Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности


Категория на документа: ИкономикаНапредък на ПРСР по Мярка 313 към 01.10.2013г.3

Постъпили заявления: 378 бр.,
Общо разходи: 129 272 724 лв.,
Общо публични разходи: 129 175 183 лв.

Одобрени заявления : 170 бр.,
Общо разходи: 49 074 628 лв.,
Общо публични разходи: 48 797 859 лв.

Сключени договори: 163 бр.,
Одобрени разходи: 46 726 006 лв.,
Общо публични разходи: 46 449 237 лв.

Извършени плащания: по 174 проекта,
Общо публични разходи платени: 23 291 147 лв.

Прилагане на мярка 313 в страните от ЕС

Програмирани общи публични разходи за периода 2007-2013 (ЕС 27): 1,8 млрд. евро

(от които 1,3 млрд. евро принос на ЕЗФРСР);

Общи публични разходи реализирани за периода 2007-2012г. (ЕС 27): 640 млн. евро

(или 35% от планираните общи публични разходи за 2007-2013);

Разпределение на общите разходи за периода 2007 до 2012г. и оставащ бюджет:

Източник https://webgate.ec.europa.eu/4

Брой нови туристически дейности, подкрепени по мярката за периода 2007-2011г.:

В брой В процент спрямо заложените цели

за периода 2007-2013г.

Източник: https://webgate.ec.europa.eu/5

За периода на първите пет години на прилагане, 10 996 бенефициенти са били подкрепени по мярка 313. Те представляват 29% от броя на лицата, предвидени да получат подкрепа в текущия програмен период.
До 2011г. в Германия са подкрепени най-голям брой бенефициенти сред държавите-членки (2100 бенефициенти), достигайки 69% от националния предвиден брой на поддържаните бенефициенти за периода 2007- 2013г.
Следва Обединеното кралство с 1209 подкрепени бенефициенти.
Интересен факт е, че в Холандия, Полша и Естония са подкрепени повече от 100% от индивидуалния целеви брой бенефициенти за периода 2007-2013. Малта и Белгия също се отчитат с повече от добър прогрес - те се отличават съответно с 87% и 83% подкрепени бенефициенти.
България е на предпоследно място в списъка с 27 подкрепени бенефициенти или това са 11% от планирания брой проекти за подкрепа. След нея е Люксембург с 2 подкрепени бенефициента, което е 1/10 от заложената цел.

Общ обем реализирани инвестиции по мярка 313 за периода 2007-2011г.:

Общ обем инвестиции Общ обем инвестиции в процент

в хиляди евро спрямо заложените цели за 2007-2013г.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.