Международен икономикс


Категория на документа: Икономика
8.Равновесие в отворена икономика

Макроикономическо равновесие в отворена икономика. Влияние върху равновесието оказват три групи фактори свързани с:
- Спецификата на националните производствени възможности и при отваряне на икономиката страната трябва да се стреми да произвежда ефективно т.е. да бъде на границата на производствените си възможности.
- Свързани с потребителите от страната и техните предпочитания към внасяни и изнасяни блага. На макро равнище се формират характеристики аналогични на кривата на безразличието, които се наричат криви на националните предпочитания и изразяват общата полезност в едновременното потребление на две блага. Потребителите от страната се стремят и при затворена и при отворена икономика да формират най-рационално потребление - да постигнат най-отдалечена крива.
- При отваряне на икономиката формиралите се международни условия на търговия оказват съществено влияние върху структурите в производството и възможностите на потребление. В зависимост от изравняването на разменната норма с пределните алтернативно разходи е възможно да се определи производството при което националната икономика е и ефективна и създава приемливо от гредна точка външната търговия производство. Потреблението при отворена икономика се ориентира както по условия на търговия, така и по възможно най-отдалечената крива на предпочитания, т.е. там където ТОТ съвпадат с нормата на заместване в потреблението.

10.МЕЖДУНАРОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНАТА
СИЛА

1. Обща характеристика на работната сила. Условия
2. Видове международна трудова миграция ( МТМ )
3. Влияние на международната трудова миграция в/у:
3. 1. Пазара на труд
3. 2. Държавните финанси
3. 3. Извънпазарни влияния
4. Регулация на международната трудова миграция
5. Тенденции в развитието на международната трудова миграция

1. Обща характеристика на работната сила. Условия.
Според дефиницията на ООН емигрант е лице, което е напуснало легално страната си за повече от една година, а имигрант е лице, което пребивава легално в чужбина за повече от една година. Така от гледна точка на една държава, местните граждани, които я напускат са емигранти, а чуждите граждани, които влизат в нея имигранти. Така ние разглеждаме страна на емиграцията ( страна донор ) и страна на имиграцията.
Причините за миграцията могат да бъдат различни - политически, религиозни, икономичиски и т. н. Когато непосредствената причина е повишаване на доходите, както на номиналната така и на реалната работна заплата международната миграция се определя като МТМ. Това означава, че се изнася и внася труд като производствен фактор. Получава се едно интернационализиране на труда, което е следствие на факта, че всеки индивид е собственик на своя труд и на тази осново той може сам да реши къде да живее. МТМ се различава от националната трудова миграция. При националната трудова миграция, в пазарния механизъм е включено цялото активно население. Разпределението и развитието на работната сила се извършва посредством трудовия пазар, който е относително автономен и е съставен от различни сегменти - общ, професионален, пазар на интелектуален труд и съответните механизми за договаряне заплащането на труда. В отделните страни търсенето и предлагането на работна сила се определят от общато икономическо състояние, от отрасловата и териториална структура на производството, от равнището на цените и т. н. Международната трудова миграция ( МТМ ) няма масов характер, няма единна организационо - управленска структура, не участва цялото активно население на света. МТМ се обуславя от определени условия. Тези условия са:
- технологичният процес и повишаването на производителността на труда, в резултат на които се получава преструктуриране на производството, появява се излишък на работна сила в отделни страни.
- структурата на заетост - при отрасловото разпределение се появява различие м/у повишеното търсене на квалифицирани работници и голямото предлагане на ниско квалифицирани такива.
- привлекателността на отделни дейности - хората емигрират, когато съществуват съществени различия в условията на труд в отделните страни.
- уникателността на хората - в науката, изкуството, културата и т. н.
- хроничната безработица, бедността, нищетата, характерни за слабо развитите страни.
Основа на МТМ е различието в равнището на реалната работна заплата м/у страната на емиграция и страната на имиграция, което от своя страна води до различие в степента на развитие и оттам на жизнения стандарт. Поради това световната икономика е сферата, в която съществуват алтернативни възможности за по - висока възвращаемост на труда в сравнение с националната. Това има за резултат нарастване на доходите и богатството в света като цяло.
2. Видове МТМ.
Различните видове международна миграция възникват в зависимост от характера на историческото развитие. След WWІІ се извършва преход към нов технологичен тип производство и нови икономически отношения на сътрудничество. Това е своеобразен предел в развитието на МТМ. Тя до WWІІ може да се нарече Стара, а след войната - Нова. От своя страна Старата миграция се характеризира със следните видове:
- промишлена миграция - обуславя се от рязкото повишаване ефективността на труда в първите промишлено развити страни, от динамичните структурни промени в производството, както и от развитието на международния транспорт.
- аграрна миграция - появява се в резултат на разоряването на дребните селяни и породения от това излишък на работна сила.
И за двата вида Стара миграция е характерен ниско квалифицираният труд, предлаган от емигрантите.
Новата миграция се получава в резултат на вливането на високо образовани специалисти в движението на международните миграционни потоци. Към Новата трудова миграция се отнасят т. н. " гостуващи работници " - хора, които предлагат полу и ниско квалифициран труд. Те временно променят своето местонахождение с цел по - високи доходи ( турците в Германия, латиноамериканците в САЩ ). Втората група е т. н. " изтичане на мозъци ". Тук става въпрос за високо образовани специалисти, хора с лична свобода и отговорност, предлагащи не прост човешки труд, а знания, които се превръщат в капитал. В този смисъл страните на имиграция предоставят условия за повишаване на квалификацията, а страните на емиграция понасят загуби от инвестираните в образованието им средства.
Нелегална миграция - характерна за лицата, които нямат разрешение за напускане на страната, разрешение за работа или са пресрочили своя престой след срока на договора. Този вид миграция има масов характер. Използва се за някои непривлекателни производства в страната на имиграция и в същото време може да окаже влияние в/у проблема със заетостта в страната на емиграция в определен сезон или отрасъл. В някои страни тъкмо от незаконно пребиваващите емигранти се създава т. н. " икономика в сянка ".
3. Влияние на МТМ в/у:
3. 1. Пазара на труд
Пазара на труд, по отношение на миграцията, се разделя на първичен и вторичен сегмент. Първичният сегмент е достъпен само за тези работници мигранти, характеризирани като " изтичане на мозъци ". Вторичния сегмент се характеризира с тежки и вредни условия на труд, с ниски работни заплати, и с липса на възможности за професионален растеж. Този сегмент, практически не дава възможност за професионална мобилност и интеграция в обществото, докато при " изтичането на мозъци " адаптацията е сравнително лесна. При тях може да се говори и за асимилация.
Нека приемем, че целия свят е представен като двустранен модел, на пример - Мексико с ниско жизнено равнище и САЩ с високо такова. Нека допуснем, че миграцията не е разрешена и американските работници получават $4,5 за час, а мексиканските работници с аналогично равнище на квалификация - $1,25 за час. Бариерите за миграцията са отстранени, т. е. мексиканските работници могат да се насочат на Север и да се конкурират на пазара на труд в САЩ. Ако за преместването не се изразходват средства, процесът на придвижване ще се осъществява дотогава, докато намалее равнището на работната заплата в САЩ и се изравни с нарастналото равнище в Мексико. Притокът на мигранти намалява работната заплата в САЩ на $4, а излизането на тези работници от Мексико довежда до повишение на часовата работна заплата до $1,60. Получава се ново равновесие, което означава, че броя на желаещите да мигрират от Мексико съответства на търсенето на работници в САЩ при заплата $4. Ако, обаче, за преместването се изразходват средства, т. е. преместването не е безболезнено, се получава така, че който се реши да отиде в друга страна получава по - висока заплата - $4 за час, докато този час в неговата страна струва $1,60. Разликата ще покрива разходите по преместването. Работниците, оставащи в Мексико печелят благодарение на това, че конкуренцията за работна ръка довежда до повишаване на часовата работна заплата от $1,25 до$1,60. Предприемачите в Мексико губят част от печалбите си доколкото са принудени да платят по - високи часови заплати. Работниците в САЩ губят, защото намалява тяхната часова работна заплата, а предприемачите печелят от допълнителното предлагане на труд, което им дава възможност да плащат по - малки часови заплати. Светът като цяло е в изгодни позиции, защото свободата позволява на индивидите да се местят и определят местожителството си там, където могат да дадат най - голям принос за увеличаване на световното производство.
3. 2. Държавните финанси - различно в страната на емиграция и в страната на имиграция.
В страната на емиграция - емигрантите не плащат плащат данъци в своята страна, но са длъжни да го правят в приемащата ги. Емигрантите не се ползват от обществени блага -система за безопастност, национална отбрана, държавно образувание. Те се ползват от тях в приемащата страна. Често загубите свързани с липсата на бъдещи данъчни постъпления превишават ползите, получени в резултат на намалението на падащият им се дял от обществените стоки и услуги. Трябва да се отчита връзката м/у увеличеното търсене на обществени блага и жизнения цикъл на хората емигранти. Обикновено те получават образование за сметка на данъкоплатците в своята страна. В по - зряла възраст, когато е необходимо плащане на данъци от собствените им доходи, тях ги няма. Така е възможно прилагането на ответни мерки - забрана на емиграцията, забрана на преводи на средства зад граница. В страната на имиграция:
- увеличават се плащанията за бедност.
- пренатоварват се държавните училища.
- увеличават се разходите за подържане на обществения ред.
- имигрантите плащат данъци, като отново се проявява ефекта на жизнения цикъл, в смисъл, че имигрантите пристигат във възраст, когато са задължени да плащат данъци, макар че има и такива, които получават образование за сметка на чуждия данъкоплатец. Т. е. имигрантите са бреме за държавния бюджет. Най - тежко е положението на политическите бежанци.
3. 3. Извънпазарни влияния - в приемащата страна те са:
- получава се сблъскване с проблема за социално - култулната отчужденост на емигрантите.
- слаба професионална подготовка, засягаща някои групи. По отношение на високо квалифицираните работници се получават определени знания и в този смисъл миграцията допринася за международния пренос на знания и умения - малки секрети в занаята, фермерски опит, артистичен талант, съвременна технология.
- тази страна се сблъсква с ниското равнище на правно съзнание, а оттам и с правонарушения - конфликти, престъпления.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Международен икономикс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.