Мотивация на персонала


Категория на документа: Икономика


Софийски университет "Св. Климент Охридски"
Факултет: Геолого-географски
Катедра: Регионално развитие
Специалност: Управление на човешките ресурси
Дисциплина: Пространствени модели на човешкото поведение

Курсова работа

Тема: Мотивационни теории. Израстване в кариерата и работната заплата, като мотивационни фактори

Изготвил: Проверил:

гр.София
СЪДЪРЖАНИЕ:

I. Същност на мотивацията и мотивационния процес
II. Мотивационни теории. Теория на Маслоу
1. Съдържателни теории
1.1 Теория на потребностите на Маслоу
1 1.1.1 Пирамидата на Маслоу
1.1.2 Приложение на теорията на Маслоу
2. Процесуални теории
III. Израстване в кариерата като мотивационен фактор
IV. Мотивираща функция на работната заплата
V. Пример за мотивация на персонала
1. Представяне на конкретния обект / фирма / организация
2. Предложения и препоръки
VI. Заключение
Използвана литература

I. Същност на мотивацията и мотивационен процес
Понятието "мотивация" произлиза от латинската дума muvere , което означава движа се.Съществувата много определения за мотивацията, но най-често тя се дефинира като съвкупност от психически процеси, свързани със силата и посоката на поведението, с предизвикването, с подтикването, посочването и поддържането на целенасочени действия, т.е мотивацията е това, което кара хората да действат по определен начин. В реалното ежедневие на човека трансформирането на потребността в подбуда естествено поражда нарастване на напрежението. "Потребността, която достига достатъчно голямо равнище на интензивност и заставя човека да търси път и начини за нейното удоволетворение, се нарича мотив."
Психологическият феномен "мотивация" се разглежда и като процес на подтикване към дейности и поведение, адекватни на целите на личността. Макар подбудите да са отражение и проявление на потребността, те са и относително самостоятелни - при едни и същи потребности могат да възникнат различни видове подбуди. Особеностите на поведението зависят не толкова от потребностите, колкото от видивете мотиви, от тяхната сила и устойчивост. Намерението, желанието, искането имат реален и субективен аспект. Психологическите фактори възникват и се изменят поради мотивационните промени, които изпитва индивидът, действайки в определена среда. Едни фактори и влияния го привличат, други го отблъскват, т.е налице е валентност (полижителна или отрицателна). При положителна валентност всички стремежи са насочени към определена стока или услуга, при негативна - обратното. При наличие на плюсове и минуси в средата се формира мотивационно напрежение. Възможен е обобщен модел на мотивацията, чрез който се разкрива това напрежение (фиг.1). Процесът започва с неудоволетвореност (недостиг), активизиращ определено поведение, и завършва с удоволетворение на потребността. 1

фиг.1
неудовлетворена потребност

напрежение

подбуда (стимул)

търсещо поведение

удовлетворена потребност

снемане на напрежението

В съдържателен аспект мотивацията обхваща 3 взаимозависими и взаимодействащи момента:
- Потребности. Най-еднословна дефиниция за тях е недостиг. Потребностите възникват винаги, когато има физиологичен или психологичен дисбаланс
- Подтик. Той се дефинира като недостиг (липса) с посока, ориентирана към действие. Той осигурява енергийния тласък за постигане на целите и е самата същност, дълбочина на мотивационния процес.
- Подбуда. Тя е в края на мотивационния процес, дефинирана като нещо реално (стока, услуга, удея), което ще удоволетвори потребността и ще редуцира подтика. Подбудата възстановява физиологичния и психологичния "баланс" на личността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на персонала 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.