Международен икономикс


Категория на документа: Икономика


-относително дългата политическа зависимост укрепва доверието между страните и създава условия за намирането на взаимноизгодни решения по въпроси от общи интереси.

2. Характеристики на регионалната интеграция

В края на ХХв. Процеса на регионална интеграция не само въвлича повече страни, но и постепенно се усложнява както от гл. точка на формалната си реализация, така и от сферите които обхваща. Страните не само либерализират търговските си отношения, но и търсят синхронизация във фискалната и паричната си политика, данъчните системи, правосъдие, образование и др.

Създава се множество наднационални институции, комисии, комитети,съдилища , към които държавите прехвърлят част от своя суверенитет.

Регионалните икономически споразумения все повече се откъсват от своята регионална характеристика и много страни търсят партньори извън техните регионални граници. Към момента 12% от споразуменията са от транс континентален тип като техния дял в споразуменията в процес на договаряне е 43%. Това се дължи на факта, че са изчерпани възможностите за регионално икономическо развитие.

Следва да се прави разлика между функционална /реална, неформална/ и институционална, формална интеграция. Функционалната интеграция представлява процес на задвижвано от пазарно или естествено преплитане на икономически процеси в националните стопанства и нарастване на тяхната взаимозависимост. Формалната интеграция изразява всички административни действия ,които страните предприемат за премахване на дискриминационните ограничения по между си.

Обикновено функционалната интеграция изпреварва формалната, което създава известен натиск върху правителствата за осигуряване на недискиминационни решения. Практиката показва, че макар и трудно функционалната интеграция намира път за развитие дори и без мерки от страна на официалната институция.

Опитите за формална интеграция без наличието на нужните предпоставки почти винаги са обречени на неуспех. Пример за това са споразуменията между развитите и развиващите страни.

Следва да се прави разлика в интеграция в ширина и интеграция в дълбочина. Интеграцията в ширина се свързва с броя на страните и регионалния обхват на дадено споразумение . Интеграцията на дълбочина отразява степента на взаимозависимост между страните, сферите, които са засегнати , загубата на национален суверенитет и др.

В зависимост от характера на мерките предприети от страните интеграцията се дели на позитивна и негативна. Като негативна интеграция се определя всички действия п премахването на съществуващите ограничения пред движенията на трансграничните потоци , с което се намалява значението на националните граници в регионалната общност. Като позитивна интеграция се определят всички формални мерки , които са по създаването на нави правила , институции подпомагащи движението на стоки, услуги и производствени фактори.

В зависимост от страните участнички интеграцията се дели на хомогенна и нехомогенна.

Като хомогенна се определя регионалната интеграция между страни с близка или еднаква степен на икономическо развитие, размер политически системи и други. От своя страна хомогенната интеграция може да се развива между развити /север-север / или развиващи се /юг-юг/.

При нехомогенната интеграция е на лице взаимно обвързване между страни със значителна разлика в развитието /север-юг/ ,размера или социално-политическите системи. Практиката показва, че нехомогенната интеграция се нуждае от значителна административна подкрепа, генерира по- малко и често небалансирани изгоди за страните и рядко се развива в дълбочина.

Следва да се прави разлика между регионална интеграция и икономическо сътрудничество. За разлика от интеграцията регионалното сътрудничество включва общи инициативи , действия, решения на общи проблеми при политическата стабилност, образованието, транспорта и екологията и други.

/стадии/ степени на регионална интеграция

степен
мерки
свободно движение на стоки
обща въшна икономика
.свободно движение на производствени фоктори
обща фискална и парична политика
зона на свободна търговия
Хмитнически съюз
Х
Х


общ пазарСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен икономикс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.