговския закон търговец е, не само този, който купува стоки с цел да ги препродаде на други лица, за да реализира печалба, а всяко физическо /ФЛ/ или юридическо /ЮЛ/, което отговаря на изискванията, установени от ТЗ. Търговци също са търговски дружества /ТД/, кооперации, банкови, застрахователни дружества и др. Специалното търговско законодателство може да вложи в понятието търговец неговото тясно /икономическо/ значение, а не неговото широко значение.Търговците са субекти на Гражданското право - ФЛ и ЮЛ, като към тяхната гражданска правоспособност и дееспособност се прибавя търговска. По правило търговската правоспособност и дееспособност е обща /универсална/. Тези правни качества могат да бъдат ограничени на основание специални законови разпоредби / напр. за банките, холдинговите дружества, фондовите борси и др./
- Статусът на търговците може да се изясни от три аспекта ((1.стопански (пазарни)субекти,които извършват предприемачество (бизнес).Това е тяхната икономическа характеристика. / 2.Правни (гражданскоправни)субекти - ФЛ,ЮЛ,които са правоспособни и дееспособни.Това е тяхна правна (ГП) характеристика. / 3.Имат търговско качество,което им дава възможност законосъобразно да извършват определена дейност (сделка)Признаването на търговското качество означава,че към гражданскоправната правоспособност и дееспособност на ФЛ и ЮЛ се прибавя и търговска правоспособност и дееспособност.По тази причина търговското качество на субектите има едновременно икономическо и юридическо значение,тъй като чрез него се реализират първите две качества на субектите,т.е. то е продължение и синтез на тяхното икономическо и правно положение.По правило търговската правоспособност и дееспособност е обща (универсална))),
- които са неразривно свързани,тъй като те едновременно са пазарни участници (стоп.единици),правни субекти и търговци.Само като изключение може да споменем ,че те могат да не са в единство.Примерно така е при т.нар. привидни (мними) търговци,които не са започнали или са преустановили извършването на определена дейност,но са регистрирани като правни субекти и търговци.

Нашето търговско право разграничава три вида търговци:

- според характера на сключените сделки. Това са търговци по чл.1,ал.1 ТЗ;

- според организационната им форма / съдебна регистрация, по дефиниция/. Това са търговци по чл.1, ал.2 ТЗ;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обща характеристика на понятието "търговец". Видове търговци. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.