Модел на отворена икономика


Категория на документа: Икономика
Модел на отворена икономика (моделът Мъндел-Флеминг)
1. Същност и предназначение на модела Мъндел-Флеминг

а) същност на модела - модификация на стандартния модел IS-LM за малка отворена икономика, който показва по какъв начин могат да се използват фискалната и паричната политика за стабилизационни цели в отворена икономика, допускайки, че ефектите от промяната на фискалната и паричната политика зависят от степента на капиталова мобилност и валутнокурсовия режим
б) предназначение на модела - дава насоки за използването на инструментите на фискалната и паричната политика за постигане на вътрешен и външен баланс. При разработването на модела Мъндел следва принципа на ефективната пазарна класификация , а именно какви инструменти могат да се използват за коригиране на външните и вътрешните неравновесия. Според този принцип всяка икономическа политика и инструмент на тази политика е насочен към постигане на определена цел - посредством инструментите на фискалната политика се коригират вътрешни дисбаланси, а чрез паричната - външни неравновесия
в) създаване на модела - моделът е компилация от научните постижения основно на Робърт Мъндел и в по-малка степен на Маркъс Флеминг в средата на 60-те години на ХХ век. Целта на модела така, както я определя Робърт Мъндел, е да даде подход за анализ на различията между икономика с фиксиран валутен курс и гъвкави цени и икономика с плаващ валутен курс, но фиксирани цени.
2. Основни допускания в модела Мъндел-Флеминг

1. нивото на производството и заетостта се определят от съвкупното търсене AD, а съвкупното предлагане AS се приспособява към промените в AD
2. Вътрешните цени и заплати са негъвкави в краткосрочен период
3. Разглежда се малка отворена икономика:
* малка - страната е прекалено малка, при което промени във вътрешната икономическа среда и насоките на провежданата макроикономическа политика оказват незначително влияние върху останалия свят

* отворена - икономиката свободно търгува със стоки, услуги и финансови активи

4. Скоростта на капиталовите потоци се приема за много по-голяма от тази на стоковите в търговията между страните, при което различията между лихвените проценти в отделните страни предизвикват бързо преместване на огромни капитали, които намаляват лихвения диференциал или напълно го премахват.
5. Допуска се, че непрекъснат дефицит по капиталовата сметка на ПБ може да се компенсира от излишък по текущата сметка и като цяло ПБ да бъде в равновесие,
6. Предполага се различна степен на капиталова мобилност, която се определя от зависимостта на местния лихвен процент от световния лихвен процент:
* съвършена капиталова мобилност
* несъвършена капиталова
* съвършена капиталова немобилност
7. Общото равновесие в отворена икономика се постига посредством взаимодействието на три пазара: стоков , паричен и международен
8. Очакванията на икономическите агенти по отношение на валутния курс са статични, което означава, че не се предвижда промяна във валутния режим, който може да бъде:
 фиксиран валутен
 плаващ валутен

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Модел на отворена икономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.