Меркантилизъм


Категория на документа: Икономика


МЕРКАНТИЛИЗЪМ
Какво е меркантилмът?
Търговският капитализъм, наричан още меркантилизъм, отразява настъпилите промени в стопанския живот на Европа през XVI-XVII в. Той изразява насъщните потребности на икономическото развитие на епохата и интересите на формиращата се буржоазна бизнескласа, която става все по-влиятелна икономическа и политическа сила. Характерно за периода е всъщност епохата на първоначалното натрупване на капитала, където търговският капитал, като първа историческа форма на капитала, заема изключително водеща роля като катализатор на капиталистическото развитие.
Външната търговия играе много важна роля в първоначалното натрупване като ускорява икономическия подем на редица западноевропейски страни.Меркантилизмът е икономическа платформа на европейската буржоазия, именно в периода на началното натрупване на капитала.
Какво е истинското богатство за меркнатилизмът?
Капъталът в XVI-XVII в. Се представя в причния си вид и влиза в икономическия живот под формата на злато и сребро. Икономическата концепция на меркантилизма застъпва именно екстанзията на капитала, като идеализира и обожествява златото. Търговският баланс винаги следва да бъде активен, за да се увеличава богатството на държавата.
Какво е характерно за ранния меркантилизъм?
Меркантилизмът възниква самостоятелно в различни страни и отразява особеностите на тяхното икономическо развитие. Той действително отразява интересите на търговския капитал и дава първата теоретична разработка и обобщение на икономическите проблеми на тъговският капитализъм. През XV-XVI в. В ранния период на меркнатилизма се издига програмата на така наречения монетаризъм или системата на паричния баланс. В нея се застъпва вмешателството на държавата в икономическия живот и преди всичко в актовното регулиране на паричното обръщение. Монетаристите искат забрана върху износа на пари, злато и сребро, изказват се върху трупането на съкровищата в страната, за ограничаване, на вноса на стоки от чужбина, пледират за установяване на високи мита, за понижаване на процента на заемания капитал, за пряк надзор, и ограничаване на на чуждите търговци и др. Най-характерно за ранния меркантилизъм е насочеността на възгледите към активния паричен баланс. Като цяло монетарната концепция се ориентира към административното решаване на икономическите проблеми.
Меркантилизма в Англия
В английската меркантилистична литература значително място заема авторът Уилям Станфорд (1554-1612). Той е представител на ранния меркантилизъм. Автор е на книгата " Критическо изложение на някой жалби на наши сънародници" , издадена през 1581г. В Лондон. В книгата намират отражение въпроси, свързани с икономиката на Англия, като социалните последици от "ограждането", "революцията на цените", скъпотията на живота, изтичането на пари от страната и други. Всеки от участниците в съчинението разглежда тези проблеми от своя гледна точка. Забелязва се, че стоковите цени са станали още по-високи и от това всички разходи са нарастнали. Голяма част от земевладелците изоставили именията си и отишли в града; други трябвало да станат земеделци и самолично да управляват именията си.
Фермерите земеделци се оплакват главно от увеличаване на арендата и от "ограждането" на обработваемите земи. Търговците се оплакват от общото увеличение на работната заплата. Външната политика станала не толкова изгодна, тъй като чъжденците повишили цените на стоките.
В книгата Стафорд отбелязва засилващите се позии на чужденците в английската търговия. Той изразява недоволство за това, че чуждестранните търговци изнасят за продадените свои стоки английски пари, а не стоки. Той негодува от нарастващото потребление на предмети за разкош в страната, за които трябва да се плаща с голямо количество пари, безвъзвратно изтичащи от страната. Той отбелязва също, че чужденците изнасят от Англия суровини и материали, които в преработен вид отново се внасят в страната, но на много по-високи цени. За Стафорд богатството на страната се въплъщава единствено в пари или благородни метали. Според него Англия е по-бедна, защото в страната парите се обезценяват, имайки предвид широко разпространената им фалшификация. Непълноценните пари стестяват в обръщението пълноценните , които изтичаат зад граница. Пускането на непълноценните пари повишава цените, особено на външните стоки, което допринася за бягството на пари от страната. Той изразява възгледите на монетарната система с нейните ограничени представи за зависимостта между движението на парите и движението на стоките. Въпреки, че се застъпва за развитието на промишлеността, той прави това от гледна точка на съхранение на количеството пари в страната в интерес на търговията. Ранният меркантилизъм има отношение към производството, като предпоставка за тъговско-меркантилистично обогатяване, отразявайки по този начин задачите за капиталистическо развитие на английската икономика.
Франция
Франция се включва в системата на меркантилистичната политика малко по-късно. Представител на ранния меркантилизъм във Франция е Антоан де Монкретиен-Основният му труд: "Трактат по политическа икномия, посветен на моя господар краля и неговата майка кралицата" (1615г.). Той използва за първи път понятието "политическа иконимия". Защитник е на класата на търговците и определя търговията като наи-полезната дейност в държавата.
Като посвещава своя тракат на кралицата и краля, Монкретиен, като всички други меркантилисти, очаква от феодалната монархия такава държавна политика, която да бъде изразител на интересите на френските търговци. Той счита, че дейността на чуждестранните търговци е вредна за държавата. Тези търговзи изнасят пари и стоки от държавата и по този начин изнасят богатствата на страната. Като отъждествява богатството с парите, Монкретиен вижда във външната национална търговия главен източник за увеличаване на отечественото богатство. Богатство за него са парите, златото и среброто, но изказва мисълта, че :
"Не изобилието на злато и сребро, не количеството на бисери и елмази правят богата държавата, а наличието на предмети необходими за живот и облекл. Този у когото такива блага ги има в изобилие той има и по- голямо благосъстояние' Това му разбиране за богатсвото го различава от меркантилизма в Англия и Италия. Той е против купуването на предмети за разкош от чужбина, защото това води до изтичане на злато и сребро от Франция. Монкретиен е решително против практиката на скъпоструващия внос за разкош.

Италия
Въпросът за паричното обръщение и кредита бил в центъра на вниманието на италианския меркнатилизъм. След промяната на търговските пътища, италианските градове съхранили значението си в банковото дело и в не малка степен продължили да играят важна роля във вътрешната търговия с европейските страни.
Гаспаре Скаруфи ( 1519-1584 ) Предлага да се свика общоевропейски конгрес на, който да се вземе решение за въвеждане на единна парична система в цяла Европа с идеята италиански банки да играят ролят на международни банкери. Иска да се въведат единни монети с обозначени стойности и точно определено метално съдържание.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Меркантилизъм 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.