Набиране и ръководство на ЧР


Категория на документа: Икономика


8.1 Същност и етапи на ОРЧР

Изграждането на системата за ОЧРЧ се основава на следните основни принципи:

1) принцип на съответствие 2) принцип на непрекъснатост на обучението 3) принцип на изпреварващо обучение 4) принцип на ефективност

ОЧРЧ може да се дефинира като системен процес на обогатяване на знанията, уменията и нагласите на заетите сътрудници с цел усъвършенстване на тяхното трудово представяне. Знанията отразяват това, което работника трябва да знае, за да осъществи определена трудова задача. Уменията са всички дейности, които трябва да извърши работника, за да осъществи трудовите си задачи. Нагласите се свързват с отношението, което работника трябва да показва в процеса на свършената работа и към хората, с които работи.Система за ОЧРЧ преминава през следните основни етапи:
- установяване на необходимостта от обучение;
- планиране на обучението;
- избор на форми и методи на обучение;
- оценяване на резултатите;
- контрол по изпълнение на задачите, свързани с обучението;

8.2 Потребности от обучение

Обучението е непрекъснат процес които се осъществява с цел привеждане на знания и умения на ЧР в съответствие с най - новите концепции за развитие на търговията и със стратегиите на търговските фирми. Установяването и определянето на потребностите от обучение човешките ресурси се осъществява въз основа на следните източници:
* от въвеждането на нова техника и технологии;
* промяна в потребителското поведение;
* рекламациите от клиенти - в структурата им особена значимост имат
рекламациите от чуждестранните туристи;
* текучеството на персонала;
* резултати от анкетни проучвания на клиентите;

8.3 Форми и методи

В търговската практика се прилагат различни форми и методи, като по - важните са:

1) самостоятелна форма в извън работно време. необходими са подходящи условия, като:предоставяне на литература, учебници; срещи с преподаватели, консултанти; изработване на проекти;

2) форма на работното място - прилага се за новопостъпили кандидати, като им се осигурява опитен специалист, който осъществява обучението и преценява личните качества на обучаваните;

3) метод на ситуационния анализ -разработване на различни видове казуси във фирмата. Осъществява се чрез различни курсове, школи, учебни центрове и др.;

4) метод на деловите игри- участниците в групата за обучение се разпределят на подгрупи, като всяка подгрупа изпълнява определена роля, близка до дейността в търговската фирма.Главна роля в обсъждането и заключението на играта изпълняват ръководителите на организациите;

5) метод на мозъчната атака - активира творческото мислене на обучаваните. Формират се групи и получават описание на ситуацията и я изучават. Всеки изказва своите идеи за решението на проблемите. Не се позволява да се правят оценки и обсъждания по направените предложения.

6) метода Делфи - абсолютна самостоятелност на мненията при изработване на определени решения. Не се разрешава среща на участниците в групата за обмяна на мнения;

7) метода Ринги - разработват се специални формуляри с подходящо съдържание, от което могат да се получат данни за определена ситуация. 8) метод на ротацията - отделния сътрудник работи последователно на няколко длъжности. Така се запознава с конкретните задачи и дейности и получава обща представа за цялата дейност на търговската фирма;

9) метод на обучение на обучаващите - самите обучаващи получават помощ от външни специалисти или по - опитни, което позволява да се повишат техните знания, които се предават на обучение;

В търговската фирма трябва да се осъществява постоянен контрол върху обучението и да се набелязват ефективни мерки за подобряването му.

8.4 Израстване в кариерата

Издигането в кариерата преминава през следните основни етапи:

1) оценка на сътрудниците, на всички техни възможности, интереси и цели;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Набиране и ръководство на ЧР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.