Микроикономика - лекция: конкуренция


Категория на документа: Икономика


8.1. Същност, видове и значение на конк. - серевнование, съперничество или надпревара. В по-широк смисъл конк. озн. специфично поведение на взаимодействие или на съперничество м/у икономически субекти, при което всеки от тях се стреми да постигне своите интереси, независимо от или з асметка на другите. Конк. озн още присъствието на различен брой продавачи или копувачи на даден пазар, който действат независимо един от друг и предлагат ограничено количество специфични продукти.

Видове - Според усл. за съществуване и осъществяване:
Съвършенна конкуренция са: произвежда се еднородна продукция, има много на брой продавачи и купувачи, свободно влизане и излизане на иконом. субекти на даден пазар и дълен достъп до инф.
Несъвършенна конкуренция: произвежда се разнородна продукция, малко на брой продавачи и купувачи, ограничен достъп до определени пазари, има бариери и пречки, няма достъп до много инф.
Според методите и средствата на осъщ са: ценова и неценова, лоялна и нелоялна (законна и незаконна)
Според територията - вътрешна и външна
Според мястото на проявление - вътрешно отраслова и м/у отраслова.

8.2.Съвършенна конкуренция - такава форма на организация на производството или на пазара, при която има много на брой продавачи и купувачи, произвежда се еднородна продукция и др. Особенности на СК: мн. на брой пр. и купувачи довят до свободно ценообразуване и формиране на пазарна цена.
Свободното влизане и излизане на даден пазар води до плавно формиране на търсенето и предлагането на пазарната цена. То е предпоставка за рационален потребителски избор и ефективно използване на ресурсите.
Произвеждането на хомогенна прод. стимулира появата на рекламата и маркетинга, води до рационално поведение на потребителите и произв. Свободното движение на ресурсите е предпоставка за избягване на излишните противоречия. Прозрачността също е причина за рационален избор на потребители, което води до това с мин. разход да получаваме макс. ползи.
В резултат на тези особенности на СК, всички икон. субекти, рационализират своето поведение и максимизират своите ползи. Два са начините да се максимизира печалбата в усл. на СК: Първият е ако фирмата не може да промени пазарната цена и своите произв. разходи, единственият начин да максимизират печалбата е да максимизират количеството произв. и реализ. продукция. Вторият е ако една фирма не може да промени пазарната цена при опр. обем или количество продук., то трябва да намали своите произв. разходи. По този н-н СК дава възм. за постигане на най-висока иконом. ефективност.
Недостатъците на СК са: Не признава природните бедствия, не признава неплатежо способните хора, самата конкуренция поражда своята противоположност, поражда икон. кризи, инфлацията и безработицата., не признава публичните блага (пътища, канали, наука и др.).
Извод - тя налага намесата на държавата, която трябва да регулира свободния пазар.

8.3. Подходи за ценообразуване при СК - фирмата не може да опр. пазарната цена, тя използва различни н-ни за да си гарантира максимална печалба. Цената има 2 елемента - Произв. разходи и печалба. Пазарна цена = Произв. р-ди + печалба
Има няколко начина за опр. на елементите на цената на дадена фирма при СК:
1. Подход на надбавката - при него фирмата опр. процент по основата на производствените си разходи, които добавя към цената. Целта е да получи по-висока печалба. Тук рискът е да не се надхвърли пазарната цена. Този % може да се опр. по 2 начина: въз основа на общите разходи и само с променливите разходи.
Този подход е подходящ за фирми с ниски произв. разходи и по този начин си убеличават печалбата.
2. Подход на "мъртвата точка" - наричаме онази точка, при която фирмата произвежда и реализира такова колич. продукция, при което получава т.н. нормална печалба.
3. Подход на нормата на рентабилност (доходност) - изчислява се по следната формула:
R = Q.P/K = TR/K.100, където Q - колич. шрпдукция, R - норма на рентабилност, TR - общ приход, K - вложен капитал.
От гл. точка на този подход фирмата трябва да определи при какво Q, тя може да получи желаната от нея рентабилност. Това може да се опр. по следния н-н:
Q = R.K/P
Този н-н също е рисков ако фирмата надцени своите възможности и вкл. в продажната цена по-висока норма на доходност, въз основа на по-голямо количество релизирана продукция.

8.4. НСК: условия за възникване и форми - такава форма на организация на производството или пазара, при която трайно се нарушават принципите на СК. Причините за възникв. на НСК са:
1. Концентрацията и централизацията на производството на капитала.
2. Появата на законови пречки или бариери и на икон. бариери. Законовите са резултат от провежданата политика на държавата за ограничаване на конкуренцията в някои отрасли. Такива са изискването за притежаване на патенти, лицензи, регистрация и различни външно-търг. ограничения, под формата на квоти и мита. Най-важната законова бариера е правото на частна собственост в/у опр. ресурси.
Инкономически бариери: На първо и осн. място това е разнородната продукция или различието на произвежданата продукция. Тя се изразява в това, че почти всяка стока има своя заместите. Това дава възм. малко на брой, но големи фирми да произвеждат опр. брой и вид продукти, които нямат свои заместители на пазара и това води до появата на монополите и олигополите. В резултат от централизацията на продукцията, възникват следните огранизационни структури и форми на НСК:
1. Картел - най-нисшата форма. Това е споразумение м/у няколко самостоятелни фирми от един отрасъл относно цените на дадени стоки, пазарите за реализация и относителният дял на всяка фирма на даден пазар.
2. Синдикати - при тях вече фирмите от даден отрасъл обединяват своята търговска дейност, като създават обща канара. Тя вече опр. цените, колич. реал. продукция, пазарите на които се продават. Тук фирмите запазват своята юридическа самостоятелност, но губят своята търговска самостоятелност.
3. Тръст - при него отделние фирми губят своята търг. и юридич. самостоятелност. Това е основата на първите АД. Общото м/у Картел, Синдикат и Тръст е че обединяват фирми от един и същ отрасъл. Освен тях, обаче има и други обединения, др. форми на НСК, които обединяват фирми от различни отрасли. Такива са:
Комбинат - при него заимно се свързват няколко предприятия, които последователно и взаимно-свързано произвеждат един краен продукт.
Концерн - има фирми и предприятия от различни отрасли, които не произвеждат еднакъв краен продукт. Общото е собствеността в/у капитала, а целта е макс. високата печалба.
Основните форми на НСК са:
Монополи - един производител на оскъдна, рядка стока.
Олигопол - няколко производителя
Монопсон - само 1 купувач
Олигопсон - няколко на брой едри купувачи
Монополистична конкуренция - когато един дребен производител се специализира в производството на опр. вид продукция, акцентирайки в.у нейни специфични качества.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микроикономика - лекция: конкуренция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.