Многократната опаковка – предимства и недостатъци


Категория на документа: Икономика


Фиг. 3 Опаковки за многократна употреба, в периода 2004 - 2012 г.

5.Нормативни и други съществуващи изисквания към опаковките за многократна употреба

НАРЕДБА за опаковките и отпадъците от опаковки
Приета с ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обн., ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., в сила от 6.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76 от 30.08.2013 г., в сила от 30.08.2013 г.

Глава втора
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПУСКАНИТЕ НА ПАЗАРА
ОПАКОВКИ

Чл. 4. (1) Пусканите на пазара опаковки трябва да отговарят на следните изисквания:
1. При производството на опаковките да се осигури:
а) ограничаване до минимум на тяхното тегло и обем до степен, при която опаковката обезпечава безопасността, хигиената на опакования продукт и приемливостта за потребителя;
б) свеждане до минимум на вредните и опасните вещества и материали в състава и в компонентите на опаковките по отношение на образуваните емисии, пепел или инфилтрат, когато отпадъците или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки сеизгарят или депонират.

2. При проектирането, производството и разпространението на опаковките:
а) да се позволи многократната им употреба или оползотворяването им, включително чрез рециклиране;
б) да се ограничи във възможно най-голяма степен въздействието на опаковките върху околната среда в резултат на обезвреждането на отпадъците от опаковки или остатъците от дейностите по управление на отпадъците от опаковки.
3. При годност за многократна употреба на опаковките едновременно да бъдат изпълнени следните условия:
а) физичните свойства и характеристики на опаковките да позволяват при използването им по предназначение да се извършат определен брой употреби или обръщения на опаковките;
б) да е възможно употребените опаковки да бъдат обработвани така, че да се осигури спазване на изискванията за опазване на човешкото здраве и за безопасност;
в) когато опаковките повече не могат да се употребяват многократно и се превръщат в отпадъци, да е възможно тяхното оползотворяване.
4. Опаковките да се произвеждат по начин, който да дава възможност за рециклиране на съответен процент от теглото на използваните материали и влагането им в същите опаковки или в други продукти в съответствие с действащите стандарти, като този процент може да варира в зависимост от вида на материала, от който е изработена опаковката.
5. Отпадъците от опаковки, предназначени за изгаряне с оползотворяване на енергията, трябва да притежават калорична стойност, която да позволи оптимизиране на процеса на енергийното им оползотворяване.
6. Био разградимите отпадъци от опаковки трябва да са съставени от материали, позволяващи физично, химично, термично или биологично разграждане, така че в процеса на компостиране по-голямата част от съответния материал да се разгражда до въглероден диоксид, биомаса и вода.

6.Тенденции и насоки за развитие на многократните опаковки

От доклада на Европейската Комисия КОМ (2006) става ясно, че системите за повторна употреба се прилагат с най-голям успех за транспортните опаковки, но на общностно ниво хармонизиращи мерки за повторна употреба в по-широк смисъл не могат да бъдат поощрявани. Все пак, в страната могат да се проучат перспективите за повторната употреба и на други освен стъклените опаковки - пластмасови, дървени и метални, като преди това се направят адекватни анализи за приложимост и икономическа рентабилност в сравнение с рециклирането им.

Фигурата по-долу илюстрира развитието на дела на опаковките, предназначени за многократна употреба в количеството на общо употребените през трите разглеждани години 2004, 2005 и 2006г.

Фиг.4. Дял на количествата опаковки за многократна употреба спрямо общо пуснатите

източник: НСИ

Осезаемо расте делът на стъклените опаковки да многократна употреба, докато при всички останали видове материали има спад. Както се вижда от диаграмата, повторното използване на картонени опаковки е рядкост. Депозитни системи за повторна употреба на метални или пластмасови опаковки, каквито има в други страни все още не са експериментирани в България.

7.Положителни и отрицателни страни на опаковките за многократна опаковка

7.1 .Положителни страни на опаковките за многократна опаковка:

Водещи фирми от широк спектър промишлености в цял свят използват опаковки за многократна употреба заради икономическата, социалната и екологичната стойност, която повторната употреба дава в цялата верига от доставки. Многократно използвани палети, ръчно преносими съдове, товарни контейнери и други транспортни опаковки се използват за съхранение, пренасяне и разпространение на стоки чрез верига от доставки.Опаковките за многократна употреба се произвеждат от стъкло, дърво, стомана или друг траен материал и са специално проектирани за множество обороти и продължителен живот. Обичайно, тези продукти заменят еднократните транспортни опаковки и са идеални за затворени или добре управлявани отворени системи. Поради естествената си многократна употреба, те предлагат много бърза възвръщаемост на инвестицията и нисък транспортен разход на единица в сравнение с тези за еднократна употреба.Проучвания сочат, че "Фирмите, които са превключили на опаковки за многократна употреба имат по-ниски разходи за превоз и труд, по-добра защита на стоките, по-продуктивен поток на разпространение на стоките, плюс по-добра ергономичност и повишена безопасност на труда. Също така, тези фирми са намалили разходите си за управление на отпадъците и въздействат положително на околната среда като генерират по-малко отпадъци и намаляват нуждата от строеж на скъпи съоръжения за депониране или повече сметища.

7.2 Отрицателни страни на опаковките за многократна опаковка:
-Отрицателните страни са сравните малко:
• Големи обеми твърди отпадъци
• Чести смачквания,счупвания или повреди на опаковката
• Значима нужда от чистота/хигиена
• Чести превозиСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Многократната опаковка – предимства и недостатъци 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.