Международна икономика - държавен изпит


Категория на документа: Икономика


МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА
І. Обща характеристика на МИ.
1. Етапи в развитието на МИ

МИО водят началото си от създаване на първите държави, а интернационализация на стопанската дейност се проявява при развития капитализъм. Развитието на МИО става през последните 3 века с нарастване на икономически, социален и политически живот.
Етапите на МИ са: Възникване - МИО се развиват под въздействие на значими исторически факти като откриването на Америка , много научни открития, първата и втората световни войни, кризата през 30 -те г. на 20 век , обособяване на две противоположни световни политически и стопански, както и военни системи. Разпадането на социалистическата система и др. Развитие: - Системата на МИО непрекъснато се обновява . В условията на промишлен капитализъм, интернационализацията на стопанската дейност се изразява в Международен стоков обмен. В края на 19 век, рязко нараства износа на заемен капитал. След втората световна война с висок темп се развиват МТП и МНТВ, интернационализацията и услугите. Износа на капитал е доминиращ в съвременните МИО, възникват ТНК, развива се задгранично и международно разпределение на труда. Днес МИО нараства и в сферите на националните икономики а стопанствата се вграждат в системата на световното стопанство.Изменения: - Позициите в МИО и групи страни непрекъснато се изменят. След 2 та световна война Великобритания губи позиции а САЩ е водеща в МТ - търговията с услуги, износ на капитал и др. През 60-те год. на 20 в. се формират нови сили като ЕИО; Япония; През 70-те и 80 -те на 20 в.се налагат НИС.Факторите действащи на МИО са: изменения в техниката и технологията; усъвършенстване на транспортни и съобщителни технологии както и прогрес в управлението на производството, пласмента; еволюция на пазарни форми и др.

2 въпрос - Международната икономика и останалите подсистеми.

Като подсистема на икономиката МИО взаимодейства с политически, правни, социални и др. обществени подсистеми. Съвременните МИО включват:
- МО в сферата на търговски, валутни и платежни отношения
- МО в сферата на приложната наука и техника
- МО ...при инвестиционното сътрудничество; Както и в сферите на непосредствено производство; ММ на трудовите ресурси; ВТ на съобщителни връзки и др.

Като система МИО се характеризира с единство и взаимна връзка на отделните групи. Съвкупността от подсистеми функционира като пирамида, като на всяко ниво изразява производни отношения, спрямо по долните нива.
Политизиране на МИО след ІІ - та световна война: Нарастване ролята на външно икономическа сфера в условия на НТП в икономически, политически и социален живот на отделните страни.; Обогатяване структурата на МИО; Засилване международната ролята на развиващите се страни; обособяване на два противоположни политически, стопански , икономически и военни системи в границите на световното стопанство.; както и глобални проблеми като - екологични, енергийни и суровинни и др.

Всички тези проблеми, засягащи човечеството трябва да се решават само координирано от всички страни.

ІІ. Международна икономика: световно и национално стопанство.
1. Характеристика на националното стопанство

МИО са интегриращо звено, подпомагащо взаимодействието м/у отделните национални стопанства, които са подсистеми на световното стопанство. МИО обслужва и вътрешното движение на световното стопанство, което е относително цялостна интернационална възпроизводствена система. Националните стопанства са ядра от световното стопанство, и се характеризират с висока степен на цялост и единство на обществения възпроизводствен процес, като всяко от тях притежава отделни белези и го отличава като: Единен национален пазар на стоки и услуги, което предполага единни цени; Единна парична система; Единен национален пазар на наемен капитал и неговата финансово кредитна система; Единен пазар на работната сила и специфично средно равнище на работна заплата; Национална система на транспорт и съобщения; Единни държавни и правни институции които са инструменти на икономиката и политиката на държавата, чрез които се регулира възпроизводствения процес на територията, намираща се под нейната юрисдикция.

Националните стопанства и МИО си взаимодействат чрез права и обратна връзка. Правата връзка - това са процесите протичащи в съвкупността на националните стопанства с характеристики на размер, динамика, дълбочина, обхват и др. форми на териториални направления. Обратната връзка - това е участието на националните стопанства във формите на МИО. Тяхното участие има обратна въздействие в/у икономическото и социалното развитие на стопанствата. То се проявява в развитие и специализация на производствата и концентрацията на капитала в отраслите, в/у пазарните цени, измененията в парично кредитната система, динамиката на валутния курс и др.
2. Въпрос - Същност на световното стопанство

Световното стопанство е нов сложен материален обект, то е цялостната система, самостоятелна структура , относително обособена от националните стопанства.

Отношението м/у национално и световно стопанство е: Част - цяло.
Различията м/у тях са: Мобилността на производствените фактори е по-ниска отколкото в нац - то сто-во.; Икономическите отношения в СВ. стоп. Преминават през различни системи, които затрудняват международния икономически обмен.; Нац. Стопанства са държавно оформени и взаимодействието помежду им се подпомага от външно икономически функции, защитаващи националните им интереси.; Св. Стоп. няма единна политическа власт, няма единен икономически център / За нац .ст. това е държавата/, което за свет. стопа. това означава че - възпроизводствения процес е нисък; икономическата му система е на по-ниско равнище; икономическата му политика е по-дълбока; регулирането му е по-слабо развит и по-малко ефективно.
ІІІ. Международната икономика и интернационалната икономическа нестабилност.
1. Международната икономика и интернационализацията на инфлацията.

Според теорията на МИО, съвременната инфлация има световно стопански характер, което е резултат от пренасянето и от една страна в друга, заражда се в големите национални икономики - САЩ, Германия, Япония и др., и се пренася в по-малките икономики. Там тя се прибавя към действащите инфлационни фактори. Съществена роля за това има външната търговия. Има 3 вида механизми за пренасяне на инфл-ята:

1. Увеличаване инфл -та за с/ка на нарастнало парично предлагане в страни с активен търговски баланс.

2. Повишаване цените, поради увеличено търсене или предлагане на стоки и услуги в страни с ускорено външно икономическо развитие.

3.И в резултат от превишаване на вносни и износни цени.
Механизъм 1 и 2 са от теорията на монетаристите и кейнсианците, според които инфл-та е паричен феномен и се причинява от неоправдано парично предлагане нарушаващо равновесието на паричния пазар. Според тях вносната инфлация е последица от валутни интервенции, които обуславят нарастване на паричната маса.

Кейсианството приема, че инфла - та може да е в резултат на пълно използване на производствените възможности и пълна заетост, което може да води до нарастване на търсенето и предлагането, цените се повишават в резултат на нарушеното равновесие на пазара.

При вносната инфлация се отделя внимание на третия механизъм, който разглежда стоките и услугите като хомогенни. Конкуренцията на международните и националните пазари се приема за съвършенна, а транспортните разходи се елиминират. Така се проявява "Закона за единната цена" - според който нац. стокови пазари са свързани , като механизмът на постоянното търсене на по-евтини стоки от купувачи, а продавачите предлагат по-скъпи стоки,където се отстраняват възможните различия в цените. Този механизъм е и мех-зъм за разпостранение на ивнфлацията и се изразява в: В световната икономика се повишават цените на стоките и услугите, в националните икономики също се повишават цените за да съответстват на световните. Нарастването на цените води до повишаване издръжката на живот и цените на едро в страните вносителки, това води до повишаване на националните цени, а вносът на суровини и др. влияяе в/у равнището на вътрешните цени поради нарастване на производствените разходи. Така се стимулира заместването с местни стоки, увеличава се търсенето на конкурентна продукция. Но местните изделия, трябва да съответстват на "Закона за единната цена", и така към националното търсене се добавя и външното търсене и се уеднаквяват цените със световните.

2. ВЪПРОС- Модели на инфлацията
Скандинавски модел- според него във всяка икономика се обособяват отворен и покровителствен сектор. Отворения сектор включва откритите за външната конкуренция отрасли, а покровителствения обхваща отрасли от националната икономика, която реализира продукция на външния пазар без значителна външна конкуренция. Като законът за единната цена действа в отворения сектор, а в покровителствувания ценообразуването е независимо от муждународните цени.

Вносът на инфлация става чрез повишаване на междинните цени /на основа на закона за единните цени/, което води до нарастване на цените вътре в отраслите в отворения сектор на нац-та ико-ка. Така започва акция от синдикати за повишаване на работна заплата, така и в покровителствения сектор се подемат такива акции, но там липсва международната конкуренция и производителността на труда се повишава по-бавно, от тази в отворения сектор. Нарастването на РЗ в покровите-я сектор води до повишени разходи за производството, и това се компенсира от предприемачите с по-голямо увеличение на цените на стоките и услугите, в резултат от това инфлацията нараства.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международна икономика - държавен изпит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.