Международна икономика - държавен изпит


Категория на документа: Икономика


МДК се извършват от:

Задгранични преки инвестиции, които са производствения капитал на една страна и се използва в др. Те предполагат износ и внос на реални активи, предоставяне на опит. Според дела им те са: Собствен филиял 100%; С паритетно дялово участия - 50/50 % .; С много участия при различни дялове.

Като основен белег на Задграничните преки инвестиции - е контрола на износителя в/у цялостната дейност . Това се предоставя на предприятие с по-висок дял на капитала от 25% .

Портфейлни инвестиции - те са капиталови и са притежание на страната износител без да осъществяват оперативен контрол. Такива са: Ценни книжа, акции и облигации.

Заемен капитал - Голяма парична сума , концентрирана в банки и фирми на отделни страни в международни банки и фондове под формата на облигации, акции и др. Предоставят се чрез кредити, лихвата, таксата, застраховката и др. са доходът на заемодателя който предоставя кредита.

2. Въпрос. Ефекти на МДК

МДК има за резултат преразпределението му м/у страните и промяната на доходите им. Ефекти се изразяват в следното:

- нарастване на националното и световното производство, чрез намаляване на пределните разходи на производството,за с/ка на капиталовите разходи;

- преразпределение на дохода м/у страните и възможност за промяна на икономическото им благосъстояние;

- нарастване на междун-ната търговия чрез обмен на междинни продукти, услуги и др.

Производствените ефекти при МДК са: статични - изразяват възвръщаемостта на капитала; - динамични - показват капиталообразуването, нарастването, намаляването на дохода на страната и постигането на технологично равновесие; -нараства икономическото благосъстояние в резултат на търсенето и предлагането на труд,на повишаването на работната заплата и на квалиф-цията на работещите.
3. Въпрос. Регулиране на МДК и тенденции в развитието му.

Регулирането на МДК се извършва на национално, двустранно, многостранно , световно равнище чрез сътрудничество на правителствата на страните. МДК е основа за създаване на производствено търговски връзки м/у страните, ефектите се изразяват в интереси за развитието на националното производство и потребление на МТ и др.

1. Национално регулиране на външния капиталов обмен:

А/ В страната вносител- това са законите за чуждите инвестиции за научнотехническа политика, трудово и социално законодателство, ценовата и външна политика и др.

Б/ В страната износител - регулирането се основава на две положения: изнася се труд под формата на сложни продукти; създават се повече работни места, защото нараства производстото на страната.

2. На междуправителствено равнище - използват се международни споразумения за избягване двойно данъчно облагане, за размера на таксите, за трансфера на технологиите и др.;

3. В световен мащаб- автономно организиран субект на регулиране е международния капитал на многонационалнитепредприятия, и зависи от националната принадлежност на участниците, от различните национални закони за защита на собствеността.

4.Тенденции в развитието на МДК- високата динамика на задграничните инвестиции е промяната на производствената сфера, както и износът на върхови технологии, средства за автоматизация и др.

Втората сфера на задгранични преки инвестиции са услугите. Една основна сфера за преки инвест.ции е производството и добивът на горива и суровини.

VІІІ. Многонационални предприятия.

1. Основа на МНП - Характерно за МНП е специализация и коопериране на икономически свързани структури. МНП имат по-ефективни структури, самостоятелност в световното пазарно стопанство. Ефективността им е в резултат от разширеното производство, нарастването на капитала и увеличаване на дохода в условията на световната икономика. Комбинацията от организационни управленски опит, материални и финансови средства, количественото и качествено отношение на персонала е друг основен фактор за висока ефективност на МНП.Времевата мобилността на движение на ресурсите, на капитала и управлението са динамични.

2. Характеристика на МНП -

- дадено производство функционира в две или по-вече страни;

- съчетание на интересите относно: капитал, труд, разпределение на доходите, риска.

- участие на по-вече страни в управление и координиране на производството.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика - държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.