Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности


Категория на документа: Икономика


* Разработване и маркетинг на туристически продукти - не се подпомагат проекти, които включват единствено тези дейности.
Не се финансират туристически обекти в райони с развит масов туризъм.

Размер на безвъзмездната финансова помощ:

Финансовата помощ е в размер 100% от общата стойност на допустимите разходи, но не повече от левовата равностойност на 200 000 евро за проекти на:

1. общини;
2. юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) - за проекти в обществен интерес, негенериращи приходи.

Финансирането е до 70% от допустимите разходи за останалите проекти - ако кандидати са юридически лица с нестопанска цел, генериращи печалба,

Минималният размер на общите допустими разходи за един проект, за един кандидат, е 10 000 евро, а максималният размер на субсидията е 200 000 евро.

Безвъзмездната финансова помощ се изплаща след цялостното завършване на проекта. Плащанията по проект могат да бъдат авансово, междинно и окончателно. Допускат се едно авансово плащане в размер на 20 % от субсидията и две междинни плащания за проекти на общини и едно междинно плащане за всички останали кандидати.

Допустими разходи за финансиране:
* Изграждане и ремонт на сгради и съоръжения.
* Закупуване на машини, съоръжения, оборудване и софтуер.
* Общи разходи за: консултантски услуги, маркетинг, информационни материали и др.

Общините могат да кандидатстват по повече от един проект едновременно.

Ред за кандидатстване и изплащане на помощта

Кандидатите за финансово подпомагане подават в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане" (ПСМП) на Държавен Фонд Земеделие (ДФЗ) по място на извършване на инвестицията Заявление за подпомагане по образец, придружено от определен списък от документи, описани подробно в наредбата, уреждаща условията и редът за подпомагане на проекти по мярка - към настоящият момент това е Наредба № 32 от 12.09.2008г.

В срок до пет месеца от подаването на Заявлението за подпомагане, Регионалната разплащателна агенция извършва административна проверка на представените документи и проверява съответствието на проекта с целите, дейностите и изискванията, определени в Наредбата.

Кандидатите, чиито проекти са с положителен резултат от извършените проверки, получават писмено уведомление за одобрение на проекта и следва да подпишат договор за отпускане на финансовата помощ.

За изплащане на финансовата помощ, кандидатът подава заявка за плащане по образец в ДФЗ, отдел "Регионална разплащателна агенция" по мястото на извършване на инвестицията и прилага необходимите документи.

В срок от четири месеца от подаването на заявката за плащане, ДФЗ - РА извършва административна проверка на представените документи и прави анализ за установяване на фактическо съответствие и съответствие по документи между одобрения проект и извършените разходи. Могат да се извършат проверки на място за установяване на фактическото съответствие с представените документи, след което се одобрява или мотивирано се отказва изплащането на финансовата помощ.

Примерни проекти
По 313 Мярка от ПРСР се финансират проекти за насърчаване на туризма: за създаване на туристически информационни центрове, строителство и ремонт на музеи, хотели, кътчета за отдих, крайпътни чешми и други.

Одобрени проекти по Мярка 313 "Насърчаване на туристическите дейности" към 01.10.2013г., с дата на договора през 2013г.1

Бенефициент ID номер Дата на договора Сума субсидия
Община Сливница
23/313/00112
10.5.2013
372 914,49 лв.
Община Ковачевци
14/313/00080
10.4.2013
375 382,72 лв.
Сдружение "Пирин Про Консулт"
01/313/00234Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.