Международна икономика - държавен изпит


Категория на документа: Икономика2. Класификация на СИЗ.

- Търговски; - Производствени; - технологични;; транспротни; туристически; строителни; и др.

Както и: крайгранични и вътрешни;

С Правни форми: Под аренда; граждански правна .

И Високо развити страни; Развиващите се стрени и страните извършващи преход към пазарна икономика. ........

В "Указа за свободните безмитни зони" от 1987 г. е дефинирано понятието: "Обособена част от територията на Република България, в която извършваната стопанска дейност се освобождава от облагане с мита". Създадена е "за насърчаване на стопанската инициатива за производство на стоки и услуги, необходими за увеличаване на износа". В СИЗ се извършват финансови операции, застраховки, презастраховки, транспортни, посреднически и др. дейности, които могат да се извършват от чуждестранни ЮЛ и ФЛ. България участва само чрез сдружаване с чужд - те ЮЛ и ФЛ. В тези зони ишмуществото не подлежи на изземване, конфискация. И нас СИЗ се създава от Министерски съвет по инициатива на държавни органи или на заинтересовани стопански организации.

3. Икономическите ефекти от СИЗ за България:

- увеличаване на валутните приходи; - осигуряване на допълнителни работни места; - съхраняване на национални производства чрез коопериране; - насищане на вътрешния пазар с висококачествени стоки; идр.

Б България СИЗ има: Русе, Пловдив, Варна, Драгоман, Бургас, Петрич, Свиленград, Видин.

ХІ. Основни разновидности на съвременната икономика

1. Въпрос. Международно предприемачество

1. Преки външни инвестиции - ПВИ - През втората половина на 20 в. международната миграция на огромен предприемачески капитал е под формата на преки инвестиции. Транснационалнитекорпурации повишават взаимозависимостта на националните икономики и развитието на световната икономика е благодарение на големите потоци капитал под формата на преки инвестиции. Те преките инвестиции са дългосрочни вложения на предприемачески капитал в чужди страни. Критериите на МВФ за ПВИ е придобиване най-малко на 10% от капитала на предприятието.

Характеристики на ПВИ - влагат се за срок не по-голям от 1 г.; Присвояват целия предприемачески доход или само основната му част.; Инвеститора определя производствана, иновациона,финансова и др. полит.

Износът на ПВИ е с начало 80 - те г. на 19 в. Днес има изградена глобална мрежа за за овадяване на капитала, от задгранични производствени и др. поделения в световното стопанство. Успехът при влагане на ПВИ е възможен при прилагане на иновационни технологии, съвременна форма на маркетинг и др.

2. Фактори за ускореното нарастване на външни преки инвестиции.
- изостряне на конкуренцията; либерализация на инвестиционния режим; приватизацията в страните от източна Европа; технологичния процес; висока степен на концентрация на паричен капитал в големи компании и способността им да предлагат преки банкови кредити на националните пазари.

3. Цели на преките ВИ - разширяване продажбитев по-големи национални пазари; елиминиране и контрол на конкуренцията в страната.; достъп дзо ефективни и енергийни източници; реализиране на икономиистранични дейности; спестяване на разходи от и за екология.

2. Въпрос - Транснационални корпурации

1. Формиране и дефиниране на ТНК - Износът на капитал под формата на преки външни инвестиции , води до възникване на ТНК.Дефиниране на ТНК с два подхода:

- Разширен - към ТНК са вс. компании които имат поне 1 задгранично поделение.

- Стеснен - Към ТНК се отнасят само крупни компании, които имат огромно икономическо или политически влияние в световен мащаб.

Тълкуването е въз основа на неясни критерии за обособяване на ТНК. Основни белези на ООН за ТНК: - задгранични поделения в две или повече страни; Има система за вземане на решения, която определя политиката и общата стратегия на ТНК.; Съществува връзка м/у продделенията за собствеността и исе оказвавлияние в/у дейността на др. поделения.

2. Различия м/у ТНК и традиционната национална промишлена корпурация . Различията са в осъществяване на задграничната дейност, ТНК го прави за поделенията си в приемащите страни. Позициите на ТНК в задграничното производство се утвърждават на пазара на приемащите стрпани, но нямат възможност да го овладеят.

3. Капитала на ТНК - Той е многонационален, акциите на главната комп ания са обект на покупко-продажба. Собствениците на главната компания са институционални инвеститори на мн. държави. Ако ТНК е наречено "Японско" - гл. компания е в Япония по статус и се контролира от японски капитал.

В структурата на ТНК влизат и фирми от дребние и средния бизнес- произвеждат детайли за основните производства на ТНК.

ХІІ. Икономическа интеграцияСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика - държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.