Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа


Категория на документа: Икономика


 Същността на европейската транспортна система с нейните цели и приоритети е:
- Екологичен транспорт;
- Безопасен транспорт;
- Енергоспестяващ транспорт.

Представянето на политиките ни за развитие на националната транспортна система и нейната неотменна съпричастност с европейската транспортна система като страна-членка, текущите ни приоритети са следните.

1. Приоритет е развитие на транспортната инфраструктура. В ЕС с Решение на Парламента и Европейската комисия въпросите за основните приниципи за развитие на Европейската транспортна мрежа (TEN-T) са ясно дефинирани, затова и нашата политика в тази област е еднозначна. За развитието на Републиканската пътната инфраструктура мерките са насочени към постигане на една от целите на Стратегията - към 2015 година ние да имаме 1000 километри функциониращи автомагистрали. Както е известно в процес на изграждане са Автомагистрала

2. Публично-частното партньорство - Тук нашите усилия се увенчаха с успешни реализации и действия основно в областта на летищната и пристанищна инфраструктура.

3. Следващият приоритет е създаването на подходящи условия за развитие на транспортната логистика. В тази сфера изоставането ни е голямо. Развитието на транспортните логистични услуги е толкова динамично, че в някои страни-членки оборота от дейността на логистичните компании, като маса изпреварва този на отделни видове транспорт.

Оперативна програма "Транспорт" 2007-2013 г. (ОПТ) е една от седемте оперативни програми на Република България, които се финансират от Структурните и Кохезионния фондове на ЕС. ОПТ е оперативната програма с най-голям бюджет в България - 2 003 481 163,68 евро. Целта на ОПТ е развитието на железопътната, пътната и водна инфраструктура, както и стимулиране развитието на комбиниран транспорт в съответствие с транспортната политика на Европейския съюз и установените изисквания за развитие на Tранс-европейската транспортна мрежа за постигне на устойчивост на българската транспортна система.

Обща цел на ОПТ е развитие на устойчива транспортна система като специфичните цели на програмата са:
- Интегриране на националната транспортна система в транспортната мрежа на Европейския съюз;
- Постигане на баланс между отделните видове транспорт.

ОПТ има пет приоритетни оси, като бенефициентите по различните приоритетни оси са както следва:

1. Приоритетна ос - Развитие на железопътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси - Национална компания "Железопътна инфраструктура".

2. Приоритетна ос - Развитие на пътната инфраструктура по Транс-европейските и основните национални транспортни оси Фонд "Републиканска пътна инфраструктура".

3. Приоритетна ос - Подобряване на интермодалността при превозите на пътници и товари.

4. Приоритетна ос - Подобряване на корабоплаването по морските и вътрешните водни пътища:

- Изпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав";

- Изпълнителна агенция "Морска администрация".

5. Приоритетна ос - Техническа помощ

По първите 4 основни приоритетни оси се предвижда да бъдат реализирани 15 проекта.

Нормативна институционална уредба на международния автомобилен транспорт се характеризира със следните основни регламентиращи документи:
o Конвенция, относно договора за превоз на товари по международния автомобилен транспорт - CMR. Тази конвенция надхвърля рамките на Европа. Тук се третират и проблемите на комбинирания транспорт. Тя измества всички национални регламенти и става общовалидна;
o Европейска спогодба за превоз на опасни товари - ADR - тук се класират всички опасни стоки - 9 класа - с указания, относно опаковка, етикетиране и маркиране; и изискванията за автомобилите;
o Митническа конвенция (TIR) - цели да улеснява и ускорява автомобилните превози. Карнетът TIR е митническа гаранция на стоката и тя минава без проверка;
o Европейска спогодба за работното време на превозвачите AETR - нормативи за непрекъснато управление и задължителни почивки, чието спазване се следи. Времето за шофиране е обект на редица правила , а именно:
* ежедневно времето за шофиране не трябва да надвишава девет часа. Два пъти в седмицата , това може да бъде удължен до десет часа;
* седмичното време на управление не трябва да надвишава 56 часа ;
* общото време на управление през всеки две последователни седмици не трябва да надвишава 90 часа;
* водачът трябва да регистрира на тахографа, време, през което той не шофира , както и всяко време, прекарано управление на превозно средство .
* след шофиране в продължение на четири часа и половина водачът ползва непрекъсната почивка, която е не по-малко от 45 минути или от 15 минути , последвани от 30 минути над същия период;
* период на задължителна седмична почивка от най-малко 45 часа ( нормална седмична почивка ) или 24 часа ( намалена седмична почивка ) ;
* ако в течение на две последователни седмици , водачът може да вземе само една намалена седмична почивка , намалението се компенсира с равностоен период на почивка, взето наведнъж преди края на третата седмица ;
* между две седмични почивки , водачът не може да отнеме повече от три намалени дневни почивки ;
* По желание на водача , за да направите това, дневните почивки и намалените седмични периоди на почивка , могат да бъдат ползвани в превозното средство. При условие , че превозното средство е неподвижно и подходящи условия за спане ;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Нормативни ограничения за автомобилния транспорт в Европа 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.