Набиране на персонал от организациите в България


Категория на документа: Икономика


ТЕМА: Набиране на персонал от

организациите в България

1. Мащаби и структура на търсенето на труд за страната.

Неизграденият напълно пазар на труда, огромното несъответствие характерно за него през целия период на преход т.е. предлагане на труд многократно надвишаващо търсенето, доведе до намалена и стеснена заетост.Премина се от административно към пазарно разпределение на заетите. България продължава да губи пазари за производството си и трудно пробива на западно - европейските,а продължаващото обедняване и маргинализация на големи групи от населението намаляват вътрешното търсене и заедно с безконтролния внос ограничават създаването на работни места.

Търсенето на работна сила1 се изменя в зависимост от общото състояние на икономиката, сезонните фактори и развитието на субсидираната заетост. През 2003г. в бюрата по труда са обявени общо 227 210 свободни работни места, от които 66.1% на първичния пазар и 33.9% по програми за заетост. Заявените свободни работни места на първичния пазар намаляват с 8.4%, но местата по програми за заетост са с 20.7 % повече. Общия брой на заявените работни места намалява с 0.2% спрямо същия период на предходната година. Новоразкритите работни места на първичния пазар на труда са 20.8% (при 20.9% през 2000г.).

Доминира търсенето на работна сила от частния сектор. Делът на заявените свободни работни места от частния сектор нараства с 5.6 пункта и достига 65.1%.

На трудовия пазар все още най-много места се заявяват за безработни без специалност (69.4%), което е негативен момент в развитието на пазара на труда, но се дължи на сезонната заетост, ниските възнаграждения и използването на ръчен и нискоквалифициран труд в определени отрасли. Същевременно най-много места са заети отново от безработни без специалност (70.4%), поради голямото предлагане на работна сила без професия и с ниско образование. Наред с това недостигът на работни места принуждава и по-високо квалифицирани безработни да приемат такава работа.

2. Търсенето на работна сила по равнище на образование и професионална квалификация.

Неравновесието на пазара на труда е не само в териториален, но и в професионален аспект и особено силно на пазара на неквалифицирания труд.Това са младежи без трудов стаж, циганското население,младите майки и живеещите в селата.За тези групи престоя в трудовия пазар непрекъснато расте, а достъпа съответно е силно ограничен. Мисля,че съществуват силни основания да се счита ,че дори и да се увеличи търсенето на труд във връзка с прогнозирания висок икономически растеж шансовете на тези безработни са минимални поради несъответстващата на търсенето професионална подготовка и квалификация. За жалост заетите с ниско образование и квалификация, получаващи ниско възнаграждение ще произвеждат бедност, независимо от факта, че ще бъдат включени в пазара на труда. Този факт ще се дължи не на достатъчното предлагане, а на все още слабото развитие и ниски изисквания на преобладаващата част от българските фирми. Изводът, който налагам е, че ролята на образователния фактор, който по принцип нараства в обществата с по-висока степен на икономическо развитие, все още е относително слаб в България, защото степента на развитие на българските фирми все още не е на нужното ниво, така че да стимулира непрекъснато нарастващо качество на образованието.

През последните години с по- големи шансове на пазара на труда са хората с високо образование и допълнителна квалификация като компютърна грамотност, изучаване на чужди езици и др. Все повече намаляват възможностите на хората от високите възрастови групи, майките и тези с ниско образование.

Равнището на образованието и квалификацията е важен елемент при търсенето на работна сила. Когато работниците използват правилно средствата за производство и притежават съответната компетентност, те са инициативни и могат да допринасят за повишаването на производителността на организацията. Например ако работникът е достатъчно квалифициран така, че да може сам да осъществява поправката на определена техника той губи по- малко работно време и може да предотврати настъпването на сериозни повреди.Що се отнася до трудовия стаж работниците, които са с най - продължителен такъв се ползват с предимство при разкриването на работни места.

Мненията на българските работодатели за степента на трудност при намирането на необходимите специалисти за работа са твърде поляризирани. Тези мнения се влияят силно от сферата и сектора на дейност на фирмите. Най-трудно намират работна ръка фирмите от производствената сфера, информационните технологии и телекомуникациите, строителството и най-вече - фирмите от частния сектор, доколкото преобладаващата част от хората предпочитат работата в държавния сектор, макар той вече чувствително да изостава по брой на заетите от частния.

Какви са най-сериозните проблеми при подготовката на хората, търсещи работа ?


Липса на трудови навици

44,5%

Слаба квалификация
44,1%

Липса на отговорност, взискателност
34,8%

Нереалистични изисквания за съотношението труд-заплащане
32,1%

Липса на издръжливост, търпение
30,0%

Откъснатост на кандидатстващите от реалните условия на труд
28,3%

Липса или наличие на слаба трудова дисциплина
26,9%

Няма специалисти по необходими за нашата дейност специалност
20,3%Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Набиране на персонал от организациите в България 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.