Международния маркетинг


Категория на документа: Икономика


МЕЖДУНАРОДНО ВИСШЕ БИЗНЕС УЧИЛИЩЕ БОТЕВГРАД
Дистанционно обучение

Бакалавърска програма
Специалност "Бизнесадминистрация"

Учебна дисциплина "Международни икономически отношения"

К У Р С О В А Р А Б О Т А

"Международният маркетинг и неговите съвременни измерения"

Разработил: Проверил: проф. Здравко Гъргаров
Фак. №

София

Декември 2013 г.

Маркетинга е специфично изкуство и днес да се занимаваш с него е по-сложно от всякога. Без никакъв спор изминалия 20 век беше белязан с редица радикални промени в нашия свят. Едни промени бяха, за да улеснят живота ни, но други не дотолкова. Едно остава сигурно, динамичното развитие в теоритичното и най-вече в практическото ръководене на фирмите.
Настоящата курсова работа ще има за цел да направи един кратък преглед на различни новости, които имат общо от преосмислянето на маркетинга. Главната цел на маркетинга в това време е да открива нови алтернативи за измисляне и разработване на все по-остроумни и нестандартни идеи, за да могат компаниите да работят по-успешно. За да разгледаме новостите в маркетинга като начало ще трябва да разгледаме какво ново има в пазарите и защо е необходимо да има нововъъведения. Днес промените на пазара са толкова динамични, че не е възможно да се работи с определени шаблони на маркетинговото поведение. Всяка фирма е изправена пред много промени. В днешно време има засилена конкурентна среда, а при нея се забелязват следните тенденции:
- Нараства с бързи темпове глобалната конкуренция, защото интернет прави възможно внедряването в глобалния пазар. Всеки продавач може лесно да забележи свойте потенциални клиенти=купувачи. За купувачите предимството е, че имат възможност да определят най-добрите и качествени продукти за тях, на най-достъпните цени.
- Има изключително голямо разнообразие от продукти и услуги, като днес предлагането доста надхвърля търсенето.В определене продуктова гама броят на продуктите толкова се е увеличил, че дори понякога затруднява избора.
- Това води до никаква лоялност към марките от страна на клиентите, защото те усещат превъзходство. Изгубено е влиянието върху клиентите, което някога са притежавали, рпичината е, че потребителите искат да опитват нови неща
- Клиентите са станали все по-капризни и има доста по-голям опит относно управляването на информацията и използването на дигитални знания. Обменят информация помежду си, а също и с производителите, което кара да се чувстват като равни партньори.
- Бързата и голяма информация влияе за скъсяването на жизнения цикъл на продуктите, а това е потенциална заплаха за всички производители и фирми, защото изгражда несигурност и така възникват проблеми. Новите конкурентни фирми навлизат бързо на пазара и тъпчат върху грешките на останалите. Нови марки излизат на пазара всеки ден, но всеки нов продукт оцелява за все по-малко време на пазара.
- Познатите подходи в сегментирането и позиционирането не успяват да работят в днешния динамичен свят. Формират се сегменти с по-различни критерии от познатите ни и използвани.
- Обикновенната реклама все по-рядко успява да ни покаже ясни и въздействащи послания, пренаситени сме от различни реклами в телевизията, по радиото, в интернет, вестниците и различни други. Необходимо е една марка да бъде постоянно натъртвана, за да се запомни.
- Конкуренцията е станала все по-непредсказуема поради бързите промени и развитите технологии.
Дотук се запознахме със съвременните тенденции на пазарите, преосмислянето на съвременния маркетинг трябва да се извършва в следните насоки:
1. Първо трябва да се направи уникален конкурентноспособен продукт, който ще оправдае напълно очакванията на клиента.
2. Работата на маркетинга е да създава пазарна среда, а не да разделя. В една пазарна среда мениджърите започват да мислят като предприемачи, защото имат за цел да съревновават свойте идей, въвеждайки по-модерни технологии, разучават пазара. Всяка фирма с много нововъведеня и творчески способности печели желания пазар.
3. Днес фирмите се нуждаят от по-трайна връзка със свойте клиенти, за да бъдат изградени силни връзки с клиентите, а това е ключ към успеха на всяка компания.
4. С маркетинга занапред ще се занимаят и хора от всяка организация, защото той е философия и начин да се прави бизнес и толкова важен, че не може да се остави само на екипа от маркетинг.
Моща, която днес дава вид на облика и развитието на нашата цивилизация са технологиите и тяхното развитие. Те имат значимо влияние върху човечеството. Съвременните модерни информационни и комуникационни технологии дават стимул на сътрудничеството между техника, икономика и наука и правят света по-взаимозависим и обвързан. Те влияят върху човешката ценностна система и различните стилове на живот. Технологичната ера прави по-лесно създаването на нови продукти и услуги. Интернет дава възможност постоянно да се появяват нови марки и това прави правенето на бизнес много лесно.
За бърза и ефективна комуникация използването на"database"маркетинга да ва възможност да се анализира огромна количествена и качествена информация за всеки потребители и за цялата външна среда, като се прави селекция само на нужната информация за изграждане на ефективна връзка с всеки клиент. Маркетинга днес е с нов облик и нова роля, с която координира главните икономически пазари и административни организационни действия. Основавайки се на активен двустранен разговор маркетинга генерира различни идеи за продукти и разновидности на потреблението. Върху дейността на маркетинга влияе глобализиралия се пазар това става посредством силно изявяването на различни търговски марки, внедряване на големи компании пред по-малките. Търговската марка има важна роля и това не е нещо ново и необичайно. Тя преминява различни промени във времето, а днес тя е гаранция за качество на съответния продукт. Днес може да кажем, че за променящия се маркетинг играе важна роля клиента. "Клиента е цар" и всеки един умело се възползва от тази си титла. След като сме запознати с лицето на маркетинга, неизбежно просветва на всеки, че трябва да се запознаем със сърцето и чувствата на тези, които трябва да привлечем с маркетинга - потребителите. Важно е да разбираме киентите, защото те чрез техния ум обмислят дали да купят даден продукт или не. За хората занимаващи се с маркетинг вече е доста по-трудно да работят, за да удовлетворят желанията на клиентите, те трябва едновременно да удовлетвоярт ума, сърцето и душата им. На пазара днес оцеляват компаниите, които умеят бързо да се адаптират към промени.
Напоследък ставаме свидетели на много промени, които безспорно оказват влияние при развитието на световната търговия и движението на международните стоки. Изброяването им и описването им може да ни спомогне да разгледаме по детайлно развитието на международната търговия в днешно време и влиянието, което има тя по един или друг начин върху международния маркетинг.
Международния маркетинг обхваща всички видове дейности, планирани и осъществявани за целта на ефективна бизнес-дейност на една фирма на международните пазари. Той има доста особености, които се изявяват в целия цикъл - от самото проучване на пазарите до готовия продукт. За проучванията са необходими повече усилия и средства във всяка отделна страна. При пресичане на различни държавни граници са нужни голям обем с административни документи и стриктно спазване на редица правила. Пътните разстояния между страните са по-големи ако ги сравним с разстоянията в самата страна. За да се вземе участие в международния пазар се изискват доста значителни финансови ресурси. Предимството на международния бизнес е че така се намират нови чуждестранни партньори и се привличат нови клиенти.
Главната цел на международния маркетинг е обхващане и анализиране на пазара, разработване на пазарни прогнози, удовлетворяване потребностите на чуждестранните клиенти и изработване на модел на нови търсения. Важно условия за успех е това хората с тази специалност много добре да познават различните страни, в които самата фирма ще извършва своята дейност. За международния маркетинг с особена важност е и информацията, която характеризира равнището, структората и темповете на развитие на икономическата и политическата среда във всяка отделна страна. Също важно нещо е това, че трябва да се съобразява с правните системи на самата страна, както с нормите на международното право и традициите. И така стигаме до първата стъпка на международния маркетинг, което е маркетинговото проучване. Това е дейност, която прави връзката между клиентите и специалиста по маркетинг, тази дейност определя маркетинговите възможности и недостатъци. Маркетинговото проучване има разработени модели и методи за събиране на информацията, свързва резултатите и изводите с техните изпълнители. Всяка фирма може да приложи различна стратегия ако иска да проникне на външния пазара. Една от възможните стратегии е така наречената стратегия за непряк износ. Тя може да бъде осъществена чрез посредници и с голямо приложение, защото фирмите, които започват бизнес на външните пазари често не разполагат в началото с квалифицирани специалисти в тази област. При косвения изност посредникът е този, който организира сделката, той оформя необходимите документи и се оправя с взаимоотношенията с транспортни, спедиторски и застрахователни организации, както и с всички задължения към митниците, санитарен и ветеринарен контрол. Другата стратегия е за пряк износ. При тази стратегия износът се извършва от фирмата производител. Тук вече разполагат с квалифициран специалист, а в някои случаи има и обособени такива звена. Звената се изграждат само ако ще има редовен износ. При прекия износ има възможност за получаване на пряка обратна връзка с всички външни пазари, за контролна дейност, както и за комуникационна връзка с цел разширяване на продажбите.
Трета стратегия, която фирмата може да избере е изграждане на ново или придобиване на цялата собственост върху съществуващо предприятие в дадена страна. Предимства за инвеститора в този случай е, че стопанисването на предприятието ще зависи само и единствено от него, но като недостатък може да отбележим, че би могло да се срешнат трудности при извършване на дейността му в условията на дадената страна.
Друга стратегия при навлизане в международните пазари е тогава, когато има продажба на лиценз. Това може да се отнася при производството на определени стоки, ползването на търговска марка и дистрибутирането на някаква продукция. Продажбата на лизензии предполага уредени права върху патентите, търговската марка, като се взимат предвид всички особености на местното законодатество в тази област.
Франчайзинга е широко разпространена стратегия в сферата на различни услуги, за пример: хотели, заведения за хранене, коли под наем и т.н. За фирмата, която предлага франчайзинг е характерно е че тя не само предоставя търговската си марка, а и взима участие и в осигуряването на производственото оборудване, комерсиализация на продукта, както и в управлението на фирмата.
Още една стратегия е сключването на договор за управление. В тази стратегия фирмата, която има даден управленски опит в някаква сфера сключва договор да управлява част или всички сфери на друга фирма за определен в договора срок за изпълнение и разбира се срещу съответното заплащане. Различни стратегии имащи за цел навлизането на фирми в нови страни, създаване на различни продукти са с крайна цел за развитие на самата фирма, за увеличаване на продажбите й, както за по-големи приходи и съответно печалба. За да се реализират тези стратегии са необходими много повече финансови ресурси, както и самите те са обвъразани респективно с по-голям риск. За да бъде вкаран и реализиран добре един продукт на международен пазар е необходимо детайлно да се разработи и приложи вярната продуктова стратегия. Има обособени две основни международни продуктови стратегии: Едната е стратегията на стандартизация, тя има следните предимства: увеличава се пазарния дял чрез нея, респективно се намаляват разходите за единица продукция, използва се възможността от натрупания опит в маркетинговите дейности на международните пазари. Разбира се освен предимства тази стратегия има и свойте недостатъци, които подлежат на обсъждане и решаване, а те са: необходимо е продукта да има достатъчно дълъг живот, основните характеристики на продукта да бъдат ясно обозначени, продукта да има предимства пред други.
Другата стратегие е на адаптация, за да се използва е необходимо продуктът да бъде направен в пълно съответствие с всички по-специфични изисквания на отделните пазари в различните страни. Като предимство на стратегията адаптация може да бъде изтълнато по-точното задоволяване на потребностите на потребителите, което директно ще повлияе на увеличаване на продажбите. Като недостатък са допълнителните разходи за приспособяване на продукта, а това оказва влияние при възвръщането на инвестициите.
Относно търговската марка има изискване тя да бъде регистрирана в държавите, в които фирмата ще реализира своята продукция. За всеки продукт важна роля играе определената опаковка, с нея неотлъчно има значение и самата маркировка, която показва произхода на продукта, неговото предназначение, а също и изискванията за трянспортирането. Значение има и изборът на подходяща сервизна дейност. В международния маркетинг мрежата на сервизиране включва: офис на централен сервиз, сервизни поделения, сервизни бази, сервизни приемни пунктуве.
Основните цели на международните пазари са увеличаване на продажбите и респективно с това на пазарния дял. Политиката за дистрибуция е от основно значение в маркетинга. Разпространена е като 4-те Р-та, което е : продукт, цена, пласмент и промоция. За пласментната политика се знае, че тя осигурява най-подходящото за клиента място за избор и купуване на продукта, точно време, полезността на продукта е предложена. По интересен е случая в междудържавния пазар. Основна точка на дистрибуционната политика са маркетинговите канали за осъществяване продажбите. Всеки отделен канал прехвърля правото за експлоатация и собственост върху продукта от производителя на всеки следващ купувач. Политиката за дистрибуция се определя на два вида пазари, единят е за потребители, а другия е за инвестиционни стоки. Днес маркетинга е много точен в обосновката си от началото на развитието си. Маркетинга е талант за "хващане" на новите "моди". Всеки ден изискванията и потребностите на всеки един от нас се променят. Вълни от нови продукти и различна информация ни заливат. В момента "сблъсъкът" е прехвърлен от процеса на доказване за това дали продукта е качествен върху информацията за продукта и така открито потребителите и конкурентите се манипулират. Днес печели всеки, който има силно информационно присъствие, което се изразява чрез манипулативни реклами. От както България е включена в Европейския съюз фирмите ни леко по-леко възприемат маркетинговите традиции и философии за управлението на бизнеса си, разбира се тук става дума за смесени фирми или по-конкретно имат участие на чужди ръководители. Днес всеки икономически субект в нашата страна трябва да се справи с избора за оцеляване и бъдещо развитие, за да не фалира. Основната цел на Европейския съюз е свободно движение на хора, стоки, услуги и капитали, които се разменят в рамките на Единния пазар. Премахването на митническите ограничения ще повлияе на навлизането на повече чужди инвеститори у нас, а те ще бъдат конкуренция на нашите предприемачи и на вътрешния и на външния пазар. Конкуренцията в Единнния пазар ще достигне глобални мащаби, което ще затрудни навлизането и оставането на фирмите. В различни страни се образуват пазари на различни продукти с уникални свойства, различен стил и модел, дизайн, те са с висока печалба. За достигане на големи печалби от тези продукти се налага полагането на доста големи маркетингови усилия.
Относно родните ни стоки, те се нуждаят от голямо въвеждане в пазара ни и използване спрямо чуждестранните производства. Малките фирми в България се изгонват от пазара. През последните години откриването на различни вериги големи супермаркети изтласкват от пазара кварталните магазинчета. Успоредно с това продължава да е евтина работната ръка. От както сме в Европейския съюз огромна част от младежите в трудоспособна възраст заминаха да се реализират в чужбина, където условията и заплащането са пъти на по-добро ниво. За да се преминат тези проблеми е необходима нова политика. В тази нова политика е препоръчително да се залегне върху обновлението на технологично и техническо ниво, което ще осигури ресурс за по-висока производителност. Съвместно с Германия, нашата страна създаде Аграренмаркетинг България. Това е инициатива за целенасочена организация на българските земеделски и хранителни стоки за външния и вътрешния пазар. Раздела хранителна промишленост е с важна роля в националната ни икономика. За националната ни икономика е е от изключително значение да се насърчават и прмотират продуктите на селското стопанство и хранителната промишленост и да се създаде кординация при реализирането им на пазара. Какво означава системата "знак за качество"? В страните от Европейския съюз това е промоция на националните хранителни продукти на вътрешния и международния пазар. Могат да се организират по-специални промоционални материали, да се организират различни рекламни кампании, да се напише ръководство за качество, всякакви интересни за клиентите маркетингови стратегии. За всички потенциални клиенти е добре, че нашенските фирми започнаха да се учат на маркетинг от чуждестранните. Има доста подобрения в развитието на маркетинга, но разбира се има и още какво да се учи. За да може да се развива българския маркетинг е небходимо напълно усвояване на всички помощи от страните от Европейския съюз. За да се реализира една фирма на международния пазар е нужно повече време, нужно е реализирането, задържането и разпространението на трайни позиции на пазара зад граница. Международния маркетинг като цяло е съвкупността от всички видове маркетинг дейности, тогава когато една фирма има план и възможност за осъществяване на ефективния си бизнес на територията на международния пазар. Познати са няколко етапа на маркетинговите дейности. Първи етап е подготвителния, който се разработва на територията на вътрешния пазар. Втория етап е индиректния маркетинг, който се реализира на международния пазар с участието на посреднически канали.
Експортния маркетинг е съвкупност от различни маркетинг дейности, които са целящи към ефективна реализация на продукцията на определена фирма за точно определени външни пазари. Трайното настаняване на различни избрани международни пазари е мултинационален маркетинг.
Глобален продукт за глобален клиент, това е глобален маркетинг. Производителя осигурява разнообразна продуктова гама, която откликва напълно на всякакви различни нужди и предпочитания на клиентите.
За развитие на глобализацията на маркетинговите дейности са необходими определени фактори:
1. нарастват възможностите на производство на продуктите, различна техника за използване и технологията на използване;



Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Международния маркетинг 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.