Минерални торове


Категория на документа: Икономика


Минерални торове (МТ)
І Определение, изискванив, класификация
ІІ Потребителни свойства на МТ
ІІІ Асортимент и качество на МТ
І Определение, изискванив, класификация - Като всички живи организми, растенията се нуждаят от различни химични елементи - C, H2, O2, N, P, K, Ca, Mg, Fe и др. Тези елементи тастенията си набавят по различен начин и от различни източници - ор въздуха, водата и почвата. В процеса на растеж и полододаване растенията озползват различни количества от посочените химични, респективно хранителни елементи. В най-голяма степен и най-бързо се изразходват N, P, K и за това тези елементи следва прериодично да се внасят в почвата допълнително. Това става чрез внасяне на минерални торове.
1.Определение - минералните торове представляват химични съединения (вещества) в чист вид, или в смес с други, който имат свойството внесени в почвата да подобряват растежа и плододаването на различни видове селскостопански растения и да увеличават получените от тях добавки. Според БДС ISO минералните торове се обозначават още като "неорганични порове и подобрители".
2.Изисквания - за да бъде едно вещество отнесено към минералните торове, то трябва да отговаря на следните по-важни изисквания:
- да съдържа в достатъчно голямо количество хранителни вещества, необходими за растенията
- да притежава висока усвояемост и регулирана разтворимост с цел да се задоволяват нуждите на растението през целия му жизнен цикъл - от поникването до съзряването на плодовете.
- да не е силно хигроскопично, т.е. да се не сбива, втвърдява или пък разводнява при съхранение
- производството да е лесно и икономически изгодно
- внасянето в почвата да е лесно и икономически изгодно.
3.Класификация - става по няколко признака:
А)по агрохимичен ефект - т.е. ефекта, който се получава при внасянето им в почвата, торовете биват:
- преки (директни) - т.е. директно доставят на растенията необходимите елементи
- индиректни (косвено действащи) - не се усвояват, не се използват пряко от растенията за набавяне на харанителни елементи, а подобряват свойствата на почвата, най-често нейното рН
Според същия този признак в БДС ISO, торовете се класифицират на :
-неорганични торове - т.е. торове, в които гарантираните хранителни елементи са във вид на неорганични соли
-неорганични подобрители - които не съдържат органични вещества и които не съдържат N, P, K в гарантирано количество.
Б)Според вида на харанителния елемент : азотни, фосфорни и калиеви. Съдържат тези елементи в гарантирано количество
В)Според броя на хранителните елементи
а)еднокомпонентни - съдържат само един елемент в гарантирано количество. Биват :
-еднокомпонентни азотни - съдържат азот в гарантирано количество, могат да съдържат и други елемненти, но съдържат калий и фосфор в гарантирано количество;
-еднокомпонентни калиеви;
-еднокомпонентни фосфорни.
Б)комплексни минерални торове - т.е. те съдържат 2 или повече хранителни елементи. Т от своя страна могат да бъдат :
-комплексни N, P торове - съдържат N и P в гарантирано количество. Те могат да съдържат и други елементи, но те не са в гарантирано количество
-комплексни N, K торове - те съдържат N и K в гарантирано количество. Те могат да съдържат и други елементи в това число и P - но не в гарантирано количество.
-комплексни P, K торове - те съдържат фосфор и калий в гарантирано количество. Те могат да съдържат и други елементи, в това число и N, но те не са в гарантирано количество.
- комплексни N, P, K торове - те съдържат N, P, K в гарантирано количество.
В)Времето за внасяне на торовете в почвата - по този признак са :
-основни - внасят се дълго време преди сеитбата. Те като правило са трудно разтворими, което означава, че те продължително време се усвояват от растенията (Р).
-предсеитбени - внасят се непосредствени оред сеитбата на растенията или по време на сеитбата. Те са лесно разтворими и стимулират полълването и поникването на семената, както и развитието на младите растения (К).
-подхранващи (стимулиращи) - внасят се в почвата по време на растежа и плододаването. Те са лесно разтворими и бързо се усвояват (N).
Г)Агрегатното състояние на минералните торове - биват : течни - само N-те; твърди - от своя страна са прахообразни и гранулирани
Д)Концентрацията на хранителните елементи (вещества) - буват 4 групи :
-нискоконцентрирани - 20-25%
-концентрирани - 30-60%
-висококонцентрирани - 60-80%
-ултраконцентрирани - над 80%
Е)Разтворимост - 4 класификационни групи :
-водоразтворими
-лимонено разтворими
- цитратно разтворими - в соли на линонената киселина - цитрати
-неразтворими (трудно разтворими)
Ж)Физиологична активност - т.е. кои йони се усовяват от растенията и кои остават, натрупват се в почвата и могат да променят свойствата й :
-физиологично кисели - тези, от които растенията усвояват предимно катйоните - NH4, K, Na, Ca, а анйоните - NO3, SO4, Cl, остават в почвата и я правят кисела (ниско рН - под 7).
-физиологично алкални - тези, от които растенията усвояват предимно анионите NO3, SO4, Cl, а катионите - NH4, K, Na, Са, остават в почвата и я алкализират (повишават рН - над 7).
-физиологично неутрални - тези, от които растенията усвояват приблизително в еднаква степен и анионите и катионите.
ІІ Потребителни свойства на МТ
1.Хранителна стойност (полезност) - определя се от :Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Минерални торове 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.