Международен икономикс


Категория на документа: Икономика


- чувства се отрицателната реакция на населението на приемащата страна, възникват социални конфликти, появява се т. н. ксенофобия.
- привличането на чужда работна сила не спасява страната от икономически спад. Миграцията не може да служи като конюнктурен буфер, доколкото възможностите за регулиране числеността на чуждите работници не са толкова широки колкото се предполага.
В страната донор:
- миграцията съдейства за нормиране на пазара на труда.
- страната понася отрицателни последствия от изтичането на човешки капитал.
- в социалната сфера относително се повишава благосъстоянието на най - бедната част от населението.
- емигрантите се приобщават към прогресивните технологии, към по висок стандарт на трудова етика, дисциплина и организация на производството.
- имигрантите, за да се приспособят към новите условия, изучават езика, повишават образованието си, увеличават общата си култура. Всички тези качества имат значение за развитието на трудовия потенциал на страната донор и могат да влияят положително в/у социално - икономическото и развитие.
- има приток на валутни средства, които влияят на финансовото положение на страната на имиграция.
4. Регулиране на международната трудова миграция - това регулиране се осъществява с правни, икономически и административни средства.
Правните средства се използват на:
- макроравнище - за целта се използват Конституцията и специалните национални закони за имиграцията и емиграцията ( в тях се определят условията за пребиваване ). В САЩ през 1924 г. е приет Закон за Имиграцията. В България имиграцията се урежда от Конституцията, Закона за Българското Гражданство, Ззакона за Пребиваване на Чужденците в България ( 1972 г. ) и Закона за Лицата и Семейството. На двустранна основа международната миграция се регулира чрез спогодби. Такава България има с Германия за обмен на работници ( 1992 г. ).
- регионално равнище - Съвета на ЕС е приел през 1968 г. разпоредба за гарантирано третиране на всички граждани на общността по отношение на заетостта, заплащането и условията на труд. Така на гражданите от ЕС се гарантира географска и професионална мобилност, както и минимално социално интегриране в страната, където са решили да се трудят. На Европейския континент като цяло, Съвета на Европа е приел конвенция за юридическия статут на работника преселник. Тя издига принципа за равенството м/у гражданите на една страна и тези, които идват да работят. Гарантира се правото на събиране на семействата.
Икономически средства:
- равнище на работната заплата.
- валутен режим на страната.
- техниката на заплащане.
Широко приложение намират административните средства. Те се прилагат автономно от отделните държави, както и от общите институции на държавите от ЕС. Такива средства са:
- определянето на квоти.
- изискването на емигрантска виза.
- глоби за нарушаване правилата при нелегално пътуване.
- имигрантски помощи.
- репатриране на емигранти.
- определяне на такси и срок за получаване или освобождаване от гражданство.
5. Тенденции в развитието на международната трудова миграция.
Развитието на МТМ се анализира чрез многество показатели:
- брой на емигрантите и имигрантите по страни, групи държави в света, по квалификационни характеристики.
- дял на емигрантските или имигрантските преводи в общите валутни приходи на страната.
Страни на по масова емиграция са САЩ, Канада, Австралия и Германия. След WWІІ в САЩ ярко се очертават три нови потока:
- изтичане на мозъци.
- бежанците от Унгария след събитията от 1956 г., от Виетнам и от Куба през 1980 г.
- голям поток на работници от Мексико и страните от Карибски басейн.
Голяма е и нелегалната емиграция. Затова през 1978 г. САЩ въвежда строги имигрантски квоти по страни.
Следвоенната емиграционна политика на Канада е твърде дискриминационна в полза на квалифицираните специалисти. За нея е характерно и високото равнище на имиграция. Много от имигрантите и емигрантите се оказват едни и същи лица, използващи Канада като спирка по пътя си към САЩ.
След WWІІ в Европа едни страни се съпротивляват на имиграцията, а други я поощряват - в GB не се приемат много работници. В рамките на Скандинавските страни е приет общ пазар на труда, като най - много работна сила приижда от Финландия към Швеция. В същото време повечето Скандинавски страни не приемат работници от Средиземноморските страни. По отношение на други страни от ЕС те приветстват движението на работна сила в рамките на общността. Най - много са емигрантите от Испания, Португалия и Гърция.

1. Регионална икономическа интеграция
Стартира някъде през 19в., разгръща се в средата на 20в.

11. 1. Движещи сили на регионалната интеграция - тя е задвижвана от решенията на държавите. Предпоставки :

-вътрешните пазари на страните членки се оказват ограничители на икономическото развитие след ІІсв.в. Регионалната интеграция дава възможност за създаването на по- големи общи пазари. Нарастване на производството и потреблението.

-след ІІв.в страните се оказват силно зависими от външния сектор /търговия ПЧИ/. В този смисъл премахването на дискриминационните ограничения ускорява развитието и улеснява външно- ик. връзки.

-заостря се международната конкуренция. Западно европейските страни са икономически притиснати от САЩ и Япония. Европейската интеграция, а не външната търговска конфронтация се оказва добрия път за тяхното развитие .

Използването на съвместни ресурси ускорява технологичния напредък на ЕИО и повишава конкурентоспособността на страните .

-много от страните преосмислят външно-търговската си стратегия, сключването на регионални споразумения се превръща в основен инструмент на външно-търговската политика. Чрез тях страните се опитват да прехвърлят своите усилия, а при преследването на многостранни търговски цели/ конкуренция с всички във всичко/към постигането на преференциални условия със страните в географския си регион, в които се намират.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен икономикс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.