Минерални торове


Категория на документа: Икономика


-%-ното съдържание на полезен хранителен елемент (N, P, K)
-от степента и скоростта на разтворимост
-от степента на усвочемост от растенията
-от неговата икономичност при ползване (т.е. концентрацията на хранителните елементи, по-висок % хранителни елементи + по-бърза разтворимост = по-голяма полезност)
Полезността на МТ се свързва и с количеството тор, което се използва за наотряване на единица площ. В зависимост от вида на засетите растения. За това в маркировката трябва да има информация за количеството тор за единица площ за различните насаждения.
2.Хигроскопичност - отрицателно (нежелано) свойство. Характеризира способността на тора да поглъща влагата и да се сбива, превръща в твърда маса. Може да се избегне чрез гранулиране и пбработване на гранулите с хидрофобни вещества (т.е. водоотблъскващи вещества). Хигроскопичността се определя от т.н. "хигроскопична точка". Те отговаря на относителната влажност на въздуха, при която торът нито отдава (отделя) влага в него, нито поглъща влагата от него. Ако хигроскопичната точка на тора е по-ниска от влажността на въздуха, той (торът) поема влагата, частиците се слепват и торът се сбива. Ако хигроскопичната точка е по-висока от влажността на въздуха, той торът отдава (отделя) влагата във въздуха, т.е. изсушава се. Предпазването от поемане (поглъщане) на влага и постепенно сбиване (втвърдяване) се постига чрез опаковане във водонепропускливи опаковки, чрез съхраняване в складове при ниска относителна влажност на въздуха (60-65%).
3.Сбиваемост - характеризира способността на МТ да обртазуват при определени условия твърда каменоподобна маса. Тя се измерва със сдравината, т.е с механичната якост на твърдото тяло (сгломерат) получено от МТ при определени стандартни условия. Сбиваемостта е отрицателно свойство, тъй като в резултат на сбиването, МТ стават неизползваеми, т.е. не може да се разпръскват е почвата. Основни фактори, които влияят върху сбиваемостта са : високата хигроскопичност; лесната и бърза разтворимост във вода; ниската механична якост на гранулите на МТ. Като правило по-лесно се сбиват прахообразните торове. Затова се предпочита птоизводството на гранулирани торове, които се подлагат и на допълнителна обработка - т.е. обвиване на гранулите с хидрофобни (т.е. водоотблъскващи) вещества. Освен това за предпазване от сбиване, МТ се опаковат и във водонепропускливи пластвасови опаковки (торби).
4.Якост на гранулите - т.е. способността на гранулите да не се разтрошават при съхранение, транспортиран и механично разпръскване с машини. Механичната якост на гранулите се определя от : химичния състав на тора; размерите на гранулите; влажността на тора; плътността на опаковките (на материалите от които да изработени, за това 2,3,4-слойно пластмасови торби); от височината на стифиране (подреждане на торбите една върху друга) при съхранение. Механичната якост се измерва с два показателя : динамична якост (при удър) и статична якост (изтриваемост).
5.Рапръскваемост - това свойство характеризира способността на торовете да могат лесно и равномерно да се разпръскват, да се дозират в почвата чрез различни селскостопански машини. Тя се определя от : фактическата влажност на тора; от неговата хигроскопичност; от склонността му към сбиване.
6.Насипна плътност - тя характеризира масата на единица обем и се изразява в т/м3. Тя зависи от : плътността на самото вещество, т.е. на торът като химично съединение; от размера на праховите частици при прахообразните тпрпве; от гранулометричния състав на гранулираните торове. От нея се определят линейните размери на опаковките, т.е в насипната плътност се включва обема въздух м/у частиците.
7.Откос (ъгъл на покоя, ъгъл на естествения наклон) - това е ъгълът, образуван от основата (или хорозинталната равнина върху която е изсипан торът) и образувателната на купчината (или равнината на наклона (откоса)) сипкав материал, в случея торът. Този ъгъл, или този откос е косвен показател за разпръскваемостта на минералния тор и се използва при проектиране на складовете за съхранение на торовете в насипно състояние.
8.Термична устойчивост и горимост (взривоопасност) - това е свойството на веществата в прахообразно или гранулирано състояние да се разлагат и поглъщат или отделят топлина. Конкретно при минералните торове разлагането протича с отделяне на топлина и затова те се самозапалват, могат да се запалват или избухват с взрив(взривоопасност). Термичната устойчивост и взривоопасността зависи от : вида на самия тор, в смисъл неговия химичен състав и от условията на съхранение. С най-ниска термична устойчивост, респективно най-висока взривоопасност се отличават азотните торове, а между тях - NH4NO3,. При разлагането на селитрата се отделя N, N окиси, като отделните газове повишават налягането и температурата складираната маса, което може да доведе до взрив. Колкото е по-висока влажността на тора температурата на съхранение - толкова по-голяма е вероятността от самозапалване (повече газове, по-висока температура)
ІІІ Асортимент и качество на МТ
1.Асортимент и качество на азотните минерални торове
Асортиментното разнообраие при азотните торове се определя в зависимост от химичния им състав, и по-конкретно под каква форма е свързан азотът. Въз основа на това азотните порове се групират в 4 групи :
-амонячни - N е в NH4 , представител - (NH4)2SO4
-амонячно-нитратни - N е в NH4+ и NO3- , представител - NH4NO3
- нитратни - N е в NO3 , представител - NaNO3 , Ca(NO3)2
-амидни - N е в амидна група NH, представител - (NH)2CO - карбамид
Основните представители в отделните асортиментни групи са :
А) (NH4)2SO4 - амониев сулфат - азотен тор към групата "амонячни", ниско концентриран, физиологично кисел, подходящ за алкални почви, оризови култури. При внасянето му в почвата дава добри резултати, но продължителната му употреба води до подкисляване на почвата.
Б) NH4NO3 - амониева селитра - амонячно-нитратен, концентриран, физиологично кисел. Налиеичто на N в амонячна и нитратна форма определя неговата прогодност за различни почви и различни растения. Добре разтворим във вода, разтварянето протича с ахлаждане, бързо се усовява от растенията. Силно хигроскопичен тор, лесно поема влага от въздуха и се сбива. Превид на това се гранулира, а гранулите се покриват с хидрофобни вещества. В чист вид, при правилно съхранение (относителна влажност 0.3%, нормална температура) е безопасна. Но при повишаване на влагата и температурата започва да се разлага. От разлагането се натрупват NO, които в правят взривоопасна. Количеството на N е не по-малко от 34.5%
В) стабилизирана NH4NO3 - азотен минерален тор със съдържане на N - 30%, Р - 3%, по-устойчива на съхранение, по-малко хигроскопична и не взривоопасна. Стабилизиращият ефект се дължи на съдържанието на Р (като Р2О5), на Са и F съединения.
Г) (NH)2CO - карбамид (урея) - висококонцентриран минерален тор, N около 46%. Представлява диамид на въглеродната киселина СО2(NH2)2 . По външен вид е безцветни или бледожълтиникави кристали. Много добре се разтваря във вода. Освен като минерален тор се използва и за технически цели. След NH4NO3 най-масово произвежданата и използвана.
Д) NaNO3 - най-стария минерален тор. Естественият минерален тор се нарича още "чилска селитра" (открит в Чили). Днес се произвежда в промишлени условия. Ниско концентрирана - до 45% хранителен елемент (N), за това рядко се използва.
Е) течен азотен тор - представлява разтвор на NH4NO3 и карбамид. Концентрирар тор - над 32% N. Има редица предимства : не се сбива; лесно се разпръсква; прониква равномерно в почвата; няма разпрашаване при внасяне в почвата. Недостатък - за съхранение изисква специални цистерни с вътрешно и външно противокорозионно покритие.
Д) други течни N торове - амонячна вода - 20-25% N и течен амоняк - ултраконцентриран (82% N). Рядко се използват.
2.Фосфорни торове - фосфорът е другият важен елемент за растенията. Той стимулира кълняемостта, ускорява развитието на кореновата система и зреенето на плодовете. Това налага използването на фосфорните торове. Тяхната полезност се определя от съдържанието на Р, изичслен във вид на Р2О5 . По произход биват : естествени - костно брашно и фосфатно брашно, и изкуствени - суперфосфат.
А)Костно брашно - финно смляна прахообразна маса, получена чрез изваряване, изсушаване и смилане на животински кости.
Б)Фосфатно брашно - представлява финно смлян естествен минерал - фосфорит.
В)Суперфосфат - Са(Н3РО4) , Са(Н3РО4)2 - бива :
- обикновен прахообразен. Представлява сиво-бяла прахообразна маса, мазна на пипане. Съдържа 19-20% усвояем Р2О5.
- гранулиран - гранули със сивопепелен, сивозеленикав цвят. Произвежда се в 4 различни марки според съдържанието на усвояем Р2О5 - марка А - мин 46%; марка Б - мин 42%; марка В - мин 38%; марка Г - мин 28%.
3.Калиеви торове - К е важен химичен елемент за растенията. Повишава кълняемостта на семената, стимулира поникването. Неразтворими и бавно разтворими във вода и затова бавно и постепенно се разтварят в почвата. Не хигроскопични или слабо хигроскопични, не се сбиват. По произход биват : естествени - представляват ситно смляни природни калиеви соли; изкуствени - получени в промишлени условия чрез взаимодействие на суровини.
Към естествените се отнасят :
А)силвинит - KCl + NaCl - червеникави кристали, слаборазтворими във вода
Б)карналит - KCl + MgCl2 с примеси от Fe оксиди, също има червеникав цвят
В)каинит - KCl MgSO4 - розово-червен цвят
Към изкуствените се отнасят :
А)KCl - с бял цвят, висококонцентриран - 55-70% усвояем K2O, не се използва директно. От него се произвеждат няколко марки калиеви торове :
-каинит изкуствен - до 12% K2O
- МГ калий (KM) - около 35-37% K2O
- камекс (KX) - 38-42% K2O
4.Комплексни торове - аосртиментното разнообразие е представено от :
А)Гранулирани азотно-фосфорни торове. В зависимост от съотношението м/у N и Pса няколко марки : марка А - N:P=1:1.5; марка Б - N:P=1:1; марка В - N:P=1=0.8; марка Г - N:P=1:0.4. по външем вид прилича на суперфосфата - със сиво, сивозелен, сивокафяв цвят. Гранулите са по-дребни. Не е хигроскопичен, не се сбива.
Б)Течни комплексни торове:
- фиксал - течен комплексен тор съдържащ N, P, K и микроелементи Mn, Fe, Zn, Cu, Co, Mo. Произвежда се в три марки - А, Б и В. N - от -12%; P - като P2O5 - от 2-9%; K - като K2O - 1-7%. Използва се като мистен тор в цветарството, лозарството, зеленчукопроизводството.
- хидрофлор - също течен комплексен тор, съдържащ N, P, K, микроелементи. Използва се като листен тор за оранжерийни зеленчуци, за цветя. Също в две марки : марка А - само N + Ca,Mg и микроелементи; и марка Б - N, P, K и микроелементи.
Качеството на всички минерални торове се определя от : влагата; полезен хранителен елемент в %; киселинност; алколност; якост на гранулите; гранулометричен състав; откос (ъгъл на естествения наклон)

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Минерални торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.