Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности


Категория на документа: Икономика


Мярка 313 от ПРСР:
"Насърчаване на туристическите дейности"

Развитието на интегриран селски туризъм, базиран на социални, културни, натурални, и човешки ресурси в селските райони, е важен инструмент едновременно за създаване на допълнителни доходи и на работни места в селските райони, и за запазване наследството на тези райони. В България по тези места има значителни ресурси за развитие на интегриран селски туризъм, които остават недостатъчно използвани поради липса на традиции в това отношение, както и заради недоразвитите селски туристически услуги. Развитието на този сектор е възпрепятствано и от това, че предлаганите туристически услуги са разпръснати, както и поради недостатъчните инвестиции в развитието и популяризирането на услугите в селския туризъм.

С цел насърчаване на преките и непреките доходи и разкриването на работни места в сферата на селския туризъм, е нужда подкрепата към създаването и рекламирането на конкурентни продукти на селския туризъм и за развитие популярността на туризма в селските райони. Съоръженията, създадени с цел да рекламират туризма в селските райони, също така ще осигурят достъп до спортните и развлекателните дейности на по-широк кръг от населението, повишавайки икономическото благосъстояние и качеството на живот в селските райони.

Цели на мярка 313 от Програмата за развитие на селските райони:

По 313 Мярка от ПРСР се подпомагат проекти, свързани със създаването на материална база за развиване на туристическа дейност, съпъствана с разнообразни атракции. Целите на тази мярка могат условно да се разделят на две основни направления, а именно:

1). насърчаване на растежа на доходите и създаването на заетост в селските райони чрез подпомагане развитието на интегриран селски туризъм;

2). разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията/удобствата за посетители в селските райони.

Макар тези цели да не са непосредствено насочени към предприемачите в сферата на селския туризъм, то те са тясно свързани със създаване на базисни предпоставки за развитие на туризма и подобряване на условията и имиджа на селищата в селските райони, и по този начин косвено влияят и в посока подобряване успеха на бизнеса на тези предприемачи.

Допустими кандидати по тази мярка са:

1). Селски общини с население по-малко от 10 000 жители.
2). Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които имат седалище на територията на община от селските райони.

ЮЛНЦ, кандидатстващи по тази мярка, трябва да отговарят на следните условия:
- да имат седалище на територията на община от селските райони.
- да нямат изискуеми задължения към Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ);
- да не са в открито производство по несъстоятелност, да не са обявени в несъстоятелност и да не са в производство по ликвидация;
- да нямат изискуеми публични задължения към държава.

Допустими дейности, които се финансират по Мярка 313 от ПРСР:

Финансова помощ се предоставя за инвестиции, извършващи се във връзка с една от следните дейности:

Група 1: Изграждане или обновяване на туристическа инфраструктура, съоръжения и/или атракции за посетителите:
а) Атракции за посетителите и места за отдих и развлечения: посетителски центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; изграждане на малки по размер атракции на открито и закрито, малки по размер центрове за изкуство и занаяти, както и центрове за временни изложения с туристическа цел;

б) Съоръжения и места за спорт и отдих: туристически и колоездачни пътеки; инфраструктура и съоръжения за рафтинг, пешеходен туризъм, планински туризъм и други спортове;

в) Съоръжения за обществената инфраструктура - информационни пунктове, информационни табла и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, заслони и съоръжения за безопасност и т.н.

Група 2: Разработване и маркетингови стратегии за туристически продукти.
а) разработване на туристически маркетингови стратегии на местно ниво и информационни материали;

б) изграждане на електронни системи на местно ниво за резервации в селските райони.

Не се финансират следните дейности:
* Изграждане и/или обновяване на инфраструктура и закупуване на оборудване за лов, риболов, скално катерене и голф;

* Обновяване на паметници на културата от национално и световно значение, включени в класификацията на Националния институт за паметници на културата (НИПК);

* Изграждане или обновяване на атракции и съоръжения за посетители, които генерират доходи и които не са общинска и държавна собственост.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мярка 313 от програмата за развитие на селските райони (ПРСР) - Насърчаване на туристическите дейности 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.