Национална програма "Нова възможност за заетост"


Категория на документа: Икономика


На вниманието на проф. д. ик. н. М. Сотирова и гл. ас. д-р А. Владиков

Курсов проект по Икономика на труда на тема НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
"НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ЗАЕТОСТ"

Олга Кирилова Стоянова, специалност Финанси, Факултетен номер:1208932013

Проектът е изпратен на 20.11.2013
1. Увод - Развитието и функционирането на пазарната икономика се характеризира цикличност на икономическите процеси, вследствие, както на вътрешни, така и на външни фактори, поради отвореността на националното стопанство и свързаността му с други икономики. Често икономическите промени водят до преструктуриране в отрасли, производства и отделни компании. Това преструктуриране може да е свързано, както с производствен ръст и съответно преминаване към по-нови технологии и производства и търсене на персонал с конкретна квалификация, така и със свиване на продажбите, търсенето и на производството и съответно освобождаване на работна сила. Едновременно с това, отвореността на българската икономика води до прякото й повлияване от финансово-икономическите кризисни процеси в икономиките на други държави. За да се ограничат негативните ефекти, е необходимо предприемането на съгласувани действия, които да подпомогнат секторите и производствата да претърпят минимални загуби, както по отношение на спада на производството, така и по отношение освобождаването на персонал. При циклична безработица намесата на държавата е необходима за общото ограничаване на негативните ефекти. Министерството на труда и социалната политика, в качеството си на институция, отговорна за развитието на пазара на труда, има роля в процесите по преодоляване на кризите в контекста на намаляване на негативите спрямо освободените работници и служители, поддържането и повишаването на пригодността им за заетост и адаптивността им, така че след периода на безработица, вследствие от икономически затруднения и преструктуриране, да е налице работна сила, подходяща да отговори на търсенето на работодателите. Необходимо е подпомагане на освободените работници и служители успешно да преминат от една заетост в друга, с минимален престой без работа, който може да се съчетае и с обучение. След преодоляване на икономическите затруднения, работодателите ще могат да наемат работна сила със съхранени трудови навици и подобрени умения. Съкратените лица следва да бъдат приоритетно насочвани към заетост или обучение, за да не изпаднат във финансови затруднения и да избегнат рязко понижаване на стандарта на живот, особено семействата, отглеждащи деца.
2. Основна цел на програмата "Нова възможност за заетост" - целта на програмата е да се ограничи безработицата и да се осигури нова заетост на освободените лица, регистрирани в дирекция "Бюро по труда", останали без работа в резултат от икономическата криза и преструктуриране на производството.Временните програми за заетост карат безработните да се чувстват отново потребни и полезни на обществото и семейството си. Без съмнение можем да кажем, че тази програма е една сполучлива форма в политиката па заетостта, на която ще се разчита и в бъдеще. Предотвратява се деквалификацията, загубата на умения и се поддържат трудови навици и се повишава квалификацията чрез усвояване на нова професия и придобиване на ключови умения. Програмата ще смекчи негативните последици за съкратените лица и семействата им, свързани с намаляване на дохода и влошаване на жизнения стандарт.
3. Обект на програмата - обект на Програмата са регистрирани в дирекция "Бюро по труда" безработни лица, освободени на основание чл. 328, ал. 1, т.т. 1, 2, 3, 4; чл. 327, т.т.1, 2 ,3 и/или чл.331 от Кодекса на труда, считано от 1.11.2008 г., в резултат от икономическата криза в страната и/или преструктуриране, стартиране на производство по несъстоятелност или ликвидация на предприятията и свързани с тях производства. Приоритетно в Програмата се включват освободени безработни лица - родители на деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, ако учат, но не по-късно от 20-годишна възраст и родители на учащи деца до 16- годишна възраст, а ако продължават да учат - до придобиване на средно образование, но не повече от 20 - годишна възраст. Работодатели по Програмата могат да бъдат всички работодатели в страната, като лицата, обект на Програмата се насочват с предимство към работодатели, които през последните 12 месеца не са извършвали масови уволнения. Лицата, обект на Програмата, не се насочват към работни места при последния им работодател, както и към свързани с него предприятия по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
4. Обхват на програмата - програмата се реализира на територията на цялата страна. Основните дейности, насочени към безработните лица, обект на Програмата са:
* Професионално ориентиране;
* Проучване на желанията на безработните лица за вида и професионалната насоченост на обучението, от което се нуждаят;
* Изготвяне на индивидуален план за действие;
* Информиране и консултиране относно обявени в дирекциите "Бюро по труда" свободни работни места на първичния пазар на труда;
* Информиране и консултиране относно действащите програми и мерки за обучение и заетост, регламентирани със Закона за насърчаване на заетостта;
* Информиране и консултиране на безработните лица, с право на обезщетение за безработица, относно възможностите за стартиране на самостоятелна стопанска дейност, съобразно Закона за насърчаване на заетостта;
* Насочване и включване на безработните лица в подходящо обучение за възрастни: за професионална квалификация, за ключови компетентности, мотивационно обучение, включително обучение на лица за предприемачество;
* Включване в заетост на свободни работни места на първичния пазар на труда;
* Насочване към работодатели по Програмата - включване в субсидирана заетост до 6 месеца.
5. Принципи за реализация на Програмата - основните принципи за реализация са:
* Законосъобразност - Програмата е разработена на основание чл. 31, ал.1 от Закона за насърчаване на заетостта.
* Ресурсна осигуреност - програмата се финансира със средства от бюджета за активна политика на МТСП.
* Съгласуваност и допълняемост - Използването на инструменти и механизми по други програми и/или мерки ще допълва настоящата Програма и ще гарантира прилагането на интегриран подход в действията на пазара на труда.
* Партньорство и сътрудничество между институциите при изпълнението на Програмата на национално и местно ниво.
* Недопускане на дискриминация, съгласно разпоредбите на Закона за защита от дискриминацията и равен достъп до дейностите по Програмата.
* Прозрачност и гласност при реализацията на Програмата.
* Доброволност - бенефициентите по Програмата участват по свое желание в дейностите й.
* Обратна връзка - предоставяне на информация и отчети, относно изпълнението на Програмата, с оглед установяването на необходимост от промени в условията, обхвата и обекта на Програмата с цел постигане на максимална ефективност.
6. Институции, ангажирани с изпълнението на програмата
1) Министерство на труда и социалната политика (МТСП) - основните задачи са : Министърът на труда и социалната политика утвърждава Програмата на основание чл. 31, ал. 5 от Закона за насърчаване на заетостта и при необходимост издава заповед за изменение на Програмата; Осигурява необходимите финансови средства за реализация на Програмата от бюджета на МТСП за активна политика на пазара на труда, в съответствие с Националния план за действие по заетостта през съответната година; Извършва обща координация и контрол по изпълнението на Програмата.
2) Агенция по заетостта - тя осигурява методическо ръководство, координация и организация за изпълнението на Програмата, разпределя по региони финансовите средства за изпълнението й като ежемесечно обобщава и представя в МТСП постъпилата от дирекциите "Регионална служба по заетостта" информация относно изпълнението на Програмата. Агенцията осъществява мониторинг и контрол по изпълнението на Програмата като отговаря и за популяризирането й.
3) Дирекции "Регионална служба по заетостта" - те популяризират и разясняват Програмата на регионално ниво като оказват методическа помощ и координират дирекциите "Бюро по труда" относно изпълнението на Програмата. Изготвят предложение до Агенцията по заетостта за необходимите средства за реализация на Програмата по дирекции "Бюро по труда". Ежемесечно събират и обобщават информацията от дирекциите "Бюро по труда" за изпълнението на Програмата и я изпращат в Агенцията по заетостта и превеждат необходимите средства по сключените договори за заетост и обучение по Програмата. Тези дирекции координират връзките между институциите на регионално ниво и организират реализирането и контрола по изпълнението на Програмата на регионално ниво.
4) Дирекции "Бюро по труда" - тяхна задача е да популяризират, разясняват и изпълняват Програмата на местно ниво, да идентифицират безработните лица, обект на Програмата, информират и консултират безработните лица, с цел включването им в Програмата, организират мотивационното обучение, обучението за професионална квалификация и обучението за ключови компетентности по Програмата в съответствие с разпоредбите на чл.63 от Закона за насърчаване на заетостта. Тези дирекции сключват договори с безработните лица за участие в обучение, с обучаващите институции за провеждане на обучението. Извършват посреднически услуги за насочване на лицата, обект на Програмата към обявените свободни работни места на първичния пазар на труда, звършват подбор на безработни лица, обект на Програмата и ги насочват към работодателя за работа.Сключват договори с работодателите за предоставяне на средства за субсидирана заетост по Програмата, заявяват в дирекции "Регионална служба по заетостта" потребностите от средства, необходими за изпълнение на Програмата и за изплащане на стипендии за обучение, транспортни разходи, квартирни разходи и за групова рискова застраховка. Ежемесечно уведомяват писмено дирекциите "Регионална служба по заетостта" за одобрената за субсидиране сума от държавния бюджет по сключените договори по Програмата като осъществяват контрол по изпълнението на сключените договори по нея. Дирекциите съдействат на контролните органи за извършване на проверки по изпълнение на Програмата и ежемесечно предоставят информация на дирекции "Регионална служба по заетостта" за изпълнението на Програмата.
5) Обучаващи институции - те сключват договор с дирекция "Бюро по труда" за провеждане на обучението, провеждат мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности. Издават свидетелство или удостоверение на успешно завършилите обучението и предоставят информация на заинтересованите институции във връзка с реализацията на Програмата.
6) Работодатели по Програмата - те Обявяват свободните работни места за осигуряване на заетост по Програмата и сключват договор с дирекция "Бюро по труда" за финансиране на заетостта на наетите по Програмата лица. Работодателите сключват индивидуални трудови договори по Кодекса на труда с безработните лица, насочени от Дирекция "Бюро по труда", които започват работа по Програмата за срок до 6-месечна субсидирана заетост. Работодателите са длъжни да създадат необходимата организация за работа на лицата, да осигуряват здравословни и безопасни условия за труд, да И
изплащат трудовите възнаграждения за фактически отработено време на наетите по Програмата лица, в съответствие с разпоредбите на Кодекса на труда;
Те трябва да осигуряват наетите по Програмата лица в съответствие с КСО и Закона за здравното осигуряване. Осигуряват се и средства за материални разходи за обезпечаване на разкритите работни места, както и обезпечават всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от Държавния бюджет и осигуровките върху тях. По тяхна преценка обезпечават и/или предоставят социални придобивки и бонуси на наетите от тях лица. Задължително изготвят и представят в Дирекция "Бюро по труда" отчетна документация съгласно изискванията на сключените договори по Програмата и предоставят необходимата информация, свързана с реализацията й.
7) Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" - осъществява системен контрол във връзка с реализацията на Програмата и информира прилагащите институции за резултатите от контролната дейност.
8) Комисии по заетостта към областните съвети за развитие - осъществяват наблюдение и контрол при изпълнението на Програмата както и осигуряват условия за провеждане на регионалната политика по заетостта в съответствие с националните и регионални приоритети.
9) Съвети за сътрудничество към дирекции "Бюро по труда" - предоставят информация на дирекции "Бюро по труда" относно сектори и предприятия от региона, в които има свободни работни места и основно подпомагат реализацията на Програмата като осъществяват наблюдение и контрол по реализацията й.
7. Финансиране на Програмата - средствата се осигуряват от Държавния бюджет.Предоставените средства са за трудовите възнаграждения на наетите лица, възнаграждения за основен платен годишен отпуск на лицата. Средства се получават за дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО върху полученото, включително начисленото и неизплатено, брутно трудово възнаграждение или неначисленото брутно трудово възнаграждение, включително възнаграждението по чл. 30а, ал. 1, т. 3 и 6 от Закона за насърчаване на заетостта, съгласно чл. 6, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, както и за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и Националната здравноосигурителна каса, определени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. и в Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. Средствата се предоставят за всяко наето по Програмата лице за времето, през което е било на работа, но за не повече от 6 месеца. Предоставят се средства за на лицата, обект на Програмата, включени в мотивационно обучение, обучение за придобиване на професионална квалификация или на ключови компетентности, се предоставят средства за провеждане на обучението. На безработните лица, включени в обучение се изплащат стипендии (без лицата, включени в мотивационно обучение), квартирни и транспортни разходи. Работодателите осигуряват средства за материалните разходи за обезпечаване на разкритите работни места, в т.ч. за материали, суровини и др., необходими за осъществяване на дейността. Осигуряват пари за обезпечаване на всички задължителни плащания по Кодекса на труда, които не се поемат от Държавния бюджет и осигуровките върху тях. По тяхна преценка работодателите могат да обезпечават и/или предоставят социални придобивки и бонуси на наетите от тях лица, което ще се счита за предимство при избора за включването им в Програмата.
8. Продължителност на програмата - тя е със срок на действие до 31.12.2013 г. Въз основа на мониторинга и анализа на постигнатите резултати по изпълнение на целите на Програмата и съобразно социално-икономическата ситуация в страната и прогнозите за икономическо развитие, е възможно да се удължи срока на действието й.
9. Очаквани резултати - В резултат от реализацията на Програмата се очаква да се съкрати престоя на освободени лица на пазара на труда посредством включването им в заетост по Програмата или насочване към свободни работни места на първичния пазар на труда. Очаква се предотвратяване изгубването на трудови навици на лицата, обект на Програмата и намаляване предпоставките за деквалификация и загуба на умения на лицата, обект на Програмата, посредством включването им в обучения и/или заетост.
10. Мониторинг и контрол - в хода на реализация на Програмата се извършва текущ мониторинг. Институциите, отговорни за изпълнението на Програмата, упражняват непрекъснат контрол върху изразходваните средства по предназначение, спазването на трудовото законодателство и трудовата дисциплина.В края на съответната година Агенцията по заетостта, в качеството на отговорна институция за изпълнение на Програмата, представя на министъра на труда и социалната политика отчет, относно постигането на целите на Програмата и изразходването на средствата по нея, като се посочват срещнатите трудности при реализацията на Програмата и се предлагат мерки за преодоляването им. Представят се и предложения за промяна в условията, обхвата и обекта на Програмата и разпределение на средствата, на основа резултатите от осъществявания непрекъснат мониторинг и контрол по изпълнението й.

Таблица 1. Финансов разчет за изпълнение на Програмата през 2013 г

Заетост
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Национална програма "Нова възможност за заетост" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.