Методика за избор на местоположение на обекти за търговия на дребно


Категория на документа: Икономика


МЕТОДИКА ЗА ИЗБОР НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ОБЕКТИ ЗА ТЪРГОВИЯ НА ДРЕБНО
Автор: д-р Мария Цонова

Появата на нови технологии и нови форми на търговия, нарастващата интензивност на конкуренцията, а също така промяната в нагласите на клиентите, налагат необходимостта от развиване на дългосрочно стратегическо планиране в търговията на дребно. В съвременното пазарно стопанство стратегическото мислене в бизнеса е една от основните предпоставки за постигане на пазарен успех. От своя страна, стратегията за локализиране на бизнеса и изборът на местоположение на търговските обекти, са един от основните фактори за този успех. Важността на локализационната стратегия се определя от обстоятелството, че решенията за месторазполагане на търговските обекти са основна предпоставка за придобиване на трайно конкурентно предимство и са определящи за имиджа на търговския обект, неговата рентабилност, стабилността на пазарните позиции и възможността за достигане на целеви пазар.

Въпросът за пространственото позициониране на обектите за търговия на дребно добива все по-голяма актуалност и в България поради засилващата се конкуренция между търговците и борбата им за придобиване на трайни конкурентни предимства. Все пак, въпреки своята актуалност и стратегическо значение, въпросът за локализиране на обектите за търговия на дребно в условията на пазарно стопанство не е достатъчно изяснен в българската икономическа литература. Модели и техники, които се ползват от десетилетия в развитите икономики, са все още недобре познати за практиката в нашата страна. Актуалността на проблема за локализиране на търговските обекти и, същевременно с това - обстоятелството, че той не е достатъчно обстойно изясяснен в българската литература, послужиха като мотив настоящото изложение да бъде посветено именно на тази проблематика.

В световната практика са известни множество модели и техники за извършване на локализационен анализ и избор на местоположение на обектите за търговия на дребно. Моделите на пространствено взаимодействие, известни още под наименованието гравитационни модели срещат широко приложение в практиката и са едни от най-често употребяваните в локализационния анализ. Измежду тези модели, с фундаментално значение при избора на местоположение на обектите за търговия на дребно, се отличава вероятностният модел на пространствено взаимодействие на D. Huff.

Основната цел на настоящия доклад е представянето на методика за избор на местоположение на обекти за търговия на дребно от българския пазар при отчитане влиянието на обкръжаващата среда. Като базов модел за извършването на локализационния анализ по предложената методика е използван вероятностният модел на пространствено взаимодействие.

Основополагащата предпоставка на вероятностния модел е подобна на тази от другите гравитационни модели, а именно: относителният дял на клиентите, привлечени към даден обект за търговия на дребно, е правопропорционален на атрактивността му, измерена чрез неговата търговска площ, и обратнопропорционален на достъпността му, измерена като разстояние, което клиентите трябва да изминат, за да го достигнат. Този модел дава количествена представа как клиентите, правейки своя избор между алтернативни търговски обекти, "заменят" атрактивност за достъпност. Математически, това твърдение се описва със зависимостта

(1) Pi, j = ,

където Pi, j е вероятността клиент от i-тата географска зона да

избере да извършва покупки в j-тия обект;

Aj - атрактивност на на j-тия обект, измерена като неговата

търговската площ;

Di, j - достъпността на j-тия обект, измерена като времето за

неговото достигане от i-тата зона;

Ak - търговската площ на к-тия конкурентен обект;

Di, k - времето за достигане от i-тата зона до к-тия

конкурентен обект;

 - параметър на атрактивността на търговския обект;

 - параметър на достъпността на търговския обект.

Моделът на D. Huff е най-популярният и най-често използваният в съвременния локализационен анализ гравитационен модел. Той се прилага както за извършването на анализ на търговската зона, така и за прогнозиране на търговското представяне на обектите, измерено чрез показателите пазарен дял, брой потенциални клиенти и обем продажби. Моделът може да се използва както за анализ на местоположението на съществуващ, така и при избор на най-подходящо място за нов търговски обект.

Изготвянето на прогнози за търговското представяне на обектите може да се извърши като към базовия вероятностен модел се включат две допълнителни променливи - брой Ni на домакинствата и потребителски разходи Yi,j в географските зони. Показателите за търговско представяне, като функция от посочените променливи, могат да се представят във вида, даден на табл.1.


Показател на търговско представяне
Означение на показателя
Формула за определяне на показателя


1

Общ пазарен дял
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика за избор на местоположение на обекти за търговия на дребно 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.