Мотивация на човешките ресурси във фирма


Категория на документа: Икономика


ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ "РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
гр.Благоевград

ДИПЛОМНА РАБОТА

За присъждане на образователно-квалификационна степен Магистър

на тема:

МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Във фирма: "СОД 161''ООД гр.Петрич

Дипломант: Научен ръководител:
Кирил Атанасов Атанасов доц.д-р
фак.N
специалност:Стопанско управление

Благоевград
2014г.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

УВОД 2

ГЛАВА ПЪРВА 4
Мотивация на човешките ресурси 4
1. Същност и особености на мотивацията на човешките ресурси 4
1.1. Характеристика на конфликтите 8
1.2. Видове конфликти 12
2. Същност на кризите и кризисните ситуации 13
2.1. Управление на кризисна ситуация 17
2.2. Основни етапи на мениджмънта на кризисни ситуации 21
3. Стратегии за предотвратяване и разрешаване на конфликти 25

ГЛАВА ВТОРА 31
ИЗСЛЕДВАНЕ МЕХАНИЗМИТЕ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА КОНФЛИКТИ В "СОТ 161" ООД. АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ 31
1. Обект, предмет, цел, задачи и хипотеза на изследването 31
2. Организационна структура на фирма "СОТ 161" ООД 32
3. Обработка и анализ на резултатите 35
ИЗВОДИ 47

ГЛАВА ТРЕТА 49
НАСОКИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ МЕХАНИЗМИТЕ ЗА СПРАВЯНЕ С КОНФЛИКТИ В "СОТ 161" ООД 49
1. Методи за управление на конфликта 50
1.1. Основни ситуации 51
1.2. Стратегии за преодоляване на конфликтите 58
2. Системи за оценка и атестиране на служителите 60
3. Етичният кодекс - средство за разрешаване на конфликти 65

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 70
ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА 73Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на човешките ресурси във фирма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.