Международна икономика - държавен изпит


Категория на документа: Икономика



Втори модел - Вносът на инфлация и валутните курсове: - При всеки модел за внос на инфлация е специфично обвързването с действието на системата на фиксиранети валутни курсове. Счита се че при преминаване на плаващи валутни курсове, наци-те ик-ки се предпазват от външна инфлация. При гъвкаво изменение на валутните курсове при развитието на търговските и платежни баланси на страните, автом-чно трябва да се прекъсне преливането на инфлация. През 70-те г. на 20 в. се преминава плавни валутни курсове, на практически така се активизира преноса на инфлация. Като причина се смята отслабване на дисциплината на много страни, механизмът на подчинена валута има за резултат на националната парична единица установяване на паритет на покупателната способност спрямо др. страни партньори. Паритет - устойчивост на паричната единица измерена към златото. И така подчиненета наци. валута пренасочва чуждестранното търсене към пазара на своята страна., така се прибавя и външното търсене към собствената продукция. Повишават се цените на факторите на производство.

Трети модел - Международната миграция на спекулативен капитал "горещи пари", става с огромен размер, стихийно преливащ от една в друга страна в търсене на по-висока доходност. През 80-те г.на 20 ежедневната сума на валутните сделки е била 200 милиарда аслед 10 г по късно е вече 1,2 трильона.

Международинте трансфери са облекчени от либерализацията на финансовите пазари в страните под внедряването на модирна информационна система, както и на средствата за комуникация в ТБанки, фондовети и валутни борси. Като стимул за вливане на горещи пари са международните различия в равнищата на лихвените проценти и очакваните промени във валутните курсове.

ІV. Други фактори на предлагане и търсене като основа на международната търговия
Първи фактор -Структура на предлагане на производствени фактори

Другите фактори на МТ на предлагането и търсенето са: Дял на производствените ресурси; пазарна ориентация на произ-то; равнища на РЗ; структура на търсене и др.

Предмет на теорията на структурата на предлагане на производствените фактори е цената на производствените фактори.

Различията м/у страните по отношение на абсолютния обем на произ-те фактори се анализират при следните условия които са основа на МТ: -Еднакво ранище на проблемите на търгуващите страни; - установени стандарти на пр. фактори; - Използване на идентична технология; - Еднаква праизводителност на единица ресурс.

Различия по отношение на структурата на про-те фактори се свежда до: не еднаквото им количество и разположение в страните; използване на различни структурни прои-ни фактори; стоките са материало, капитало и трудопогръщаеми. При по голямо влагане в стоката от изобилващш фактор разходите са по-ниски - вложени са ресурси с по-висок дял от нац-то предлагане.

Втори фактор - Мащаб на производството

МТ е ефективна при организиране на едромащабно серийно производство при използване на сложни технически и технологични системи.При едромащабното производство има концентрация на производство в големи фирми, като намаляването на разходите за единица продукция се постига със специализация на на техника, труд, автоматизирани операции и др.

Трети фактор - Жизнен цикъл на продукта - Основата на МТ се обеснява с теорията за Жизнения цикъл на продукта за технологичната иновация. ЖЦ започва с производствените разходи и включва : специализация на производството, износа на продукта вече с по-ниски производствени разходи.
ПРи предлагане на нова продукциь, страната износител постепенно се превръща във вносител с постепенното губене на конкуренцията, така ЖЦ започва с нововъведение и завършва със стандартизация при лесно усвояване на по-вече задгранични производители.

Четвърти фактор - Транспотни разходи

Транспорта увеличава общите разходи на МТ и в резултат на това те намаляват обема си. ТР влияят пряко в/у географски посоки, на териториалното разположение на ескпортните производства. Насоки на разположение на производството : - ако ТР са по-високи от ТР за доставка на готовата продукция, производството е ресурсно ориентирано и се разполага в близост до предлагането на ресурси; - пазарно ориентираното производство има по-ниски ТР за ресурси от разходите за предмета на търговия, и се разполага в близост до търсенето на стоката.; - и неутрали към ТР са предлаганите услуги и тези производства с висока стойност като наукопогръщащите продукта.
V.Регулиране на международната стокова търговия

1. Принципи на регулиране

Международната търговия е от главните сфери на икономическо регулиране, и се извършва на национално , международно- двустранно или многостранно, и на световно равнища. Регулирането на национално и международно равнище изразява характера на националните икономически системи, степента на участие в стоковия обмен, степента на съгласуваност на икономическата политика на регионално или на световно равнище. И се различават: - външно търговска политика; Международна търговска политика; Регионална търговска политика.

Класическа форма за регулиране на търговията е международния договор, който е писмено съглашение м/у две или по-вече държави, определящ условията на стокообмен и свързани с него транспотни, платежни и др. въпроси. По важи условия на договора са: - Вид и цена стоката; Правно положение; Митнически режим; Плащания и др.

В договора още се изразява и основни принципи на регулиране като:

- Принцип на облагодителствена нация, и задължава двете страни да предоставят най-благоприятни условия на търговия и за трета страна. Принципа изисква предоставяне на отстъпки, привилегии по отношение на митнически ставки, статут на ЮЛ, транспотни коридори и др.

- Преференциален принцип - изисква създаване на благоприятни условия за търговски стокобмен, прилага се приразвитите а по-късно и на развиващите се страни.

- Принцип на отворените врати - чуждестранните търговци имат по-превилигирован статут в сравнение с националните търг - ци.

- Принцип на равните възможности - еднакъв статут за чуждестранни и международни търговци.
2. Мито

Международната търговия се регулира чрез тарифни и нетарифни средства, забранява се само при изключително сложни ситуации - ембарго; блокада; търговска война и др.

Митото е вид данък, с него се облагат вносните и износните стоки на дадена страна, за защитата на националното производство и осигуряване приходи на държавата.




Сподели линка с приятел:





Яндекс.Метрика
Международна икономика - държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.