Микроикономика. Пазар и пазарен механизъм – същност и форми на проявление.


Категория на документа: Икономика


- възникващ
- регулиран
- свободен
- монополен

Основна категория на пазара се явява цената. Тя представлява паричен израз на стойността на всяка стока. Всяка стока има две страни потребителна стойност и стойност. Потребителна стойност е съвкупността от всички полезни свойства , които притежава стоката. Парите са категория на пазара, опосредстваща покупко-продажбата .Парите се явяват всеобщ еквивалент, стойността на всички стоки се изразява в пари чрез ценовия механизъм. Парите са стандартна мярка за измерване, а стойността на стоките. За да се анализира действието на пазара е необходимо да се изследва конкуренцията. Много е важно да се каже ,че пазарът не е единствен регулатор на отношенията между производители и потребители ,поради факта ,че конкуренцията не може да се гарантира със закон. Същностна характеристика на пазарните отношения е конкуренцията. Конкуренцията може да се определи като савършенна конкуренция и несъваршенна конкуренция. Тази класификация на конкуренцията е от позиция на броя на пазарните участници формиращи пазарното предлагане и възможността да се оказва пазрна власт. В зависимост от сферата на проявление конуренцията се разглежда като :
1.Конкуренция в областта на цените ;
2.Конкуренция в областта на качеството ;
3.Конкуренция в областта на иновациите;
4.Конкуренция в областта на рекламата;
5.Конкуренция в облстта на растежа на бизнеса.

Стопанската дейност се ръководи от някои принципи , но като се има в предвид , че тя е подвластна на съществуващите икономически възгледи. Главена причина за това е пазара-това включва обмена на стоките , тяхната покупко-продажба , форми и видове икономическа дейност , от една страна производители , доставчици и продавачи , а от друга потребители и купувачи. Пазарната икономика се основава на характера на пазарния механизъм на ценообразуването и на стоковото производство. Признаци , които я различават от планово-разпределителната система са -конкуренцията , свободата и договорния тип отношения между икономическите субекти.
Пазарен механизъм- основни детерминанти на всеки пазар се явяват пазрното търсене и пазарното предлагане. Под пазарно търсене се разбира , онова количество стоки и услуги , които копувачите са готови да закупят при определено равнище на цената. За да се анализира пазарното търсене е необходимо конкретно да се изследва търсенето на определена стока. Пазарното търсене е винаги конкретно за дадена стока на определен пазар в определено време.

Пазарния механизъм е съвкупност от процеси , които има за цел да координират независимите решения на производители и потребители , с помощта на цената. Пазарния механизъм работи в условията на свободна пазарна конкуренция. Предлагането на пазара е пряко зависимо от цените. Търсенето на дадена стока на определен пазар в конкретен момент зависи от две групи фактори :
1.Ценови ;
2.Неценови.
Цената е водещ фактор в търсенето на всяка хумогенна (еднородна) стока. При по-висока цена на стока е по-голям интересът за производството и. При намаляване себестойността се увеличава обема на производство. Търсенето също е пряко зависимо от цената. С повишаване на цената търсенето намалява и обратно. Има поведение на купувачите , което не отговаря на този механизъм. А именно търсенето намалява , когато цената пада. Това се нарича парадокси на пазарния механизъм. Има три причини:
-В случаи , когато поведението на потребителите се мотивира от очакването за евентуално още по-голямо движение на цените в едната или
другата посока.
- Съществуват луксозни стоки , при които с намаляване на цените пада
търсенето от тяхна страна, продиктувано от престижни съображения.
-С намаляване на цените много често у потребителите се задейства психологията на "качествения ефект", т.е. дали промяната в цената не е свързана с по-ниско качество.
Под пазарно предлагане на дадена стока се разбира онова количество което фирмите са готови да предложат при различни равнища на цената. Върху пазарното предлагане на дадена стока оказват влияние две групи фактори (ценови и неценови)
Неценови фактори които влияят върху пазарното предлагане:
1.Цените на входните ресурси за производството на дадената стока(цените на марериалите , горивата, машини и съоражения, цената на труда и други);
2.Броя на фирмите производителки на дадения продукт;
3.Цените на стоките, които се произвеждат със същите ресурси;
4.Равнището на технологиите;
5.Даначната политика и субсидирането Там където количеството на търсенето съвпада с количеството на предлагането се формира равновесието на пазара. При пазарно равновесие е на лице съвпадение на интересите на куповачи и продавачи, равновесната цена е цената при която са удоволетворени продавачи и куповачи. Пазарното равновесие е моментно състояние, то винаги може да бъде нарушено при промяна на някои от пазарните фактори влияещи върху търсенето и предлагането или едновременно върху двете величини.
Пазарното равновесие може да се разглежда като моментно пазарно равновесие, краткосрочно и дългосрочно.
Моментното пазарно равновесие може да се представи по следния начин-еластичност на търсенето и предлагането.

Пазарните детерминатни "търсене" и "предлагане" се влияят от комплекс пазарни фактори, но при различните стокови групи реакцията на производители и потребители е различна .Еластичността представлява силата на реакцията на потребителите при промяна на някои от пазарните фактори. Различаване еластичност на търсенето и еластичност на предлагането. Еластичността на търсенето се разглежда като:
1.Еластичност на търсенето при промяна на цената;
2.Еластичност на търсенето при промяна на дохода;
Графично еластичността на търсенето спрямо цената може да се представи по следния начин
Еластичност на търсенето спрямо дохода- за да се изясни еластичността на търсенето спрямо промяната в дохода, условно стоките могат да се разделят в няколко групи
-нормални стоки;
-малоценни стоки;
-превъзходни стоки;

За успешна предприемаческа дейност от голямо значение каква е еластичността, произтичаща от промените в доходите. Ценовата еластичност е определяща за производствената и ценовата политика на всяка фирма. Понеже главна цел е печалбата, за всяка фирма е много важно да следи с какъв процент биха се увеличили продажбите при съответен процент на намаляване на цените и като краен резултат какъв ще е обемът на печалбата. Тази зависимост определя еластичността на търсенето по отношение на промените в цената. Теоретично ценовата еластичност на търсенето може да се движи от нула до безкрайност. На практика са възможни следните варианти на ценовата еластичност: -първо, съвършена не еластичност (нулева еластичност) - когато търсенето не се променя с промяната на цената;
-второ, нееластично търсене - когато търсенето се променя с по-малък процент в сравнение с процентното изменение на цената;
-трето нормална еластичност - когато търсенето се променя със същия процент, с който се променя цената;
-четвърто, еластично търсене - когато търсенето се променя с по-голям процент в сравнение с процента, с който се променя цената.
Колкото ценовата еластичност е по-близо до нулата, толкова по-мудна е реакцията на търсенето по отношение на промените в цената. В такива случаи, за да привлече вниманието на потребителите, фирмата следва да използва не ценовия фактор, а да търси други начини.

При анализа на еластичното търсене се отчитат някои важни обстоятелства:
-да се отчита наличието на заместители на дадена стокаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микроикономика. Пазар и пазарен механизъм – същност и форми на проявление. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.