Микроикономика


Категория на документа: Икономика


Производствена функция- показва максималното количество готова продукция, което може да бъде произведено от всяка комбинация производствени фактори при дадена технология.
Общ продукт- цялото количество продукция, създадено от използваните производствени фактори за даден перио от време.
Среден продукт- количеството продукция което се пада на единица променлив фактор.
Пределен продукт- допълнителният физически продукт получен при увеличаването на променливите фактори с 1.
Закон за намаляващата пределна производителност- ако се увеличава количеството на някой производствен фактор при неизменение на другите фактори настъпва момент след който всяка допълнителна единица фактор води до намаляване на пределния продукт.
Изокванта- определен брой комбинации между два производствени фактора даващи еднакво количество продукция.
Изокоста-комбинации от производтвени фактори които производителя може да избира при определен бюджет и цени на производтвените фактори.
Пределна норма на техническо заместване- пропорция, в която един фактор може да бъде заменен с друг така че количеството произведена продукция остава същото.
Общи приходи- общата сума от парични постъпления, която фирмата получава от продажбата на своята продукция
Средни приходи- приходът падащ се на единица продадена продукция
Пределни приходи- те характеризират измениението на общия приход в резултат изменението на количеството реализирана продукция.
Експлицитни (явни) разходи- те са плащания, външни за фирмата към доставчици, горива енергия.. и др.
Имплицитни(неявни) разходи- те са равни на алтернативните разходи за използване на тези ресурси които производителя вече притежава (земя,патенти, собствен капитал и природни ресурси)
Нормална печалба- тя е равна на алтернативните или неявни разходи на фирмата, които се правят при използване на собствените ресурси ( това е условие за задържане фирмата на пазара)
Счетоводна печалба- равна е на разликата между общите приходи и явните разходи на фирмата. Те определят данъчните задължения на фирмата.
Икономическа печалба- имаме когато общите приходи покрият икономическите разходи.
Общи разходи- сумата от всички разходи за производство на даден обем продукция
Средни общи разходи- това са разходите за единица продукция.
Пределни разходи- разходи обусловени от промяната в обема на производство
Пазарна структура- съвкупност от обективни характеристики на един пазар, които определят конкурентното му равнище: броя и размера на фирмите, наличието на бариери и достъп до информация.
Съвършена конкуренция- пазарна структура при която нито един производител не е в състояние да оказва влияние върху цената.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Микроикономика 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.