Мотивация на човешките ресурси


Категория на документа: ИкономикаСОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА
"БИЗНЕС АДМИНИСТРАЦИЯ - СТРАТЕГИЧЕСКО УПРАВЛЕНИЕ"

МАГИСТЪРСКА ТЕЗА

ТЕМА:

МОТИВАЦИЯ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
(на примера на фирма "Химическо чистене" ЕООД)

ДИПЛОМАНТ: НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ:
ГЕОРГИ РАДЕВ РАДИЧЕВ ГЛ. АС. ОЛИМПИЯ ВЕДЪР
ФАК. № 10532

С О Ф И Я, 2012г.

Съдържание

Увод................................................................................................................3 стр.

Първа глава
Мотивационни теории
1. Мотивационни теории...............................................................................5 стр.
2. Актуални изследвания над мотивационните процеси..........................23 стр.

Втора глава
Анализ на мотивацията на човешките ресурси във фирма "Химическо чистене" ЕООД
1. Въведение.................................................................................................27 стр.
2. Характеристика на фирмата....................................................................28 стр.
3. Разработване на мотивационен профил на човешките ресурси във фирма "Химическо чистене" ЕООД.......................................................................30 стр.
4. Насоки за усъвършенстване на мотивацията на човешките ресурси във фирма "Химическо чистене" ЕООД..........................................................44 стр.

Заключение.................................................................................................50 стр.

Източници...................................................................................................52 стр.
Приложение................................................................................................53 стр.

У В О Д

Успехът или неуспехът на всяка една организация се дължи на комплекс от фактори, като не върху всеки от тях би могло да се въздейства директно. В съвременната динамична и силно конкурентна икономическа среда успешната реализация на бизнес организациите е все по-трудно осъществима, а качествените служители се оказват основния ресурс за развитието на фирмите. Тяхното намиране и задържане, обаче се явява големият проблем за повечето ръководители. От друга страна те все по-често са недоволни от начина на работа и ръководство, като в следствие на това тяхната мотивация и удовлетвореност от работата водят до ниско ниво на производителност на труда. Лошото заплащане и не добрата комуникация между служителя и ръководството пък водят до по-ниска лоялност към организацията. Това би могло да направи невъзможно намирането на мотивация и постигането на удовлетвореност от работата.

Всеки човек притежава и развива личната си индивидуалност, която е траен набор от характеристики, определящи човешките мисли, чувства и действия, съвместно със социалното и биологичното състояние на средата. Особено важен аспект на личността е съзнанието на човека за самия себе си, т.е. това, което той смята, че е и иска да бъде, което пряко влияе на емоциите, поведението, самооценката на действията и дисциплината. За да оценява себе си обаче човек трябва да има изградена ценностна система. Тя представлява широко и общо схващане за някои начини на поведение или някое крайно положение, което индивидът предпочита. Ценностната система ръководи действията на хората в различни ситуации и тръгвайки от краткосрочни цели стига до по-висше крайно състояние, т.е. ценностната система можем да разглеждаме като съвкупност от устойчиви убеждения за определен начин на поведение или статус на съществуване, че са по-добри от други. Тя е абсолютно индивидуална и специфична. Всеки индивид подрежда ценностите по важност и ги степенува в йерархия. Тази система не е трайна и неизменна. До голяма степен тя се изгражда успоредно с личността. Върху нея влияят няколко по-важни фактора - икономически; социална среда; семейство; опит; образование и др.

Следователно всеки човек, макар и да прилича на себеподобните е една абсолютна индивидуалност. Няма ситуация в която двама души да постъпват по един и същи начин.Това показва, че всеки човешки ресурс е малък свят и притежава специфични характеристики. От житейския път и натрупан опит различията между индивидите се задълбочават. За да се въздейства върху човешкия ресурс и да може той да се управлява е необходимо да се отчитат тези различия и едновременно с това да се съчетават общите за всички хора елементи. Дълбоко в основата на поведението на всяка личност стоят нейните потребности и мотивацията на човешкия ресурс с ценностната му мотивация.

В практиката си мениджърите постоянно се сблъскват с различни човешки ресурси. Някои работят на високо равнище на ефективност и това което вършат им доставя удоволствие. Други работят на средно равнище и се нуждаят от постоянно внимание. Причините за това са разнообразни и зависят от естеството на работата, поведението на мениджъра и особеностите на човешкия ресурс.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мотивация на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.