Международна икономика - държавен изпит


Категория на документа: Икономика


Видове мита: 1. Фискални - приходите са от вноси и износ на стоки
2. Защитни - осигурява се конкурентроспособност и защита на националните производства. 3. Според техниката на облагане са: специфични - фиксирана сума за физическа единица; Адвалорни - % от стойността на внесената стока.

Държавите участнички в митническите съюзи прилагат идинни външнотърговски тарифи. ЕС.
3. Нетарифни средства

Видове: 1. Импортна квота - средство за ограничения на националния внос, под равнището на възможния такъв. Прилага се при кризи в платежния баланс, реализация на програми за развитие и др.

2. Експортна квота - количествено ограничение на износа от една страна в друга и целта е повишаване цената вно-ля, и приходите на изно-теля.

3. Експотна субсидия - стимулира износа , на международния пазар цената е по-ниска от тази навътрешния, цели установяване или запазване конкурентни позиции.

4. Правителствени покупки - те са средство за предпочитани национални производители, пред чужди и така нараства националното търсене. Ако то нарастне се формира по-висока цена от пазарната . Производителя реализира максимален производствен излишък. Продукцията трябва да е с най-малко 50% местни компоненти и да е в достатъчно количество в страната.

5. Други нетарифни ограничения са изисквания за: произход, опаковка, маркировка, разфасофка на стоките, митнически формалности и др.

VІ. Международна трудова миграция. Тенденции в развитието и.

1. Основи на МТМ - Международна миграция е движение на хората от една страна в друга, при което те променят своето местожителство.
Дефиниция ООН - емигрантът е лице което е напуснало легално страната си за по-вече от 1 г. Имигрантът е лице което пребивава законно в чужбина за по-вече от 1 г.

Емигрант - местните хора които напускат страната; Имигрант - чуждестранни граждани които влизат в страната. И има "Страна на емиграция" и "Страна на имиграция ".

ММиграция е правото на човека свободно да апредели своето местожителстмо, да бъде собственик на своя труд.

Имигрантите не се превръщат автоматично в част от населението на страната в която са,при получаване на правото на гражданство те приемат чуждата култура или полагат началото на многоетническа култура. Страни с по-масова имиграция са: САЩ Германия, Англия, Австралия и др. Изборът за емиграция на хората зависи от условията в родината им, и причините могат да са много - политически, етнически, социални и др.

ММиграция при която основен мотив е икономическия /по-високи доходи/ се определя като Международна трудова миграция. МТМ е интернационализиране на труда, изразен в износ и внос на труд - като производствен фактор. МТМ е подчинена на пазара, отличава се от националната трудова миграция /вкл. цялото активно нас./

Условията за създаване на МТМ са: научно техническия прогрес, повишаване на производителността натруда, усъвърш - то на организацията на произв. и др.

2. Видове МТМ - До ІІ - та св. Война се определя като стара, а след това като нова.

Стара ММ - промишлена - при повишена произво. на труда; Аграрна - от разоряване на дребните селяни - излишът на работна ръка.

Новата ММ - вливане на високообразовани професионалисти. Видовете и са: -"гастуващи работници" - полу или ниско квал.труд.; - "Изтичане на умове" - високообраз. Спец-ти - "Нелегална миграция" - лицата без разрешително за напускане или с просрочен престой.

3. Регулиране на МТМ - На макроравнище - това са Конституцията и специалните наказателни закони за емиграция и имиграция. У нас имигрантите са уредени чрез Конституцията, и закон за бълг. гражданство и др. закони. ; На двустранна основа - чрез спогодби съгласувани от държавите.; На световно равнище - регулира се от световната банка, световната организация на профсъюзите и др.
VІІ. Международно движение на капитали
1.въпрос. Форми на международно движение на капитали

1. Основа ва МДК - Капитала е производствен фактор и е производен от първичните фактори пземя и труд. Състои се от парични и материални активи и са обект на покупко продяжба на капиталовия пазар.Движението на капитала в световен мащаб е с интернационален характер. Доходите от капиталовите инвестиции са под формата на: рента, дивиденти и лихва. В движението на МДК участват по-вече от една страна, и са на абсолютно различна основа м/у отде. страни.

Субекти на МДК са: производствени, търговски както и банки, правителства и межун-ни организации и др.

2. Форми на МДК - Според различните им форми са:

- Официални - при правителствени и международни организации; - Неофициални - от частни ФЛ или ЮЛ;

- Сред.срочни и дългосроч. за междун. капиталови инв-ции.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика - държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.