Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа


Категория на документа: Икономика


* когато водачът ползва почивка , където превозното средство се транспортира с ферибот или влак , този срок може да бъде прекъснат , не повече от два пъти за не повече от един час в общия . Водачът трябва да има също достъп до койка или кушетка .

Транспортните предприятия или други организации, които предлагат една и съща услуга , трябва да гарантират, че техните водачи са в състояние да се съобразят с разпоредбите на Регламент ( ЕИО ) № 3821/85 на тахографа :
* те не могат да отпускат премии във връзка с изминатите разстояния или количеството превозени стоки, ако това плащане е такава, че да застраши пътната безопасност .
* те трябва да гарантират , че разписанията на транспорта са в съответствие с настоящия регламент, и тези данни от цифрови тахографи се изтеглят в точното време и да се съхраняват в продължение на най -малко 12 месеца.

Транспортните предприятия носят отговорност за нарушения, извършени от водачи на превозни средства . Освен в случаите, когато не може основателно да бъде държано отговорно, като например, когато един шофьор, който работи за повече от едно транспортно предприятие не е предоставил достатъчно информация, за да могат те да се съобразят с настоящия регламент.

Държавите-членки определят санкции, с цел да се гарантира съответствие с регламента на тяхна територия. Те могат:
* да наложат финансови санкции на транспортните предприятия, които са извършили нарушения;
* обездвижване на превозното средство, ако нарушението е от вид, който може да застраши безопасността на движението по пътищата;
* да задължат водача да ползва дневна почивка;
* отнемат, спират временно или ограничават разрешителното на предприятието или свидетелството за управление на водача ;

С цел да се гарантира, че водачът не е наказан два пъти за едно и също нарушение, държавите-членки трябва да предоставят на водача с писмени доказателства на наказанието, което водачът е длъжен да съхранява и представя при поискване. В допълнение, държавите-членки се стремят да останат информирани за нарушенията, извършени от чуждестранни лица и санкции , наложени на неговите жители за такива , извършени в други държави-членки.
o Конвенция за превоз на лесно развалящи се стоки - АТР - изисквания към автомобилите за тези стоки.
o Митническа конвенция АТА - при временен внос или износ на стоки.
o Закон за автомобилния транспорт в България - наредба No.3 на Министерство на транспорта от 1998 г., относно международните автомобилни превози. За лицензиране на транспортните средства има следните изисквания:
- Добра репутация;
- Финансова стабилност;
- Професионална компетентност.
o Двустранни спогодби - относно разрешителния режим (разрешителни)

Товаро-разтоварни операции в автомобилните пунктове обикновено се извършват от клиента, но не е изключено и от превозвача или посредник, ако има договор за това, като за тези операции се поставят следните изисквания:
o Да не се превишава нормалната товароспособност на автомобила;
o При превоз на неделими пратки може да се постигне максималната товароспособност на автомобила = 10 % + нормалната;
o Да не се превишава товарния габарит на открит автомобил;
o Да не се превишава осното натоварване - лимитиращ е участъка с най-ниско такова.

Нормативният срок за извършване на тези операции е 24 часа. Може да се договори и друг срок при заинтересованост на клиента. Превозвачът трябва ад установи масата на автомобила за да:
- се гарантира безопасността и сигурността на превозите;
- се определи обсега на отговорността на клиента;
- се изчислят правилно превозните цени.

Автомобилът се пломбира в присъствието на митнически служител.

Сключване на договор за превоз става с международна товарителница CMR, като съставните части на товарителницата са:
* Товарителница за изпращача;
* Товарителница за получателя;
* Товарителница за превозвача;
* Товарителница за митническите бюра и се издава в брой екземпляри, равен на броя на митническите бюра.

Товарителницата се попълва на най-малко два езика (единият официален, другият е езикът на държавата). Препоръчително е да се впише договорен срок на доставката - ако не е вписан, като се предполага се разумен срок за доставка. Плащането може да се извърши, като се предплати предварително услугата за транспорт или на дължими цени. Вписва се начален и краен пункт на маршрута, но и клиета също може да окаже маршрут по, който да премине деставката. Наименование на стоката, ако тя е опасна - вписва се 4 цифрен код (ADR1402 - клас, подгрупа).Маса на пратката, вида на опаковката, тара на опаковката. Списъкът на предадените необходими документи са:
o За водача са:
- свидетелство за правоуправление за съответната категория;
- пътен лист;
- задграничен паспорт;
- застраховка злополука;
- свидетелство за психологическа годност;
- здравна книжка - със съответните имунизации и реимунизации.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.