Меркантилистите


Категория на документа: Икономика


Меркантилистите - 16-17 века.

Злато и пари разглеждани като първични богатства.

Уилям Пети (1623-1687)- "Политическа аритметика".

Кене през 1758 във Франция "Икономическа таблица", в която той ставя за цел да покаже обръщението на икономическите блага в общественото тяло.

Физиократичната доктрина се появява отначало като учение "за природния и естествен ред".

Кене изхожда от следния принцип: Да бъде максимално възможно наслаждение при най-строго ограничаване на разходите.

Максималното задоволяване на нуждите на всеки един човек ще доведе до възможност за всеки да осъществи своя личен интерес.

За Кене и физиократите производителна е само ЗЕМЯТА - тя е единственна, която може да предложи и да произведе ЧИСТ ПРОДУКТ. Други дейности (производството и търговията) са "безплодни", защото те трансфотмират благата без да ги увеличават.

Школата на физиократите. Представа за ЗЕМЕДЕЛИЕТО като единствена производителна сфера на СТОПАНСТВОТО и налага догмата за ЗЕМЕДЕЛСКИЯ ТРУД като единствен производителен труд създаващ богатството. СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО и ДОБИНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ са богатството на една икономика(източник на богатство и печалба).

ОСНОВА на икономическата система на физиократите е учението за "ЧИСТИЯ ПРОДУКТ". Той е равен на чистия доход на обществото и се създава в земеделието. (ЧИСТ ПРОДУКТ=ПОЗЕМЛЕНА РЕНТА)

Има 3 класа според физиократите:

1)Класа на СОБСТВЕНИЦИ на земята(аристократи)

2)Производителна класа(фермери,предприемачи,наемни работници)

3)Безплодна класа(промишленниците,търговците,лекари,учители---те не създават чист продукт)

Производителна класа получава чист продукт: тя запазва известно количество семена за посев,за изхранване на животните и за собствена издръжка; после отдава останалото(под формата на аренда) на класата на собственици.Класата на собствениците получава тази аренда като възнаграждение за поземлените вложения,които е направила с цел да разработи и оползотвори земята. Част от тях тя връща на производителна класа срещу покупката на хранителни продукти,а друга-на безплодна класа в замяна на фабрични такива или услуги.Безплодна класа получава тази част и я връща на земеделците в замяна на необходимото препитание.В тези групи процесът на обръщение на стоките между тях се осъществява чрез размяна.

Размерът на чистия продукт зависи от равнището на работната заплата.

Те делят капитала:

1)Първоначални аванси-еднократни(сгради)

2)Земеделски разходи

3)Ежегодни аванси.

АНГЛИЙСКАТА КЛАСИЧЕСКА ШКОЛА.

Малтус(1766-1834), Рикардо(1772-1823), Стюарт Мил(1806-1873)

Адам Смит 1776 в Англия "Изследване върху природата и причините за богатството на народите", с което поставя основите на английската класическа школа.

Смит - Стойност на стока се определя от доходите на собственици на производствени фактори:работна заплата,печалба,рента.

Рикардо изключва "поземлената рента".Той поставя труд,на който подчинява капитала.Така Карл Маркст намира у Рикардо своята чиста трудова теория за стойността.

Три елеманта,които осигуряват динамика в икономиката:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Меркантилистите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.