Международна интеграция


Категория на документа: Икономика


2. 7- ма програма за действие за околната среда- цели на Европейската комисия във връзка с програмата

Предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно нова обща програма на Европейския съюз за действие за околната среда до 2020 г. се базира на член 192, параграф 3 от Договора за функциониране на Европейския съюз и се основава на четири стълба:
> решаване на големи екологични проблеми и създаването на възможности, за да стане околната среда по-устойчива на рискове и систематични промени;
> ориентиране на политиките към стратегията "Европа 2020" за устойчив, екологичен и приобщаващ растеж;
> необходимост от структурни реформи и създаването на нови възможности за изграждането на приобщаваща екологична икономика;
> отчитане на измерението на екологичните проблеми на световно равнище, изтъкнати на конференцията "Рио+20".

Седмата програма за действие за околната среда ще трябва да осигури правна рамка за политиката във връзка с околната среда до 2020г., като определя девет приоритетни цели, които ЕС и държавите членки би трябвало да постигнат в дългосрочен план до 2050г. Тези цели са:
1) опазване, съхранение и увеличаване на природния капитал на Съюза;
2) превръщане на Съюза в ресурсно ефективна, екологична и конкурентоспособна нисковъглеродна икономика;
3) защита на гражданите на Съюза от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благоденствието им;
4) осигуряване на максимални ползи от законодателството на Съюза в областта на околната среда;
5) подобряване на доказателствената база за политиката в областта на околната среда;
6) осигуряване на инвестиции за политиката в областта на околната среда и климата, както и на правилно ценообразуване;
7) по-добро интегриране на проблемите на околната среда и повишена съгласуваност на политиките;
8) повишаване на устойчивостта на големите градове в Съюза;
9) повишаване на ефективността на Съюза в справянето с регионални и глобални предизвикателства, свързани с околната среда.
3. Развиване на политиката за околната среда- вземане и прилагане на решения; финансиране, сътрудничество

Някои смятат, че околната среда е въпрос с не голямо значение, но всъщност тя е в центъра на политиката на ЕС. Когато държавите членки подпишат Договора за Европейския съюз, едно от задълженията им е да работят за "високо равнище на защита и подобряване качеството на околната среда" (член 3, параграф 3).
3.1. Вземане и прилагане на решения

Процесът за изготвяне на законодателството на ЕС е изключително демократичен. Проектът за законодателство може да бъде изменен от правителствата на страните от ЕС чрез техните министри в Съвета на ЕС, включително в отговор на предложенията на граждани до Европейския парламент. Парламентът и Съветът трябва да се споразумеят по точната формулировка на текста, преди той да бъде официално приет. Други органи, като например Комитетът на регионите и Европейският икономически и социален комитет, както и предприятия, неправителствени организации, учени и граждани също изразяват своите становища.

От 70-те години на XX век до днес ЕС е приел над 200 закона за защита на околната среда. Но законите не значат много, ако не се прилагат и изпълняват правилно. Предизвикателството днес е договорените правила да се прилагат ефективно на практика. Това е сложен въпрос, тъй като големият брой задачи се изпълняват от най-различни групи, като национални инспектори и съдилища от една страна и неправителствени организации и активни граждани от друга. Неуспешното прилагане на законодателството има много неблагоприятни последствия. То може да подкопае фундаментални екологични цели, да навреди на човешкото здраве и да създаде правна несигурност за предприятията, ако договорените стандарти се прилагат по различен начин в Съюза. От друга страна, правилното прилагане може да доведе до финансови ползи. За прилагане на законодателството на ЕС за околната среда отговарят държавите членки. Ако дадена държава не приложи законодателството по подобаващ начин, Европейската комисия може да предприеме правни действия срещу нея чрез Съда на ЕС. Делата за нарушения засилват натиска за намиране на решения и могат да доведат до глоби, ако държавите продължават да не прилагат правилата на ЕС.
3.2. Финансиране

Средствата за постигане на екологични цели са важна част от бюджета на ЕС. Свързването на политиката за околна среда с политиките в други области може да мобилизира между 10 и 12 млрд. евро от бюджета на ЕС годишно, например чрез агроекологични мерки, чрез помощи за политиката на сближаване и чрез научни изследвания и иновации. Основният инструмент на ЕС за подпомагане на политиката за околна среда е LIFE, създаден през 1992 г. Името идва от френския акроним за финансов инструмент за околната среда - L'Instrument financier pour l'environnement. През годините средствата по LIFE са се съсредоточили върху опазването на природата и околната среда и днес се използват за справяне с намаляването на биоразнообразието, загубата на местообитания, ефективното използване на ресурси и действията в областта на климата.
3.3. Сътрудничество
3.3.1. Сътрудничество с бъдещи страни членки

Всяка държава, кандидатстваща за членство в ЕС, трябва да приведе своите норми за околна среда в съответствие с нормите на Съюза. По този начин разширяването на Съюза помага за повишаване на екологичните стандарти в цяла Европа. Преговорите за присъединяване към ЕС са стриктни и изчерпателни. Европейската комисия помага на страните кандидатки с финансови средства и технически опит.
3.3.2. сътрудничество със съседните на ЕС страни

Замърсяването в съседните на ЕС страни оказва пряко въздействие върху Съюза и обратно. Освен това природните ресурси като вода, въздух, почви и биоразнообразие са свързани в сложни екосистеми в целия регион. Тази взаимозависимост изисква обща система за опазване и възстановяване на околната среда за региона.
3.3.3. международно сътрудничество

Съюзът е силно ангажиран в международните преговори за околна среда, като например за опазване на биоразнообразието, насърчаване на устойчиво развитие или борба с изменението на климата. ЕС подчертава значението на устойчивото управление на ресурсите и природния капитал и особено в развиващите се страни, където те са от огромно значение за справяне с бедността. Освен всичко друго тези страни са сред първите жертви на влошаването на състоянието на околната среда, тъй като наводнения, суши и други природни бедствия подкопават усилията им за икономическо и социално развитие.
III. Обобщение

Не може да се отрече фактът, че Европа и нейната околната среда са изправени пред сериозни предизвикателства в световен мащаб. Сред тях са увеличаващото се население на планетата, разрастващите се средни класи с интензивно потребление, бързият икономически растеж в нововъзникващи икономики, постоянно растящото търсене на енергия и все по-силната конкуренция за ресурси на световно равнище. По-голяма част от тези предизвикателства са извън прякото ни влияние, но въпреки това ЕС може да помогне на други страни да се ориентират към по-устойчиво развитие чрез насърчаване на по-ефективно управление на околната среда в световен план.

Относно енергията, на всички ни е ясно, че не можем да живеем без нея, което прави енергийният сектор изключително важен. Енергията ни е нужна за осветление, отопление и транспорт на хора и стоки, а освен това е и в основата на всички икономически сектори. Енергията трябва да бъде част от европейските външни политики: помощ за развитие, търговия и двустранни споразумения за сътрудничество. Това също е и начин да се подкрепя износа на най- новите европейски технологии.

Съдържание:
I. Политика на Европейския съюз в областта на енергетиката
1. Защо ни е нужна европейска енергийна политика- общи интереси в една стратегическа област, европейска стратегия за енергията, енергийна ефективност
2. След 2020г.- предизвикателствата на бъдещето
3. Европейско измерение на енергийната политика
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна интеграция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.