Ниска инвестиционна активност


Категория на документа: Икономика


 АКАДЕМИЯ НА МВР

ФАКУЛТЕТ "ПОЛИЦИЯ"

КАТЕДРА "УПРАВЛЕНИЕ"

КУРСОВА РАБОТА

По дисциплината "Икономика на публичния сектор"

На тема: "Ниска инвестиционна активност - заплаха за икономическата стабилност на страната"

Изготвил: Антония Русева - ПА4832

Проверил: доц. д-р Антон Маринов

Октомври 2013г.
гр. Търговище
СЪДЪРЖАНИЕ:

1. Въведение - 3 стр.
2. Изложение - 4 стр.
3. Заключение - 11 стр.
4. Използвана литература - 12 стр.

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Икономическото обновяване, модернизиране и устойчиво развитие на всяка страна, отрасъл или стопанска единица зависят от размерите, качеството и структурата на влаганите в тях инвестиции. Без инвестиционни натрупвания и съответстващи материални ресурси в инвестирането са невъзможни повишаването на производствения потенциал, конкурентоспособността и производителността на труда, решаването на социално икономически проблеми в страната, ръста на техническо равнище и финансовото състояние на фирмата. Както на макро-, така и на микро-равнище, инвестициите са ключов фактор за функционирането на икономиката като цяло, включително за производството и нивото на заетост на населението.

В условията на членството в ЕС страната ни е поставена пред обективната необходимост от активизиране на инвестиционната дейност и създаване на конкурентноспособни стопански системи, модернизиране и реконструкция на действащата материално-техническа база, обезпечаване и диверсификация на капитала и насочването му към печеливши социално ориентирани структурни преобразования.

За да се превърне инвестиционната дейност в ключов фактор преди всичко е необходимо да се усъвършенства управлението на инвестиционните процеси.

В развиващите се икономики на държавите немалка част от нарастващите доходи на населението се превръща в нов капитал, чрез натрупване и това са спестяванията, част от които се използват за инвестиции.
По дефиниция спестяванията представляват неконсумиран доход, който се превръща в резервен фонд за инвестиционна дейност или в отложено потребление на част от населението.
Съществуват 2 вида спестявания:
- чисти - равняват се на неконсумирани доходи;
- брутни - равни са на общата сума от чистите спестявания и амортизационните отчисления в икономиката.

Под инвестицията трябва да се разбира дългосрочно влагане на парични средства или капитал за придобиване на финансови инструменти или други активи с цел да се постигнат печелившо възвръщане във формата на лихва, друг доход или повишаване на стойността на инструмента.

Инвестицията е свързана със спестяването и се различава от потреблението. Включва се в много области на икономиката, като бизнес управлението и финансите независимо дали за домакинства, фирми или правителства. Инвестицията включва избор на индивид или организация (напр. пенсионен фонд) след анализ или обмисляне къде да се сложат или дадат парите дали в движимо или недвижимо имущество или финансов инструмент като собственост, комодити, бондове, фючърси и прочее.

Инвестицията идва с риска за загуба на принципалната сума (парите, които в началото са инвестирани или дадени като заем, на базата на която лихвата и възвръщанията са калкулирани). Инвестиция, която е направена без щателен анализ може да бъде високо рискова по отношение на притежателя на инвестицията, заради възможността за загуба от пари извън контрола на притежателя.

2. ИЗЛОЖЕНИЕ

Под инвестиция се разбира всяко влагане на пари, което гарантира определена възвръщаемост, покриваща основната сума и очакваната печалба. Инвестирането може да се определи и като осъществяване на сделки и операции за придобиване или освобождаване на ресурси с цел реализация на стратегията на предприятието.То е процес на влагане на парични средства,в резултат на което се очакват бъдещи стопански изгоди.

Инвестициите като понятие произхождат от латинската дума "investitio", което означава "влагам". Инвестициите са финансови, имуществени и интелектуални вложения на средства в определени обекти, за продължителен период от време с цел нарастване на доходите, разширяване капитала на вложителите и други положителни резултати. В основата на инвестициите са финансови средства за по - продължителен период от време за нарастване на доходите след определен период от време. Инвестициите в публичния сектор не се подчиняват на правилото за получаване на максимален доход и възвръщаемост. Инвестиционната дейност представлява самото влагане на средствата и осъществяване на практически действия за нарастване на доходите, капитала или друг полезен ефект.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ниска инвестиционна активност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.