Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа


Категория на документа: Икономика


- поради неправилно вписване на името на стоката и тя е приета при общи, а не при специални условия;
- вътрешно присъщи свойства на стоката
- форсмажорни обстоятелства - непредотвратими.

Договора за транспортните застраховки урежда взаимоотношенията между страните наречени застраховащ се и застраховател, по силата на който застраховащия се задължава да изплаща определени вноски срещу които застрахователя се задължава в случай на настъпване на определено събитие да заплати съответното обезщетение в границата на застрахователна сума. Чрез транспортната застраховка могат да се покрият рисковете на които са подложени предвижващите средства като застраховки за тях се наричат каско и рисковете на които са подложени предвижваните товари като застраховки се наричат карго.

Застрахователния риск при застрахованото каско представлява опасността от увреждане на превозното средство като в договора се упоменават всички рискове, които застрахователя носи отговорност. При застрахователното карго е възприет принципа на универсален риск съгласно който превозваните стоки са подложени на въздействието на различни опасности обобщени като транспортни опасности. Изрично изключение от застрахователните договори са следните рискове:

- умишлени действия или груба небрежност от страна на застрахователя

- недостатъчност или не подходяща опаковка на товара и не правилното му подреждане в превозното средство

- присъщ недостиг или скрит дефект поради особеното естество на товара.

- при превоз на контрабандни или забранени за търговия сделки

При застраховки каско застрахователната премия се определя върху фактурната стойност на застрахованото превозно средство намалена с амортизацията. При застраховки от типа отговорност на превозвача, застрахователната премия на превозвача се формира на основата на представени от застрахователя превозвач справки за размера на събраните суми за превоз за определен период. Съществува момент в договора за транспортните застраховки е определяне на застрахователен срок в рамките на който са валидни клаузите на договора и е в сила ангажимента на застрахователя за изплащане на застрахователното обезщетение. Този срок обикновено включва времето за превоз по дадения маршрут включено времето за товаро-разтоварни операции, претоварване и прехвърляне на друг вид транспорт и за отклоненията независещи от волята на превозвача или извършени с цел спасяване на човешки живот.

В момента на сключването на застрахователния договор предхожда началния момент на застрахователния срок, мястото и момента на преминаване на собствеността върху стоката и свързания с товара риск от нейното погиване или повреда. Чрез използването на различните застрахователни клаузи се определя за чия сметка се понася риска върху превозваната стока.

При карго клаузите клауза 'А' - осигурява се пълно покритие, клауза 'Б' - ограничено покритие, клауза 'С' - минимално покритие.

За сухопътния транспорт се прилагат международни споразумения за гражданска отговорност,

Застраховка "Отговорност на превозвача" - застрахователят се задължава да покрива отговорността на превозвача за загуба, унищожаване или повреда на превозваните товари

При застраховка "Злополука" застрахователя поема следната отговорност:
- клауза "А" Основно покритие - смърт
- трайна загуба на трудоспособност
- временна загуба на трудоспособност
- Клауза "Б" Допълнително покритие:
- медицински разноски вследствие на злополука

Нейзменна част от превозването на даден товар в ЕС са митническите процедури. Митническият процес включва различни по съдържание и характер процедури. Те засягат както работата на митническите органи, така и задълженията и функциите на търговците. Извършват се в определен ред и се изразяват в задължителни действия по документирането, проверките, обмитяването, оформянето на документацията, обезпечаването и събирането на митните сборове.

Определянето митническия статут на стоките се характеризира категоризирането на стоките като местни, чуждестранни или като временно складирани. Разграничаването на местните и на чуждестранните стоки става в зависимост от техния произход, което от своя страна означава те да са получени или произведени в съответната страна (нашата или чужда) или придобили статут на такива. Чуждестранните стоки остават под митнически надзор до момента на промяна в митническия им статут или до получаването на друго допустимо митническо направление.

Манифестирането става с подаване на митнически манифест по образец, незабавно след представяне на стоките пред митническите органи. Освен с митнически манифест, манифестирането на стоките може да стане и с търговски или друг документ, ако той съдържа всички данни, по които се идентифицират стоките. Това се отнася за стоки, които преди да са представени пред митническите органи, са превозени под режим транзит. При определени в ППЗМ случаи, митническият манифест може да бъде подаден и служебно от митническите органи.

??

??

??

??

1

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.