Мениджмънт на предприятието


Категория на документа: Икономика


Б.5. Рентабилност на капитала инвестиран в предприятието.

5. Реализация на продукцията и снабдяване на стопанското предприятие.

Да се посочи къде и как предприятието реализира произведената продукция/извършените услуги.

Да се посочи как се снабдява с необходимите суровини и материали.

6. Насоки за бъдещо развитие на предприятието.

На основата на направения анализ и констираните проблеми пред развитието на предприятието се представят насоки (възможности) за тяхното преодоляване.

Не се изисква разработване на бизнес-план! Целта е да се установят потенциалните възможности (вътрешни и външни), които предприятието все още не е използвало, за да реализира устойчив растеж.

В тази част на курсовата работа студентът трябва да направи опит да представи личното си разбиране за развитието на предприятието, основавайки се на придобитите знания.

7. Заплахи, които възпрепятстват развитието на предприятието.

На основа на посочените в предходната точка 6 насоки за развитието на предприятието, студентът да се опита да очертае и основни заплахи (вътрешни и външни), които могат да попречат за постигането им.

ПРИМЕРНИ ТЕМИ ЗА КУРСОВА РАБОТА ПО ДИСЦИПЛИНАТА:

1. Анализ на състоянието на Едноличен търговец - специфични особености, размер, производствена специализация, икономически резултати.

2. Анализ на състоянието на персонално дружество - специфични особености, размер, производствена специализация, икономически резултати.

3. Анализ на състоянието на ООД - особености, размер, производствена специализация, икономически резултати.

4. Анализ на състоянието на АД - особеност, размер, производствена специализация, икономически резултати

5. Анализ на състоянието на кооперация - особеност, размер, производствена специализация, икономически резултати.

6. Взаимоотношения между преработвателното предприятие и производители на суровина (мляко, месо, хлебна пшеница, зеленчуци, плодове и др.) - условия и начини на уреждане на техните взаимоотношения.

7. Анализ на състоянието на друг вид предприятие.

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБЕМ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТВЯНЕ НА КУРСОВАТА РАБОТА:

1. Обемът на курсовата работа е минимум 10 стандартни страници, представена на един хартиен и един електронен носител в деня на изпита;

2. Структурата на курсовата работа да съдържа заглавна страница, съдържание; кратко въведение; изложение (включващо аналитичната част, таблици, фигури, графики, снимки и пр.); заключение.

3. Да се посочат използваните литературни източници;

4. При защитата на курсовата работа не се изисква разработване на презентация;

5. Устно се предствя изследваното предприятие. Поставят се въпроси по разработената тема;

6. Оценката по дисциплината се формира от разработената курсова работа и усното предствяне.

Въпроси, свързани с разработване на курсовата работа може да поставяте на e-mail: [email protected]Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мениджмънт на предприятието 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.