Методика и алгоритъм на финансовия контрол


Категория на документа: Икономика


Продиктувани лекции по предмет

по време на очните! Останалите преподавателят ги даде да си ги копираме!

Преподавател: професор Ем. Тананеев
Изпит: Първа дата (редовна дата за изпит)- 20.Юни.2014 год. от 12:00 часа

Втора дата (поправка на изпит)- 24.Юни.2014 год. от 12:00 часа

Всеки избира на коя дата да се яви. По 2 теми се падат на изпита, няма задачи, изцяло теоретичен е.

(лекции от 16.05.2014 год.)

Тема/Въпрос № ???: Методика и алгоритъм на финансовия контрол

В съвременните условия организацията и методиката на финансовия контрол са съобразени с действащите в момента основни и допълнителни нормативни актове регламентиращи стопанската и финансовата дейност, а също и условията, принципите и изискванията на финансовият контрол. Налага се осъществяването на нестандартни в някои случаи трудно оценими проверки, ревизии, инспекции и одити. Това изисква висока организираност, комуникативност, адаптивност и квалификация от страна на органите за финансов контрол. Трябва да се отбележе важното обстоятелство, че финансовият контрол е относително, а не абсолютно независимо. В някаква степен финансовите контролни органи се съобразяват с интересите, изискванията и условията, които са им поставени от организациите и институциите, назначили и избрали финансовите контролни органи. Това естествено намалява ефекта на оказваното въздействие. Проблемът в настоящия момент е да се увеличи субективното влияние върху органите на финансовия контрол.

В сферата на финансовия контрол се използват общи и специфични методи за пряко и косвено въздействие. С общите методи се установява степента на организираност и изпълнението на поставените цели и задачи в проверяваните обекти. Със специфичните методи се проверяват отделните направления, с които се установява степента на законосъобразност и целесъобразност в обектите. Най-широко приложение в сферата на финансовият контрол намират:

-ситуационният метод

-нормативният метод

-методът за стабилизиране на обекта

-методът на дистанционен контрол

- и други

Органите за финансов контрол използват различни способи, форми и техники, целта е да се повиши пряката резултативност на въздействието, като се съдейства за повишаване ефекта от проверяваните производствени, търговски и обслужващи дейности. Обичайно прилаганите способи от органите на финансовия контрол са:

-документални и фактически проверки

-справки

-писменни обяснения и сведения

-обследвания

-анкети

-инвентаризации

-анализи

-експертизи

-и други

Широко приложение намират трите основни форми за финансов контрол:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Методика и алгоритъм на финансовия контрол 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.