Негативни последици от туризма


Категория на документа: Икономика


Екологични последици от туризма.

Туризмът в повечето случаи се явява заплаха за околната среда и най-вече природата.Туризмът допринася за разрушаването и унищожаването на същите природни ресурси, които първоначално са привлекли туристите към този район. Щетите, причинени от развитието на туризма са в правопропорционална зависимостот броя на посетителите и продължителността на техния престой, т.е. когато се наблюдава "свръхпосещаемост" на дадена туристическа дестинация, термин въведен в англо-американската литература, за да се изрази свръхексплоатацията на природните територии . Екологичните последиците от развитието на туризма могат да се разделят в няколко групи: 1) Изчерпване и изтощаване на природните ресурси като земя, вода и други местни ресурси; 2) Замърсяване на въздуха, водата и почвата. Изхвърляне на твърди отпадъци, разливи. Деградация на пейзажа и архитектурно замърсяване. Високи нива на шум; 3) Загубата на биологично разнообразие; 4) Климатичните промени, свързани със засилване на парниковия ефекти и изтъняване на озоновия слой.

Туризмът не може да се развива без подкрепата на държавата. Тя има и ключова роля при регулиране взаимодействието между околната среда и туристическата дейност. Държавата притежава целия инструментариум за провеждане на своята политика, както и начините на въздействие върху отделните проблеми, като държавно законодателство, конкретни инструменти, ограничения, стимули. България е първата европейска страна приела и развила собствена Национална стратегия за биологично разнообразие. Тази стъпка е основа за последователно разработване на законодателни мерки първо по отношение устойчивото управление на природата и по опазване на културно-историческото наследство. В България има създадена мрежа от 3 национални, 9 природни парка, 89 резервата е , много екопътеки и природни забележителности. Националната стратегия за екотуризъм предвижда развитието на устойчиви форми на туризъм в съсредоточие около "една стратегическа мрежа от защитени територии и природни забележителности. Законът за опазване на биологичното разнообразие предвижда изграждането на Национална мрежа от защитени територии и Национална екологична мрежа. Предназначението им е да обединят в система основните защитени територии, буферни зони и други значими територии.

Програмата на ЕС за опазване на природата Натура 2000 е европейска мрежа за защита на природни територии. Целта на мрежата е да се осигури оцеляване и запазване на най-ценните и застрашени европейски видове и местообитанията. Дава се възможност да се спаси природата, като се осигурява развитие на алтернативния туризъм и се планират дейностите, които се осъществяват в защитените територии. Повечето от рекреационните дейности са съвместими с изискванията на Директивата за местообитанията и тази за птиците. Ключът е в доброто планиране и мъдро ползване на природните ресурси. Така се осигуряват условия, при които дейностите за почивка сред природата всъщност не унищожават това, заради което съществуват. Перспективите са свързани с развитието на алтернативни форми туризъм, които са в синхрон с природната среда и допринасят за запазване и съхраняване на най-ценните и застрашени природни видове и местообитания като едновременно с това допринасят за устойчивото развитие на регионите, влизащи в обхвата на защитените територии.

Проблемите на взаимодействието между природната околна среда и туризма до голяма част се дължат и на липсата на достатъчно добра система и механизми запланиране и контрол върху различните дейности не само в туризма. Оценката на въздействието върху околната среда /ОВОС/ е системен процес, който изследва последствията в околната среда в резултат на различни развойни дейности в бъдеще. Тя може да бъде много важен инструмент за устойчиво развитие на територията, като посочи области, в които са възможни изменения с цел минимизиране или елиминиране на влиянията, опасни за околната среда. ОВОС се осъществява чрез системно събиране и оценка на информация относно последствията за околната среда. Целта на една ОВОС е да е не само да прогнозира последствията, но и да разкрие преимуществата и недостатъците на възможни алтернативни решения. ОВОС е неотделима част от доброто управление на околната среда.

Друг начин за постигане на баланс между туризма и експлоатацията на околната среда е чрез определяне капацитета на натоварване на дадена територия. Качеството на природните ресурси се влия от тяхното търсене и ползване. Негативното въздействие на туризма върху околната среда се появява, когато нивото на посетителите е по-голямо от способността на околната среда да се справи с последиците и промените от туристическото потребление, което то нанасят и да се поддържат приемливи граници на промяна на туристическите ресурси. Световната туристическа организация въвежда термина "пропускателна способност" на туризма, с който определя максималния брой хората, които могат да посетят туристическа дестинация по едно и също време, без да причиняват разрушаване на физическата, икономическата, социално-културната среда, като едновременно не се допусне и понижаване на качеството на удовлетвореност на посетителите.
Знаейки колко е толерантния за територията брой посетители, е възможно създаването и прилагането на различни мерки за управление и контрол на безгранично интензивно разрастване на дейността.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Сред по-важните изводи, които позволява да се направят от представения
доклад са следните: 1) туризмът е продукт на околната среда и едновременно е и
заплаха за нея; 2) негативните екологични последици от туристическата дейност
дават отражение на екологичното равновесие на съседни и по-отдалечени райони;
3) има изградени механизми и положителни практики, с които да се засили
положителният ефект, които туризма може да оказва върху околната среда, но
туристическият бизнес трябва още да допренесе и инвестира, за да го
максимилизира; 4) държавата има ключова роля при регулиране взаимодействието
между туризма и околната среда.

ЛИТЕРАТУРА

[1] Закон за опазване на околната среда, ДВ 91/25.09.2001.
[2] Национална стратегия за екотуризъм, 2003, с.38.
[3] Томов, В., П. Христов, А.Ненова. Екологична сигурност, ВСУ, 2007, с.200.
[4] Томов, В., Христов, П., Ненова, А. Екологична сигурност, ВСУ, 2007, с.470.
[5] Тончева, Т., Природоползване в туризма. Унив. изд. "Стопанство", С, 2009.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Негативни последици от туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.