Микроикономика. Пазар и пазарен механизъм – същност и форми на проявление.


Категория на документа: Икономика
Международно Висше Бизнес Училище
Ботевград
Център за дистанционно обучение

Учебна дисциплина :Микроикономика

КУРСОВА РАБОТА

" Пазар и пазарен механизъм - същност и форми на проявление. "

Проверил: Проф. Здравко Гъргаров
Разработил: Евгения Евгениева Господинова
Специалност: "Маркетинг и комуникации" Фак. №20851

С развитието на производителните сили се създават икономически излишъци от продукция и социални предпоставки за размяна на част от произведения продукт срещу други продукти. Така, този излишък става обект на размяна, т.е. появява се пазарът със своите специфични отношения.
Пазарът и пазарните отношения се изграждат на основата на формиралата
се частна собственост върху средствата за производство. Пазарът е резултат, условие и предпоставка за функционирането на собствеността. В процеса на размяната контрагентите влизат във взаимоотношение като частни собственици на блага, а собствеността всъщност предполага сделките да се осъществяват на принципите на възмездност и еквивалентност. На пазара се получава съперничество между контрагентите при желанието им да постигат една и съща цел, а това се нарича конкуренция (взаимодействието на пазарните агенти, при което всеки участник се стреми да реализира своите интереси, независимо или за сметка на другите участници). В по-тесен план погледната, конкуренцията е присътвие на двама или повече продавачи/купувачи на определен пазар, където се предлага ограничено количество от дадена стока.

>> Характеристики
- продуктова - какво се продава на пазара;
- териториална - местоположението на пазара;
- пазарен дял - процентното участие на дадена фирма в продажбите на определен продукт или услуга;

>> Функции
- селективна - пазарът извършва подбор на необходимите продукти;
- алокативна - пазарът осигурява ефикасно разпределение и разполагане на производствените фактори и подходящ избор на действие;
- диструбутивна - пазарът преразпределя новосъздадените продукти между субектите на производството на основата на господстващата собственост върху капиталовите блага.
- в учебната литература се споменават още регулираща, измерителна, балансираща и възпроизводствена функции на пазара.

Основни елементи на пазарния механизъм са:
-Стока-Всичко, което е предмет на размяна или покупко-продажба.
- Търсене- Количество от дадена стока , което купувачите са готови да закупят при определено равнище на цената.

-Цена-Това, което се дава в замяна срещу получено благо, тя е паричният еквивалент, получаван срещу стоката.
-Пазарно равновесие-То е налице, когато количеството на потребителителското търсене съвпада с количеството на производственото предлагане.
-Предлагане-Количеството от една стока , което продавачите са готови да продадат на точно определена цена.
От гледна точка на териториалните граници и неговите мащаби има три вида пазари:
-местен
-регионален
-национален
-световен

Според обекта на продажба са:
- пазар на стоки и услуги
- пазар на факторите на производството
-финансов пазар
Според степента на зрялост на пазарните отношения:
- високо развит
- формиращ сеСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микроикономика. Пазар и пазарен механизъм – същност и форми на проявление. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.