Моралният риск в застраховането се крие в детайлите


Категория на документа: Икономика


Моралният риск в застраховането се крие в детайлите

Темата е свързана с моралният риск в застраховането и за това как се променя вероятнстта да настъпи дадено застрахователно събитие когато, риска е прехвърлен на застрахователна компания. Според икономистът Пол Кругман, морален риск е "която и да е било ситуация, при която един човек взима решение за това колко риск да поеме, докато някой друг поема разходите, ако нещата тръгнат в неприятна посока". Терминът се използва в няколко сфери - право и икономика, финанси, застраховане, в мениджмънта и специфично софтуерното разработване. Тук ще разгледам моралния риск в застраховането.

Понятието морален риск (Moral Hazard) най-лесно може да бъде обяснен с пример. Когато на пазара на автомобилни застраховки се сключи сделка, тя прехвърля риска от някакво произшествие. Рискът включва най-вече две неща:

* негативите от някакво събитие

* вероятността това събитие да се случи.

Вероятността да възникне произшествие с автомобил зависи в някаква степен от действията на неговия собственик. Собственикът има рационален мотив да пази автомобила си, но този мотив действа в по-слабо, когато автомобилът е застрахован. Тогава по-малкото внимание към сигурността на автомобила променя вероятността той да бъде откраднат например. Има морален риск, когато прехвърлянето на риска от дадено събитие променя вероятността това събитие да се случи. Защо това е така? Когато даден човек, застрахова свое имущество, той е по-склонен да рискува и по този начин да нанесе щети на своето имущество, защото знае, че всички щети или част от тях ще бъдат покрити от застрахователната компания. Информационната асиметрия е една от причините за настъпване на морален риск. Застрахователите не разполагат с цялата информация за намеренията на своите клиенти, за тяхното желание да рискуват, за тяхното здравословно състояние и много други. Поради това съществува голяма вероятност застрахованото лице да излъже или да прикрие важна информация и по-този начин застрахователят да сключи договор с него при неправилно оценен риск. От тази не добра информираност на застрахователните компании и от липсата на методи за събиране на цялата информация може да се сключат много лоши контракти и ако застраховката е за по-крупна сума може до доведе до сътресения в дадената застрахователна компания. По време на последната финансова криза големите банки започнаха да застраховат по-често своите вземания и да се подсигорят по този начин, ако техен голям клиент изпадне в несъстоятелност и не може да си погаси кредита, те ще бъдат обезпечени от застрахователните компани. Това можеше да доведе до фалит и на много големи застрахователни компании, защотото ако дадена банкова институция е дала голям кредит на друга банкова институция и този кредит се застрахова, то банката която е взела кредита може да реши да не изплати умишлено своето задължение и така застрахователната фирма да трябва да изплати тази сумата. Моралният риск предполага някакво очаквано действие, което може да се промени характера на застрахователната сделка, такова действие обикновено се нарича скрито действие. Тези действия са продиктувани от липсата на морал в даден, човек. Заради това е много трудно да се предвиди какъв е моралният риск, защото няма как да знаем какво мислт другите хора.

Заради опасността от морален риск, застрахователните компании диференцират своите продукти и според това дали техните клиенти са склонни към по-голям риск и дали работят и живеят в по-опасна среда от други, естествено не винаги може да се набави нувната информация или не винаги предоставената информация от клиентите е вярна и пълна. Застрахователните компани предлагат своите услуги на различни цени, които зависят от това колко рисков е клиента, ако цената за всички клиенти е една и съща, то нискорисковите клиенти няма да искат да я заплатят защото ще преценят, че тази цена е прекалено висока за тяхния нисък риск и не е правилно цената за тяхната застрахователна полица да е като тази на клиенти с по висок риск.

Унгарския учен Джон фон Найман смята че съществуват два вида морален риск: ефективен и неефективен морален риск. Според него ефиктивен морален риск е когато след изплащане на здравна застрховка, застрахованото лице използва медицински услуги които не би си позволил без тази застраховка. Това води до повишаване на разходите на застрахователя, но се смята и че води до подобряване на общото благосъстояние, защото започват да се използват по качественни медицински услуги.

Застрахователният сектор е все още развиващ се сектор и не е идеален. На този етап няма как да се избягват всички рискове пореодени от информационната асиметрия, защото живеем в свят в който информацията не е разпространена еднакво, не само в този сектор. Рискат от безсъвестно поведение на определени клиенти на застрахователни компани ще съществува и за напред, защото човек винаги гледа той да спечели повече от дадена сделка, особенно в българия. С осъвършенстването на компютърните системи и мрежи и спродължаващата глобализация, информационната асиметрия ще намаля, а с нея и моралнич риск, но това ще отнеме време.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Моралният риск в застраховането се крие в детайлите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.