Намалява ли неравенството социалната политика, провеждана от модерната държава?


Категория на документа: Икономика


ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ"

ФИЛОСОФСКИ ФАКУЛТЕТ

КАТЕДРА "СОЦИОЛОГИЯ"

ДИСЦИПЛИНА" СОЦИОЛОГИЯ НА СТРАТИФИКАЦИЯТА И НЕРАВЕНСТВАТА"

КУРСОВА РАБОТА
На тема
НАМАЛЯВА ЛИ НЕРАВЕНСТВОТО СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА ПРОВЕЖДАНА ОТ МОДЕРНАТА ДЪРЖАВА?

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. ВЪВЕДЕНИЕ- Какво е социална политика?
2. ОСНОВНА ЧАСТ- Социалната политика, като инструмент на модерната държава за намаляване на неравенството.
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ-
4. ОСНОВНА ЧАСТ-

Основните тенденции, които се формират в обществото са неблагоприятни. Постоянно покачващите се цени на фона на ниските ни доходи, високата безработица, дълбочината на обедняване на преобладаващата част от населението и пр. обезкуражават обществото. Тези условия подтикват към емиграция младите, образовани и квалифицирани български граждани, което застрашава и влошава качеството на работната сила и не само. Обществото и най-вече младите хора в него се очаква да бъдат задвижваща сила на дългогодишните очаквания за развитие и прогрес.

Неравенството между хората съществува още от минали времена в обществата. Дори и днес в модерния свят това разделение и структуриране на общесвото е необходимо. Интегрираната част от обществото е тази, която трябва да изпълнява ролята на мотор на развитието му.

СЪЩНОСТ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Понятието "Социална Политика"- прието е да се смята, че представлява дейност за регулиране на социалните отношения в обществото. Това са отношенията които възникват между субектите заемащи различно място в обществото. Могат да бъдат отношения произтичащи от пазара в резултат на неговата дейност, за това съществена част от политиката е регулирането на трудовите отношения. Социалната политика е ангажирана и с неактивната част от населението, която по различни причини не се включва в трудовата дейност. В центъра на вниманието на социалната политика е създаването на поносим живот за всички членове на обществото, независимо от тяхната принадлежност. Социалната политика се стреми да създаде еднакъв старт за живот на всеки човек и тази цел намира израз в създаването на сравнително еднакви условия за получаването на образование.Социалната политика разработва и система за обществено осигуряване. Чрез нея обществените фондове се разпределят така, че да удовлетворяват потребностите на гражданите. Цел на социалната политика е и да защитава всички социално слаби и социално необлагодетелствани членове на обществото. Може да се каже, че социалната политика като понятие, характеризира обществената дейност, имаща отношение към образованието, здравеопазването, социалната помощ, безработицата, пенсионното осигуряване. Далеч не всички страни в света притежават притежават социална политика като страна от своето управление, в най- голяма степен социалната политика е разработена в рамките на Европа, дори има мнение, че Европа е единствената част на света, която съчетава пазарната икономика и широка социална защита на хората. Социална политика има и в САЩ и в Нова зенландия, но има страни в която тя е непозната. В Европа основно звено е европейският социален фонд, чиято задача е да разработи инициативи, с които да се подобри заетостта на хората. Занимава се и с отделни социални групи, като възрастни хора, жени. В рамките на европейската общност има Харта за правата на работниците, която е подписана 1989г., България я приема 1998г. Основен момент в хартата са мерките за регулиране на трудовия пазар.Субект на социалната политика е политическата власт на всички нива -национално регионално, местно. Властта се занимава със социална политика защото пазара не може да осъществи своите функции в съответствие с потребностите на всички членове на обществото. Държавата поема определени отговорности, например образованието- държавата гарантира някакъв образователен минимум. Цялата власт участва в създаването на социална политика: законодателната власт взема решения, изпълнителната власт се занимава с приетите закони, чрез експерти разработва различни социално-политически програми.Обект на социалната политика са всички членове на обществото и различни социални групи. Преобладаващата част от социалните дейности са ориентирани към цялото население, но всички хора не ползват едновременно всички възможни социални услуги, които държавата предлага, а и в различни етапи в живота си личността има различни социални потребности. За това по- често обект на социалната политика са различните социални групи. Те се обособяват на основата на различни признаци. - възраст, пол, трудоспособност, етнически принадлежности. Основните механизми, чрез които се реализира социалната политика са: социална помощ- няма единни критерии за това кой от членовете на дадено общество е под критичния минимум и той трябжа да получи социална помощ от държавата. Критерий може да бъде доходът, притежаването на собственост или други, които държавата сама решава какъв да бъде основният критерий за социалната помощ и нейния размер. Социалната помощ се определя в различни форми:1.отпускането на парични средства, с които подпомогнатият разполага свободно. 2.На лицето се отпускат определени средства, които то трябжа да използва с определена цел (лечение, дърва, въглища...)3.Социално осигуряване- то може да обхване цялото население и да има задължителен характер, може да е насочено към отделни групи, които да извършват допълнително осигуряване, така увеличават вноските си които ще се вземат предвид при пенсиониране. Политиката на доходите е друга форма на социална политика, която държава със социална политика въвежда минимална заплата за заеманите отделни сфери в обществения живот. Политиката по заетостта е също част от социалната политика- безработните се насочват към работните места, осигуряват се курсове за преквалификация. Част от социалната политика е изплащането на обезщетения при безработица. Съществуват редица фактори, определящи характера на социалната политика. Основен фактор е управляващата политическа сила, която е на власт и нейната социална доктрина. Опозиционните партии също имат значение за социалната политика- критикуват правителството отричат методите му на дейност- подтикват го към търсене на нови пътища в социалната политика. Социалната политика зависи и от зрелостта на гражданското общество. Развитото гражданско общество има сериозни социални искания и по- голям натиск от страна на масите. Възниква въпросът дали социалната политика е резултат от натиска на масите или е благодетелна инициатива на държавата. И двата фактора са от голямо значение. Географския район е важен фактор, международните отношения също. В България има някои особености на социалната политика. За пръв път социални проблеми се поставят в Търновската конституция. Според западни изследователи ТК дава значителни права и свободи и сближава България с други европейски държави. Съществен проблем, с който държавата се занимава след освобождението е образованието. В ТК е записано, че се гарантира безплатно и задължително начално образование за всички. Във връзка с политиката , която се провежда в това отношение, може да се съди по положението на българските войници по времето на Балканските войни. При мобилизацията 80% от българските войници са грамотни и по този показател българите са на първо място сред балканските страни. Този процент е висок дори и за страните от Западна Европа. През 1908 г се създава фонд за задължително застраховане при злополука, смърт, инвалидност, старост. Въвежда се почивен ден в неделя.Войните в които участва България, националните катастрофи довеждат страната до разруха. Стопанският живот замира, липсват основни хранителни стоки. На територията на страната идват много бежанци от Тракия, Македония, което поражда и жилищната криза. След I световна, недоволството е голямо и в обществото се формират различни идеи за промяна. Правителството на Александър Стамболийски се стреми да защити интересите на средните селски слоеве и да намаля влиянието на едрия капитал. Това е време в което България става член на международната организация на труда, въвежда се борса на труда в някои градове, въвеждат се обезщетения за безработни, които се изплащат 12 седмици. Въвежда се 8 часов работен ден. Тези мерки на правителството се разглеждат като постижения в социалната политика. При това правителство в сферата на образованието се въвежда и трудовото обучение. След правителството на БЗНС се провежда умерена реформаторска политика, в сферата на социалните отношения, с която се цели да се избягват революционните сблъсъци в страната. Оформя се идеята , че държавата трябжа да се намесва в икономическите отношения, като закриля икономически слабите слоеве в конфликта м-у труда и капитала. Трябжа да се установи хармония между труда и капитала. Разрешава се благотворителна дейност от страна на различни организации, честни лица, допускат се католици, които да строят пенсионни болници. След 9ти Септември 1944г. основните документи от които можем да съдим за социалните права са К47, К71, К91. В първите 2 К се сочат задълженията на държавата по отношение на осигуряване на труд, здравеопазване, тези задачи се постигат на принципа на уравнировката, като всички хора имат право на здравеопазване и образование, като за отделния човек е безплатно. Стига се обаче до натрупването на външен дълг, който води до промените в страната. След 1990г отделните правителства дават път на свободния пазар и разглеждат държавното регулиране като основна причина за нарушаване на равновесието в обществото. Съкращават се социалните разходи, което се отразява върху положението на отделния човек. Правят се опити за реформа в здравеопазването, пенсионното осигуряване. Здравноосигурителната каса е един от начините за контрол на държавата, но проблеми има много. Социалната политика в България няма преразпределителен характер. България е малка страна с ограничени възможности, но по- развитите страни , като Швеция започват да намаляват социалните си разходи. Швеция е един световен пример в социалната политика. Нарастналия брой на възрастните хора е една от причините, поради която дори Швеция намалява разходите си за социална дейност. България в социалната си политика се ориентира към модела "помощ за самопомощ"- модел на САЩ - човек може да се обърне към социална служба само за да получи помощ за няколко месеца, след това сам да опита да се ориентира. За това в рамките на социалната политика на САЩ са разпространени различни социални програми.

С.п. в модерните общества, независимо от механизмите, чрез които се реализира и които зависят от особеностите (традиционни и придобити) на конкретното общество, удовлетворява следните изисквания:

1) Сигурност за всички в случай на риск и прекъсване на връзката с труда;

2) Защита на социално слабите и социално необлагодетелстваните;

3) Компенсация на загубените или изчезващи традиционни връзки;

4) Защита на малцинствата независимо от социалната връзка, чрез която са обособени.

В България в резултат на дълголетното централизирано управление и свързаното с него преразпределение чрез политиката, съществуваше високоразвита система на С.п., която се градеше преди всичко на преразпределителните механизми. Отслабването на икономическите функции на държавата постепенно прави невъзможно функционирането на подобна система, което от своя страна изисква подмяна на социалното законодателство.

Обществото е автономна и самостойно развиваща се социална система. Най-лесно възприеманият израз на неговата системност и стабилност се получава чрез два компонента - институциите и социалните структури на това цяло. Ново тук е понятието социални структури, представени по-рано като същностна страна в предмета на науката социология.

Социалните структури представят разделението на хората в техния съвместен живот, в резултат на който процес те се оказват принадлежащи към различни социални групи. Социалните структури и заемането на позиции в тях, позволяват на индивидите да "получат" място в общественото цяло, което им дава възможност за реално участие в почти всички отношения характерни за обществения живот. Колкото по-висока е позицията им в социалните структури, толкова по-големи възможности получават хората, включени чрез тази позиция в съвместния живот.

Социалната структура е разрез на общественото цяло (по вертикал или хоризонтал), чрез което стават ясни позициите и на социалните групи и отношението между тях по повод властта и зависимостта на хората. Това е така, защото обществените отношения, в своята най-дълбока същност са отношения на власт и зависимост между хората. Именно тази власт се реализира от социалните групи, чрез социалните структури и институции на обществото.

В повечето от случаите на разделение при съвместния си обществен живот хората се оказват в неравно положение. Някои са по-богати от останалите, други са по-влиятелни (имат повече власт), трети се ползват от значително по-силен авторитет и признание. Изследването на социалното неравенство е една от най-важните научни области за социологията и нейна специфична задача. Това е така, защото материалното, достъпът до властта и влиянието между хората в най-голяма степен определя живота ни.

Неравенства съществуват във всички типове човешки общества. Дори при най-елементарните култури, където богатство и имущество фактически все още не съществуват, между хората има неравенство по пол и възраст. Тези отношения са налагани от разпределението на дейностите в съвместния живот и задълженията, които произтичат от това към другите хора.

Неравнопоставеност между хората или социалните групи може да съществува по един или няколко социално значими признаци, дори едновременно. Различни позиции те заемат най-вече по отношение на притежаваните и ползвани материални и духовни блага, упражняването на власт, влиянието и авторитета спрямо другите индивиди и групи, потребяването на едни или други ценности. Именно тази неравнопоставеност на хората в обществената среда представят социалните структури.

Последното десетилетие на двадесети век беше характерно с небивала по мащабите си смяна на идеологии, културни, морални и нравствени ценности, икономически и социални системи и манталитет на поколения, формирани в съвършено друга социална среда.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Намалява ли неравенството социалната политика, провеждана от модерната държава? 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.