Мениджмънт на човешките ресурси


Категория на документа: Икономика


МЧР - подход за управление на хората основан на 4 принципа. Човешките ресурси са най-важните активи в едно предприятие и тяхното управление е ключът към неговия успех. Този успех може да се постигне само ако политиките и процедурите на управление са тясно свързани. Корпоративната култура и ценности, управленското поведение влияят върху постигане на съвършенство в предприятието. МЧР предполага интеграция да се накарат всички членове на предприятието да участват и работят за постигането на общата цел.
Цели на МЧР - постигане на печалба чрез доброто управление на ЧР; поддържане на психологически конфорт на членовете; поддържане на социално равновесие
МЧР като въздействие - той е целенасочено въздействие върху хората, за да трансформират мотивацията си върху продукта, производителността на труда, ефективността, пазарните позиции и др.
Аспекти на ЧР - Мотивация на ЧР --> Поддържане на ЧР --> Привличане на ЧР
Привличане на ЧР - извършване на такива управленски дейности чрез които се въздейства върху количествения и качествения състав на хората в предприятието. Такива са: проектиране, анализ на труда, набор и подбор, планиране на стратегия и др.
Поддържане на ЧР - има психологически и управленски контекст. Психологическа - включва съвкупност от материални и морални условия на подкрепа, сигурност, комфорт, възможност за изява и растеж. Управленска - свързана е с използването на различни управленски техники.
Мотивиране на ЧР - включва познаването и управлението на механизмите на индивидуанлостта и груповата мотивация
Индивидуални особености на личността - позитивни резултати могат да се постигнат само при съчетаване на необходимите личностни и професионални качества на човек. При определяне на поведението си, човек преценява 2 неща - вероятността за успех и колко ценен ще е този успех. Силно мотивираните хора се отличават с високи претенции и склонност към активно поведение. Те си поставят високи, но постижими цели, насочват се към трудни и предизвикателни кариери . Обратно лицата с ниска самооценка заемат изчаквателни позиции, не разчитат и не вярват на уменията си. Ориентират се към по-лесни и достъпни професии, които няма да доведат до високи успехи. Привързани са към едни и същи условия на работа и трудно свикват с промените.
Кой как обяснява причинността в поведението - хората оценяват работата си по това дали са успели или не и съответно реагират положително или отрицателно на преценката. След това търсят причините за този резултат по три направления: контрол, стабилност, контролируемост. Хората с по-висока мотивация разглеждат успехите си като израз на техните възможности, а неуспехите като израз на недостатъчна оценка на ситуацията. Лицата с ниска мотивация са склонни да приписват успехи на външни фактори като късмет или шанс. Те не са упорити и настойчиви. Лесно се предават.
Група - групата е съвкупност от 2 или повече индивида, зависещи един от др. и взаимодействащи в процеса на работа, за да постигнат общата цел.
Видове групи
Според целта - функционални (в тях отношенията са на принципа"началник-подчинен". Те са формални групи за изпълнение на задачи.) , целеви (свързани са с решаване на даден проблем или изпълнение на определена задача) и група по интереси и приятелства (формират се за да се удовлетворят онези потребностите на работниците, които не се задоволяват със служебни средства. Тези групи са неформални)
Според ориентацията - формални (съществуват за да удовлетворяват целите и предназначението на организацията.) и неформални (групи по възраст, интереси, приятелство, защото работниците се обединяват от общ интерес. Между членовете съществуват здрави връзки.)
Създаване на групите - членовете трябва да се опознаят, да разрешат вътрешните си проблеми и да определят целите си. След това групата започва изпълнението на конкретните задачи.
Развитие на групите - има 4 етапа: ориентация (установява се структурата, правилата, ръководството, разработва се план за постигане на целта), разрешаване на проблеми (идентифицират се и се разрешават конфликтите.), разтеж и продуктивност (груповата дейност се насочва към постигане на целта.) и оценка и контрол (ръководната роля набляга на напредъка и оценката. Ролите и взаимоотношенията се подновяват и заздравяват.)
Поведение на групата
Групови норми - стандарти или правила на поведение, установени от членовете на групата, за да се въведе някакъв ред. Видове - поведенчески (свързани са със специфичното поведение на личността) и норми на ефективност (има връзка с производителността на труда.)
Формиране на подходящи ЧР - формирането на персонал е дейност по комплектоване на организацията с необходимите й сътрудници по качество и количество. Предопределят се количественото и качественото равнище на образование, професионална подготовка, трудови отношения и др.
Набор на ЧР - дейност от МЧР, която се изразява в установяване, търсене и привличане на квалифизирани кандидати.
Интервю - има за цел да оцени съотведтните знания и умения на кандидата, неговите професионални качества. Известни са 3 вида:
Структурирано - съставя се списък от въпроси, които във хода на интервюто се задават в същата последователност. Използват се стандартни бланки за отбелязване на отговорите.
Полуструктурирано - съставя се списък с голяма част от въпросите, но се обмисля възможността за задаване на допълнителни. Дава възможност за по-голяма гъвкавост.
Неструктурирано - прави се списък на темите по които ще протече интервюто, а въпросите се задават в свободен вид. Обхващат се всички аспекти от обучението, стажа и кариерата. Поставят се въпроси свързани с личните интереси на лицето, както и за очакваните от него условия за работа. Дава се възможност на кандидата да зададе въпроси.
Правила за провеждане на интервю - разработване на стратегия, осигуряване на подходящо място, психологическа подготовна на интервюиращия
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Мениджмънт на човешките ресурси 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.