Международна интеграция


Категория на документа: Икономика
Д О К Л А Д
по
Международна интеграция
на тема:
Политика на ЕС в областта на енергетиката и околната среда

I. Политика на ЕС в областта на енергетиката
1. Защо ни е нужна европейска енергийна политика- общи интереси в една стратегическа област, европейска стратегия за енергията, енергийна ефективност

Не можем да живеем без енергия, което прави енергийният сектор изключително важен. Енергията ни е нужна за осветление, отопление и транспорт на хора и стоки, а освен това е и в основата на всички икономически сектори.

Европейският съюз използва 1/5 от произвежданата енергия в световен мащаб, но разполага с много малко резерви, което го прави енергийно зависим от външни доставчици. Европа трябва да предприеме ефикасни, солидарни и амбициозни действия, за да разнообрази източниците си на енергия и начините за тяхното набавяне.
Европейският съюз разполага с правомощията и инструментите, които са необходими за провеждането на енергийна политика, чрез която:
- да подсигури снабдяването си с енергия;
- да гарантира, че цените на енергията не са пречка за неговта конкурентоспособност;
- да опазва околната среда и по- конкретно да взема мерки срещу изменението на климата;
- да развива енергийините мрежи

Поради свойте ограничени енергийни резерви, Европа трябва да внася повече от половината от своята енергия. Цената на енергията зависи от ситуацията на световните пазари и Съюзът трябва да се съобразява с нея. Единственията начин да намалим разходите си е да намалин потреблението, което изглежда логично, но дали е възможно. Всъщност да, възможно е, но са необходими по- добро потребление и по- висока ефективност.

Енергийната ефективност е сред основните цели на Европейският съюз за 2020г. Решението на европейските лидери е икономия на 1/5 от енергията, която е предвидена за потребление отсега до 2020г. За да се реализира тази цел, Европейският съюз трябва да насърчи държавите членки да преустановят прахосването на енергия при използването на електрически уреди, в индустрията, транспорта и стоителството.

Европа, най- големият регионален пазар в света, трябва да изведе интересите си на преден план на международната сцена, за да гарантира сигурността на енергийните си доставки. Проблемът, в случая е, че на Съюза винаги му е било трудно да излезе с единна позиция, а само така той може да упражни цялата си политическа и икономическа тежест не само срещу страните, големи производители на енергия, но и срещу големите потребители. Енергията трябва да бъде част от европейските външни политики: помощ за развитие, търговия и двустранни споразумения за сътрудничество. Това също е и начин да се подкрепя износа на най- новите европейски технологии.

Търсенето на по- голяма енергийна ефективност стимулира растежа. Изчислено е, че осъществяването на европейските цели в областта на икономиите на енергия може да създаде 2 милиона работни места до 2020г. и то по рентабилен начин. За 24 млрд. евро инвестиции годишно в изолация, енергийно управление и системи за контрол, разходите за енергия в Европа могат да намалеят с около 38 млрд. евро за периода 2011г. - 2020г.

Доставчиците за енергия също ще трябва да пестят енергия в полза на своите клиенти. Икономическият модел на компаниите за доставка на енергийни услуги ще трябва да се разпространи в цяла Европа. Този модел се състои във възлагането на подобни компании на доставката на енергийни услуги, като те трябва да инвестират за своя сметка в енергийноефективни съоръжения и съответно да си възвърнат инвестицията посредством осъществените икономии на енергия. Изпълнението на европейските политики в областта на енергията и климата засяга всички нива на вземане на решения: местно, регионално, национално и европейско. Така през 2009 г. Европейският съюз даде начало на инициативата за Споразумение на кметовете. Подписалите градове поемат ангажимент да надминат европейските цели. Днес тези градове са 4000 с население от повече от 160 млн. жители и потенциал за намаляване на емисиите на CO2 в размер на 164 млн. тона, което се равнява на емисиите на Унгария, Швеция и Португалия взети заедно.
2. След 2020г.- предизвикателствата на бъдещето

В международен план бъдещето ще бъде белязано от необходимостта от приспособяване към едно ново положение: все по- трудния достъп до минералните суровини на планетата. Така, например, петролът ще бъде много по- скъп и по- труден за извличане. Ще е необходима все повече и повече енергия за добиването на суровини. Европа трябва да използва цялото си влияние в сложните преговори, за да може да отведе до своите граници газовите резурски от басейна на Каспийско море. Геополитиката ще е от все по- голямо значение за достъпа до енергийни източници. Това ново положение в света налага дълбокото преосмисляне на осигуреността на енергийните доставки за Европа.

Предизвикателсвата са многобройни, а положението- доста сложно: необходимо е да се осигури достъп до енергийни ресурси, внасяни при възможно най- добри условия, и същевременно да се гарантира добра цена на енергията и опазване на околната среда. Европейският съюз е поел по пътя към изграждане на нисковъглеродно общество до 2050г. В неговата "Енергийна пътна карта за периода до 2050 г." бе повдигнат въпросът относно най-добрия начин да се посрещнат нарастващите нужди от енергия при ниски емисии на парникови газове и на достъпна цена. За да се привлекат инвеститори обаче, е необходимо да се дадат още отсега ясни и предвидими насоки и правна рамка. Това се налага от факта, че през следващите години множество твърде остарели енергийни съоръжения ще бъдат заменени от нови и то за тридесет или четиридесет години напред.
3. Европейско измерение на енергийната политика

Единствено европейската интеграция ще позволи изправянето пред предизвикателствата в дългосрочен план. Лесно може да си представим как решенията, взети от една държава членка, могат да имат последствия за всички. Финансовият залог, както за модернизирането на енергийната система, така и за разработването на нови технологични решения, е значителен. Сътрудничеството на европейско равнище ще позволи насочване на обществени средства за инвестиции в технологии на бъдещето. В периода на преход към един по- икономичен свят Европа трябва да говори с един глас, като за целта държавите членки трябва да постигнат споразумение по отношение на своите приоритети в енергийния сектор, за да могат да координират по- добре своите дейности в областта. В тази връзка една истинска обща енергийна политика е неоспоримо решение.
II. Политика на ЕС в областта на околната среда
1. Основна цел на ЕС за опазването на околната среда

Околната среда е средата, в която живеем. От нея зависи нашето здраве и начинът ни на живот. Околната среда стои над правните, политическите и създадените от човека граници. От голямо значение е страните от ЕС, както и тези извън него, да си сътрудничат, за да се справят с предизвикателствата, пред които е изправено човечеството- суши, наводнения, замърсяване, заплахи за биоразнообразието.

Основната цел на политиката на ЕС за околната среда е увеличаване на природния капитал, насърчаване на икономиката с ефективно използване на ресурсите и опазване на здравето на хората.

Ресурсната ефективност има за цел да отдели икономическия растеж от използването на ресурси. Тя кара икономиката да произвежда повече с по-малко суровини, като така се постига по-висока стойност с по-малко материали, ресурсите се използват по устойчив начин, а въздействието върху околната среда се свежда до минимум.

Много от нас приемат околната среда за даденост, но натискът, които оказваме върху ограничените земни ресурси, расте постоянно и ако това продължи бъдещите поколения ще бъдат лишени от законното си наследство. За справяне с това предизвикателство са нужни колективни действия с уяастието на ЕС, националните, регионалните и местните правителства, предприятията, неправителствените организации и обикновените хора. Необходимо е и привличането на международни партньори, които да предпиемат действия в световен мащам.

От началото на европейската политика за околна среда до сега екологичните предизвикателства пред Европа са претърпели промяна. Ако през 70- те и 80- те години на XX век се е наблягало на традиционни екологични въпроси като: опазването на видовете, подобряване на качеството на водата, която пием и въздуха, който дишаме, то днес акцента пада върху един по- систематичен подход, при който се имат в предвид връзките между отделните теми и тяхното глобално измерение.

След повече от четири десетилетия политика за околна среда на равнище ЕС голяма част от заобикалящата ни природа е защитена с европейски закони, но проблемът е тяхното прилагане. Това е най- голямото предизвикателство, пред което сме изправени и с което трябва да се справим, за да може да усетим ползата от тези закони. На това е посветена една нова програма на ЕС за действие за околната среда до 2020г "Благоденствие в рамките на нашата планета", която има за цел да привлече 1вниманието върху необходимостта от създаване на 7-ма програма за действие в областта на околната среда, която да продължи работата по ориентирането на развитието на европейската политика в областта на околната среда.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна интеграция 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.