Микроикономика


Категория на документа: Икономика


МИКРОИКОНОМИКА
1. ВЪПРОС НОМЕР 4.
- БЛАГО, ПРОДУКТ и СТОКА.
1. Същност и видове блага
За задоволяване на многобройните потребности на хората се използват различни средства. Както материални така и не материални ( не веществени) които е прието най-общо да се наричат - БЛАГА
БЛАГО - наричаме всичко онова (Всяко нещо) което има способност да задоволи определена човешка потребност.(индивидуална, групова или обществена.) от тази гледна точка, БЛАГАТА могат да бъдат най-различни както по произход(например:дадени от природата), така и по съдържание.Особено във текущия момент при съвременните условия където по-голямата част от БЛАГАТА нямат материален израз.
Наличието на множество БЛАГА дава основание да се направят и множество класификации на ВИДОВЕТЕ БЛАГА.
Например:
- 1 класификация по своя произход (могат да бъдат даденост, дадени от природата) или БЛАГА които са създадени (резултат на производство, човешки труд)
- 2 От гледна точка на съдържанието благата могат да бъдат материални, каквито са машините,материалите(материални наричаме тези блага които могат да бъдат измерени във някакви мерки) ( нематериални блага - немогат да бъдат измерени,пипнати - те влизат в услугите)
- 3 Според своето предназначение - за пряка употреба(пряко потребление или за косвено потребление.
- 4 Според това кой употребява благат - за индивидуално(лично потребление) , ГРУПОВО потребление, или ОБЩЕСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ
БЛАГАТА мога да бъдат физиологични блага(свързани със живота директно) или блага за духовно потребление.
- 5 БЛАГАТА се делят на СВОБОДНИ и ИКОНОМИЧЕСКИ.
- СВОБОДНИ БЛАГА - наричаме онези блага които задоволяват изцяло, напълно - потребностите на всички потребители и по тази причина не се налага да се търси някакъв начин за тяхното разпределение. Обикновено тези БЛАГА са ПРИРОДНА ДАДЕНОСТ, а не резултат на човешки труд поради което за тяхното създаване не са вложени ресурси ( те нямат цена неможем да кажем колко струват).
- ПРИМЕР: Въздух(жизнено важно блага ( задоволява нуждите на всички потребители) природна даденост никой не дава разходи за него)
- СВОБОДНИТЕ БЛАГА - са малко.
2. ИКОНОМИЧЕСКИ БЛАГА.
- 2.1 ИКОНОМИЧЕСКИ наричаме всички тези блага които са ограничени по своя обем което вече налага да се търси някакъв начин,някакъв критерии за тяхното разпределение.
- ОБИКНОВЕНО те са резултат на човешка дейност, човешки труд (за тяхното създаване се влагат ресурси) поради което те ИМАТ ЦЕНА.
- Тяхното придобиване става чрез покупко-продажба(чрез заплащане на пазара).
ТОВА - ЗА ВИДОВЕ БЛАГА!

3. ПРОДУКТ СЪЩНОСТ И ВИДОВЕ.
- По голямата част от благата са ограничени(оскъдни) не съществуват във готов вид в природата, поради което те трябва да бъдат произведени, да бъдат създадени. От тази гледна точка - БЛАГАТА които се създават чрез влагане на ресурси или БЛАГА които са резултат на човешки труд се наричат ПРОДУКТИ.
- Човешкия труд - БИВА 2 ВИДА
- 1. ЖИВ ТРУД - турда който се полага на момента на създаване (обикновено това е труда на наемния работник ( който ежедневне се полага)
- 2. МИНАЛ ТРУД(овеществен труд) - труда който е вложен във вече създадените блага (машини) (съсредоточен в тези средства)
- ПРОДУКТА Е РЕЗУЛТАТ НА ТРУД ( не се среща в готов вид във природата )
Всеки продукт е благо, но не всяко благо е продукт!!
СВОБОДНИТЕ БЛАГА - не са продукти. Съществуват също така много видове продукти, така както съществуват множество видове блага. От гледна точка на потреблението на продукта/тите ги делим на две големи групи
НА ПЪРВО МЯСТО: продукти предназначени за крайно пряко потребление, непосредствено от потребителите
НА ВТОРО: продукти предназначени за производствено потребление още наречено междинно потребление
ТОВА са продуктите които се използват за производството на други продукти ( ПРИМЕР:пшеницата предназначена за производството на друго продукти: брашно, хляб)
НА ТРЕТО МЯСТО(3 под въпрос)
- СТОКА
- Същност на стоката - голямата част от БЛАГАТА(продуктите) се придобиват не непосредствено не на готово, а опосредствено от пазара, през пазара - чрез покупко-продажба в резултат на това продуктите се превръщат в стоки.
- СТОКА наричаме всеки един продукт който е предназначен за размяна на пазара и за обществено потребление. Не всяко БЛАГО и не всеки продукт се превръщат в стока ( или казано за да се превърне дадено благо в стока то трябва да отговаря или да изпълняна 3 УСЛОВИЯ
- 1 УСЛОВИЕ е нещото което ще се превръща в стока
- 2 МЯСТО тя трябва да бъде труд ( човешка дейност, човешки труд)
- 3 МОМЕНТ този продукт да бъде предназначен за размяна

Това означава, че на 1 МЯСТО, този продукт не може да бъде получен по друг начин, освен чрез покупко-продажба.
Може да бъде срещу пари ( стока с/у пари или пари срещу стока)
Или чрез бартер стока за стока което не променя пазарния начин
Продукта който отива на пазара трябва да бъде предназначен за чуждо потребление(за обществено потребление) да бъде употребен от някой друг, а не от собственика който го е създал.
БЛАГОТО се превръща в стока само когато бъдат изпълнени и ТРИТЕ УСЛОВИЯ едновременно, неизпълнението на което и да е от тези условия лишава продукта.

СТОКАТА Е ЕДИН ОТ НАЙ-ВАЖНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПАЗАРНОТО СТОПАНСТВО И НА ПАЗАРНИЯТ МЕХАНИЗЪМ. Тъй като благодарение на стоката. Се реализират(стават възможни) отношенията м/у отделните м/у различните пазарни обекти ( продавачи-потребители)
СТОКАТА не е съществувала винаги и при всяко производство ( тя се появява на опредлен етап от обществено производство заедно с появата на частната собственост. ЧАСТНАТА собственост обособява,отделя - Производителите на различни видове продукти. За да произведат обаче своя продукт отделните специализираните производители се нуждаят от множество други продукти. Които те немогат да набавят по друг начин ОСВЕН ЧРЕЗ ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПАЗАРА. По такъв начин се нарушава особеността на отделните производители м/у тях се установяват връзки отношение чрез размяната на стоки което им позволява те да съществуват като производители.
- СТОКАТА Е МНОГО ВАЖНА ИКОНОМИЧЕСКА категория, защото тя изразява, реализира отношението м/у икономическите субекти.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.