Нови технологии в публичните услуги


Категория на документа: Икономика


ЦЕНТЪР ПО ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"

КАЗУС: "НОВИ ТЕХНОЛОГИИ В ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ"

Изготвил:
Елиза Димитрова Иванова-Станкова
Факултетен № F59 156

София
2014 г.

I. ПРОГРАМА "ИНОВАЦИОННИ ЧАСОВЕ"

По време на програмата "Иновационни часове" бих обсъждал следните въпроси:

1.1. Поддържане и непрестанно повишаване на системната сигурност - обезопасяване на уикитата срещу сривове поради претоварване; копиране на данните на резервни сървъри и т.н. с оглед обезпечаване на лесен, удобен и непрекъснат работен процес.

1.2. Въвеждане на опцията "Вътрешен дебат по въпроси, вълнуващи гражданите и бизнеса" във връзка с подобряване качеството на извършваната работа. Въпросите могат да се получават чрез мнения и препоръки на потребители в сайтове на общини, области, министерства и след отсяване на дублиращи се въпроси да бъдат представени на обсъждане на вниманието на потребителите на уикито.

1.3. Създаване на раздел "Водещи практици" с подраздели "Благоустройство", "Екология" и прочие, с цел обсъждане на добри практики в съответните области, изразяване на мнения, препоръки, съвети и насоки за приложение на действащата нормативна уредба.
II. WIKI - ТО В ЕДНА АДМИНИСТРАЦИЯ?

Уикито следва да има структура, даваща възможност на потребителите на информация както лесно да споделят, така и лесно да използват обща и специализирана (според сферата им на дейност) информация, и да могат да я обсъждат. Добра форма на уикито би било наподобяване на електронен вестник, с водещи теми, рубрики, архив, както и с възможност за коментари и цитати. Опция за въвеждане на външни на системата линкове към източници на информация.

Служителите ще могат да комуникират както с колегите, с които непосредствено работят, така и с колегите си от други области на дадената държава. Това ще способства ускоряването на обмена на идеи, предложения, както и началото на дискусии по актуални проблеми, свързани с административното обслужване.

Уикито следва да се организира от администратори, които по предложение на участниците в уикито и след обсъждане на кандидатурите да назначат модератори. Модераторите могат да бъдат както глобални (да модерират всички теми и дискусии), така и строго профилирани (модератори по отделни теми). Позициите на модераторите, а също и на администраторите могат да бъдат временни (мандатни) с определена от групата продължителност - 3,6 или 12 месеца, с опция преизбиране. Може да се наложи ограничение на броя периоди (мандати) на позиция - това зависи от начина на вътрешната организация на уикито. Необходимо е да се отчете, че прекалено кратките срокове не дават време на модераторите да използват пълният потенциал на възможностите си, а прекалено дългите срокове могат да доведат до хронична умора, загуба на интерес и нарушаване на работата. Следователно трябва да се подходи внимателно при планирането и реализирането на контролните позиции в уикито.

III. ПРИМЕРИ ЗА ТЕХНОЛОГИЧНИ РАЗРАБОТКИ.

Аналог на австралийският сайт http://www.ato.gov.au/i (e-Tax) е българският http://www.nap.bg/ii. Други примери за успешно въвеждане на информационните технологии в административните услуги от общонационално значение е сайта на Търговския регистър http://www.brra.bg/iii, както и сайта на Агенцията по вписване http://www.registryagency.bg/iv. Като цяло административните единици (общини, области) в България разполагат със собствени сайтове, на които освен информация за текущи събития, свързани с организацията на живота в съответната административна единица, се предлагат и различни административни услуги. Такива са например проверка за входиран документ, списъци (за детски ясли и градини, записвания в първи клас), различни формуляри на документи, срокове и такси. Разбира се, наличието на сайт е необходимо, но не и достатъчно условие за интегрирането на електронните услуги - общините, особено малките, не разполагат с необходимият бюджет, за да финансират дигитализацията на административния процес, и се ограничават главно до представяне на формуляри на заявления. Развитието на интеграцията на електронните услуги е тясно свързано с повишаване на финансирането по места с целеви средства за създаването на онлайн платформи в услуга на потребителите. Поетапното дигитализиране на различни сфери от публичния живот е налице, но темповете въпреки всичко остават незадоволителни. Идеите за електронна здравна карта например срещат положителен отзив сред обществеността, но тясното обвързване на проекта с големи суми забавя изпълнението му. Също така се изказват мнения в посока на вмешателство от страна на заинтересовани компании, които умишлено забавят реализацията на проектаv. Електронното правителство беше сред приоритетите на последните правителства, но все още резултатите са далеч от очакваните.

IV. WIKI - ЧАСТ ОТ ЕЛЕКТРОННАТА ДЕМОКРАЦИЯ.

Уикитата несъмнено могат да бъдат квалифицирани като нов етап от развитието на демокрацията, обусловен от напредъка на информационните технологии и новите възможности за обмен на данни, които те предоставят. Улесненият достъп до данни способства за подобряване на информационният климат и повишава прозрачността по всички звена от властовата вертикала. Възможността информацията за всяко действие или бездействие да бъдат публикувани играе ролята на коректив на нежелани явления. Уикитата от своя страна се явяват перфектното място, където тази информация може да бъде публикувана и съответно намерена от всеки заинтересован гражданин, разполагащ с интернет. Вътрешните уикита дават възможност на ползващите ги служители на администрацията освен своевременен достъп до интересуваща ги информация, и да играят активна роля в определянето на дневния ред на групата, както и възможност да гласуват за определяне на контролните органи на уикито. Това са основните черти на съвременната демокрация - достъп до информация (за създаване на обективно мнение по текущи въпроси), право на глас при избора на ръководни органи и свобода на словото ( при формиране на дневния ред на групата).

V. WIKI - ПОЛЗИ В РАБОТАТА НА АДМИНИСТРАЦИЯТА.

Улесненото движение на информацията между отделните субекти в администрацията ще повиши капацитета й главно в посока на скоростта на взаимодействие. Същевременно това ще спомогне за отстраняване на "белите петна" в законодателството и във взаимодействието между отделни администрации - проблем, който днес често срещаме. Недостатъчната понастоящем комуникация между отделните институции често създава абсурдни ситуации, които се коригират "на парче" - обикновено чрез създаване на междуведомствена комисия, която да работи по съответния казус. Проблемът е в бавните темпове, с които такива комисии реагират и дават адекватни решения. Междуинституционалните уикита биха спестили както време, така и средства (участниците в междуведомствените комисии вместо да бъдат откъсвани от обичайната си работа, биха останали фокусирани върху нея. Така производителността на труда им най-малкото би останала същата, вместо да намалява заради разпокъсването на времето и енергията, а би могла и да се повиши).

VI . ЗА БЪЛГАРИЯ И НОВОВЪВЕДЕНИЯТА.

Първата стъпка в посока избягване на информационния вакуум би била вземане на съответното решение за създаване на централизирана междуведомствена база данни с възможност за динамично актуализиране на данните в нея в реално време от всички участници, при възможност за съответното модериране. Решението следва да бъде подплатено с воля за реализирането му, както и с необходимото финансиране. Създаването на подобна база данни, в комбинация със своевременна разяснителна кампания между служителите на институциите, които са включени в нея, би довела до посочване на текущите проблеми, би довела до дискусии относно намирането на възможни решения, и даване на конкретни предложения към законодателните органи с оглед изправяне на проблемите. Може да се каже, че първият етап от един подобен процес вече е налице - всяко министерство разполага със свой собствен сайт. Спирането дотук би било погрешно - следва да се използва опита от администрирането на тези сайтове за изграждането на обща леснодостъпна база данни. Запазването на status quo ще се яви форма на атавистичен отказ от интеграция и кооперация с останалите участници в общността. С оглед преодоляването на подобни негативни фактори би следвало освен воля за реализирането на подобно начинание да има и съответното финансиране - един от основните проблеми при изграждането на подобна система, както и информационна кампания за ползите и предимствата от продължаващо дигитализиране на администрацията.

Ако трябва да се обобщят с едно изречение факторите, забавящи реализацията на проекта за широко навлизане на електронните услуги, те са:

- липса на достатъчно воля за провеждането на съответните стъпки в правилната посока,

- липса на достатъчно информираност относно ползите от подобно начинание и недостатъчно финансиране.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нови технологии в публичните услуги 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.