Образователна интеграция на деца бежанци в Република България


Категория на документа: Икономика


УВОД

Една от най-уязвимите групи в обществото е тази на бежанците и по точно на децата бежанци. Ефективната закрила на тези деца предполага успешното им социално включване и задоволяване на техните образователни, възпитателни и социални потребности. В тази връзка особено значима е ролята на цялостната социална дейност, осъществявана от различни държавни и неправителствени институции у нас.

Най-важно за тези деца е те да бъдат включени в дейности, които са свързани със запазване на тяхната културна идентичност. Всяко дете има уникална същност, носеща характерни особености на две, а и в нередки случаи и на три култури. Важно място в тяхната интеграция заема обучението по български език.

Основните задачи, които са поставени в настоящата курсовата работа са:

- Изясняване на проблема за миграционните процеси и отражението им върху децата бежанци.

- Изясняване на основните проблеми в процеса на адаптация и интеграция на децата бежанци в България.

- Очертаване на основните възможности за образователната дейност с деца бежанци.

Възпитанието и образованието се явяват много важен момент в процеса на социално включване, тъй като в значителна степен допринасят за повишаване на образователните възможности на децата бежанци. Също така способстват за повишаване на техния психосоциален статус. Тези дейности осигуряват възможност за поддържане и съхраняване на културната идентичност. Всичко това допринася за ефективно осъществяване на закрила на децата бежанци, за защита на техните права, както и за оптималното им интегриране.

Какво означава дете бежанец?

България предоставя хуманитарен статут и убежище на хората, които са напуснали принудително своите страни на произход - бежанците. Те напускат родната си страна поради възникване на военни или граждански конфликти. Географското разположение на България, която се намира на стратегическо място граничеща с различни континенти, както и това, че е член на Европейския съюз, я определят като потенциална приемаща страна на бежанци. Сред хората, които напускат своите страни, има една по-особена категория и това са децата бежанци.

Децата бежанци са една от най-уязвимата група бежанци, които са негативно повлияни от процесите и явленията, свързани с миграционните процеси. Придвижването от родната им страна в посока към друга страна е свързано с преследване, бягство или престой в бежански лагер и това оказва доста негативно отражение върху тяхната психика.

Тези деца бягат от техните страни, защото животът им е в опасност заради различни причини като: техния расов произход, етническа или религиозна принадлежност, политическите възгледи на техните родители, военни конфликти в страната, където живеят. В повечето случаи децата не разбират това, което се случва с тях. Те са изплашени и бягат защото живота им е застрашен. Бягайки те вземат със себе си само неща, които могат да носят. Често не успяват да вземат ценни за тях вещи, просто защото нямат време за това. При бягството си от конфликтите, омразата или преследването те наблюдават ужасни страдания. Тези деца са изплашени, уморени и гладни.

Децата бежанци са хора без своя страна, чийто семейства нямат дом. Понякога те нямат повече и семейство. Това се деца без детство.

Днес по света има повече от 22 милиона бежанци. Повече от половината са деца.

Тези деца са емоционално разтърсени от загубата на домовете си, вещите си и от начина си на живот. Дългото пътуване до безопасността обаче може да бъде дори още по-травмираща. Тези деца са платили скъпа цена по пътя си към убежището - раздялата с обичаното семейство, приятелите им, домовете им, всичко, което им е познато. Много продължителен е процесът на тяхната адаптация към условията и изискванията на образователната система на приемащата страна. Като носители на своята култура идентичност, религиозна принадлежност и често сред продължителен период на стрес, тези деца са изправени пред редица предизвикателства, свързани с тяхното включване в училищното обучение и социализацията им.

Много важна е ролята на училището в процеса на работа с децата бежанци по отношение преодоляването на негативното влияние на миграционните процеси.

Една от основните задачи на възпитателната работа с тези деца е свързана с преодоляване състоянието на стрес, както и възстановяване на усещането за нормалност на техния живот чрез постепенно структуриране на ежедневието им в една благоприятна и позитивна среда.

В процеса на работа децата бежанци трябва да бъдат насочвани към такива дейности, които ще допринесат за намаляване на силата на негативното въздействие от преживяванията им по време на периода на тяхното придвижване. Необходимо е да се създадат предпоставки за активиране на техните способности и на желанието им да се включат в живота на връстниците си като тяхна естествена социална среда.

Интеграция на децата бежанци

Според действащото международно законодателство бежанците имат право на закрила и могат да потърсят и получат убежище, което е тяхно основно човешко право.

В Универсалната декларация за човешките права от 1948 г. се посочва, че "всеки има право да потърси и намери убежище в друга страна поради причини на преследване" (чл.14). (Всеобща декларация за правата на човека, 1992 г.)

Съгласно Декларация за човешките права от 1948 г., както по силата на международните споразумения и всяка страна членка предоставя убежище на лице, което е бежанец и се задължава да пази човешките му права и правото на безопасно пребиваване на територията й, докато бъде взето решение за статута му.

Правата на децата бежанци са гарантирани от Конвенцията на ООН за правата на детето. Конвенцията за правата на детето от 1989 г. включва зачитане на правото на живот, здраве, образование, социалните и политическите права на децата бежанци. В нея се посочва, че "страните трябва да предоставят права не само на децата, които са граждани на съответната страна, но и на всички деца, включително и на бежанците, пребиваващи на територията им". (Конвенция на ООН за правата на детето, 1989 г.)

За успешното протичане на процеса на адаптация и интеграция се прилагат някои основни принципи в интеграцията на бежанците от международния опит. В България съществува добра нормативна база. Тя обхваща дейности, които са свързани с един цялостен процес на интеграция на децата бежанци - чрез социално подпомагане, образование и др.

България като страна от Европейския съюз, и като страна, имаща утвърдени практики при работата с бежанци, базира своята нормативна уредба в съзвучие с общите основни принципи на политиката за интеграция на имигрантите в Европейския съюз. Тези принципи са приети от Съвета по правосъдие и вътрешни работи на 19.11.2004 г. и обхващат различни аспекти от интеграционния процес.

За да се осъществява една оптимална политика по интеграция на децата бежанци тя трябва да се основава на принципите на интеркултурността, толерантността и запазването на културната им идентичност, които трябва да са неделима част от процеса на тяхното социално развитие.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Образователна интеграция на деца бежанци в Република България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.