Невербални средства за комуникация и водене на преговори


Категория на документа: Икономика


Невербални средства за комуникация

Тези комуникации играят спомагателна роля на основните - вербалните.
Трябва добре да се замисляме, защото много неща не ги казваме, а ги показваме.
До голяма степен невербалната комуникация е несъзнателна, действаме инстинктивно, затова се смята, че тя издава истинските чувства и нагласи на хората.

Роля на невербалните комуникации (НК):
- Управление и контрол над социалната ситуация - чрез жест можем да поискаме думата, можем да покажем на някого, че разговорът е приключил и че може да си ходи;
- Себепредставяне - показва колко е възпитан, учтив, вежлив човек
- Комуникиране на емоционални състояние - основни човешки емоции като страх, радост, тъга, гняв - са културно универсални и се изразяват чрез едни и същи невербални средства;
- Дават информация за нагласите на хората - вътрешната предубеденост, готовност да реагират по даден начин;

Функции, които изпълняват невербалните средства за комуникация:
* Повторения - подсилват вербалното съобщение (казваме и го показваме)
* Заместваме - нищо не казваме, но показваме
* Подчертаване - чрез интонацията на гласа
* Противопоставяне - несъгласуваност между вербални и невербални средства
* Регулиране и управление
* Допълване - допълват казаното

Видове невербални средства за комуникация:
* Контакт с очите - погледа (1)
* Проксемика - пространствените и времеви характеристики на общуването (2)
* Екстралингвистична система от знаци - включва смях, плач, интонация, темп на говорене, паузи в речта (3)
* Паралингвистична система от знаци - качества на гласа (4)
* Оптико - кинесическа система от знаци - жестове, мимики, пози (5)

(1) Контакт с очите - погледа:
Правило 1 - Гледайте хората в очите, когато говорите с тях!
Погледът трябва да се движи, обхождайки всички присъстващи.

Къде се гледа?

- В брадичката (лични, приятелски отношения)

Над очите (делови поглед, социални отношения)

Към тялото (недопустим за деловия живот)

Погледът е много важно средство при невербалните комуникации.

(2) Проксемика
Едуард Хол - най - известният автор, който се занимава с този въпрос. Хората имат лично пространство, което не бива да се нарушава.
На какво разстояние трябва да застанат хората помежду си? Норми:
- От 0 до 60 см - се оформя интимната зона
- От 60 см до 1,2 м - личната зона - зоната на приятелските отношение, спрямо близки, познати
- От 1,2 м до 3 м - социалната зона - зоната на професионалните контакти, деловите отношения
- Над 3 м - публичната зона; такова разстояние се използва, за да се покаже различия в статуса - неравностойност

Хол определя също така три характеристики на разпределение на територията между участниците в комуникативния процес. Те са:
o Динамичност - свързва се с това каква информация може да се извлече чрез наблюдение върху начина, по който участниците се разполагат при различни събития.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Невербални средства за комуникация и водене на преговори 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.