Обобщени лекции по икономика на труда


Категория на документа: Икономика


Икономика:
1. Що е икономика - процес на взаимодействие на човека с природата с цел придобиване на блага.
2. Система за материално възпроизводство на човека.
Политика - система за възпроизводство на властовите продукти на човека.

а/ фактори за извършване на дейност:
Субект - човека е субект
Материално техническа база - хардуер, софтуер, сграда
Технология - оборудване
Управление - за да се действа ефективно и ефикасно
- Ефективност - постигане на поставената цел
- Ефикасност - с минимални усилия максимални резултати
б/ ресурси
- Осезаеми - физически ресурси, строителни материали
- Неосезаеми - информация
в/ информацията бива
- Структурирана - знание за причината
- Неструктурирана - знание за факти
г/ що е управление на организацията - разбира се съзнателно системно или несистемно въздействие на факторите и ресурсите на вътрешната среда и начина на взаимодействие на организацията
д/ система - това е комплекс от взаимно свързани компоненти действащи като едно цяло. Когато се работи заедно по няколко направление се получава синергия.
е/ планиране - има три подфункции:
- Целеуказване - формиране на точка във времето и пространството която трябва да постигнем.
- Прогнозиране - предвиждане на ситуацията в която се намира нашата цел.
- Систематизиране - впрягане на дейностите по достигане на церите на задачата-1.отговорност, кой ще ги ръководи и кой ще ги управлява. 2. Етапи и срокове. 3.ресурси и разходи. 4.методи и механизми за извършване. 5.точки на контрол, кой, кога, къде и колко ще се контролира. 6.критерии за оценка
ж/ организиране и координиране - има три подфункции:
- обединение, групиране и разпределение на фактори и ресурси предвид ефикасното достигане на дадените цели.
- Структуриране - формулиране на правила отреждащи взаимоотношенията между различните фактори и ресурси за постигане на целите.
- Комуникиране - обмен на информация за постигане на определени цели.
з/ контрол - три типа:
- Контрол на предпоставки
- Проверка по процедура и проверка по резултати
- Оценка - количествено определяне на качествен феномен

Видове управление
Стратегическо управление - дългосрочна перспектива
Тактическо управление - средносрочна перспектива
Управление на политиката
Оперативно управление - краткосрочна перспектива
Линейно управление
Функционално управление

Пазарна икономика - търсенето контролира предлагането

Стратегическо управление
1. Равнище на организация
- Индивидуално
- Групово
- Структурно равнище
- Равнище на взаимодействие с външната среда
- Равнище на взаимодействие на всички изброени до тук
2. Видове стратегии в управлениетоСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Обобщени лекции по икономика на труда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.