Мотивация на човешките ресурси във фирма


Категория на документа: Икономика


ПРИЛОЖЕНИЕ 1 75

УВОД

Управлението на човешките ресурси е непрекъснат и целенасочен процес за подбор на най-подходящите служители, тяхното обучение, мотивиране и развитие с цел ефективно изпълнение на организационните цели. Наемането на служители в организациите трябва да способства за повишаването на общественото доверие и възприемането на заетите като квалифицирани служители, способни професионално да се справят с поставените към тях изисквания. Този процес трябва да бъде съпроводен с усъвършенстване на работната среда и условия на труд, които да гарантират сигурност на работното място на служителите; добро възнаграждение, адекватно на постигнатите резултати; възможност за обучение и развитие в кариерата, и добри служебни и човешки взаимоотношения.

Управлението на човешките ресурси е основна функция на управлението на организацията. В неговата най-обща интерпретация то се свежда до управлението на хората в трудовия процес, за да се постигнат целите, които си поставя организацията.

Към групата на общите определения на човешките ресурси могат да се отнесат разбирането му като: част от управлението, което се занимава с работещите хора и с техните взаимоотношения в организацията.

Ефективното управление на човешките ресурси изисква ръководители, които имат висок морал, ценности и модели на поведение, отговарящи на заявените ценности на организацията, които разбират значимия ефект от подобряването на управлението и които работят за усъвършенстване на системата по човешки ресурси, за да се постигнат по-добри резултати.

Актуалността на темата за определя от факта, че повишаването на ефективността при разрешаване на конфликти във фирма "СОТ 161" ООД, гр. Петрич е важна част от осъществяването на организационната реформа и осигуряването на нейното развитие.

Целта на настоящата дипломна работа е да бъдат изяснени механизмите за разрешаване на конфликти във фирма "СОТ 161" ООД и на тази основа да се предложат идеи и насоки за усъвършенстване и подобряване механизмите за разрешаване на споровете и конфликти в организацията.

Задачите, чрез които ще бъде постигната целта са следните:
> изясняване на теоретико-методическите основи на разрешаването на конфликти в организациите;
> изследване и анализиране на механизмите за разрешаване на конфликти във фирма "СОТ 161" ООД, гр. Петрич

> представяне на насоки и препоръки за усъвършенстване на механизмите за разрешаване на конфликти във фирма "СОТ 161" ООД.

Обект на изследване са работници и служители от фирма "СОТ 161" ООД, гр. Петрич

Предмет на изследване са конфликтите и споровете, както и механизмите за тяхното разрешаване.

Методите на изследване са: анкетно проучване, наблюдение, беседа с работниците и служителите, математико-статистически методи, проучване на литературни източници и др.

Дипломната работа е структурирана в три глави.

В глава първа са изяснени мотивация на човешките ресурси основи на човешките ресурси в организациите. В тази част са изследвани основните идеи, свързани с управлението на хора и как те са се развивали през годините. Разгледани са редица теоретични школи с най-видните им представители.

В глава втора е осъществено изследване на механизмите за разрешаване на конфликти във фирма "СОТ 161" ООД, гр. Петрич и са анализирани резултатите.

Глава трета представя основните насоки и препоръки за усъвършенстване на механизмите за разрешаване на конфликти във фирма "СОТ 161" ООД, гр. Петрич

Глава първа

МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Мотивацията е процес на стимулиране на отделната личност или група хора за изпълнение на дейност, насочена към достигане на целите на организацията.

Мотивацията се отнася до това, което кара хората да се движат, да мотивираш, означава да умеещ да накараш хората да се движат в посока, която мениджъра е определил. Но това, което мениджърът желае, не винаги съвпада с желанието на хората. Целта на мотивацията е да се постигне чувство за обща цел, интереси, хармония и членовете на организацията да бъдат максимално удовлетворени. За да се мотивира ефективно е необходимо:
Да се разбере основният процес на мотивацията, моделът нужда, цел,действие и влиянието на опита и очакванията.

Хората не реагират пасивно на вътрешните и външните влияния.
Ние получаваме информация "преработваме'' я и сами вземаме решение какво да правим. Ние правим нещо, защото имаме необходимост от него, стремим се да постигнем някакви резултати, имаме определени желания, вътрешни позиции, цели и ценности, които ни карат да избираме това поведение. Това е механизмът на мотивацията.
Мотивацията - представлява целите и причините, поради които хората правят своя избор на поведение, определят действията си. Обикновено това, заради което хората правят нещо е задачата или пък желанието да постигнат нещо, да вземат социален статус, да постигнат власт, влияние, да имат приятелство и пари.
Мотивацията това е мисловния процес, на основата на който хората формират своето поведение да достигнат своите цели.

Мотивационният процес се разглежда като част от човешките взаимоотношения и част от програми, даващи възможност да се подобри работата.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на човешките ресурси във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.