Механизми за пазарна подкрепа и режими на общата селскостопанска политика на ЕС в сектор "Захар"


Категория на документа: Икономика


Стопанска академия "Д. А. Ценов" - гр. Свищов

Курсова работа

На тема: Механизми за пазарна подкрепа и режими на Общата селскостопанска политика на ЕС в сектор " Захар "

Дисциплина: Аграрна политика

Изготвил: Деница Маринова Киранова Ф.N 106336

Специалност: Аграрна икономика Курс IV

Оценка на мерките на Общата селскостопанска политика, които се прилагат в сектора на захарта

ЕС-27 е световен лидер в производството на захар от цвекло - 17,5 млн. тона през 2009/2010 г. Той беше вторият по големина износител на бяла захар в света, а след реформата стана нетен вносител на захар.

Най - подходящите области за отглеждане на захарно цвекло образуват"пояс", който се простира от Обединеното кралство до източната част на Полша. Изоглюкоза се произвежда от пшеница или царевица. Реформата беше осъществена в период на безпрецедентно високи ценови равнища на захарта в световен мащаб.

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА РАМКА ЗА СЕКТОРА НА

ЗАХАРТА

Преди реформата секторът на захарта се регулираше чрез традиционни инструменти на Общата селскостопанска политика (ОСП), например гарантирани цени за подпомагане на пазара, производствени квоти за ограничаване на свръхпроизводството или възстановявания при износ на излишна продукция на световния пазар. На операторите беше гарантиран стабилен пазар с високи цени с елиминиране на конкуренцията от вноса.

Реформата през2006 г. в ООП на захарта бе обусловена от три основни причини:
- голям риск от пазарен дисбаланс: от една страна се очакваше, че тарифните отстъпки за внос, предоставяни главно чрез инициативата "Всичко освен оръжия" (ВОО), ще доведат до съществено увеличение на вноса, а от друга страна поетият от ЕС ангажимент към Световната търговска организация (СТО) налагаше съществено намаление на субсидирания износ съгласно тълкуванието, направено след приключване на съдебните производства срещу режима за захарта в ЕС.
- трябваше да се осигури по-голяма съгласуваност с рамката на ОСП, установена през 2003 г.

При все това системата от квоти и системата на минималните и референтните цени бяха запазени, референтната цена и минималната цена за производителите бяха намалени постепенно и беше установена временна (четиригодишна) схема за преструктуриране, чиято цел беше производителите с по-ниска ефективност да бъдат насърчени да се откажат от своите квоти (целта беше 6 млн. тона). Освен това беше въведено необвързано с производството плащане за производителите, което частично компенсира загубата на приходи.

СЕКТОР НА ЗАХАРНОТО ЦВЕКЛО

Количества, добиви, местоположение и структура

Като пряка последица от намаляването на квотите и от новото ограничение на износа средният обем на производството на цвекло в ЕС-27 в периода 2008 - 2010 г. беше с 19 % по-малък от този в периода 2003 - 2005 г. Схемата за преструктуриране насърчи производителите с нисък добив да се откажат от производството на захарно цвекло. В резултат на това нарасна ежегодното подобрение на добива в ЕС и се ускори тенденцията за концентрация на производството в по-големи дружества. Тези промени бяха различни в отделните държави членки и доведоха до по-нататъшна концентрация на производството в

пояса за отглеждане на захарно цвекло, докато главно в Италия и Испания настъпи значителен спад в количествата цвекло.

Цени на цвеклото и пазарна насоченост

Съгласно ограничените събрани данни за цената на цвеклото постепенното понижаване на минималната цена за квотите за захарно цвекло е осъществено напълно. Анализът на пазарната насоченост беше основан на анализ на данни от Системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ), но резултатите не са статистически представителни. Поради понижението на минималната цена нарушаващият конкуренцията ефект на подпомагането по линия на ОСП е намалял в голяма степен. Данните по няколко показателя потвърждават, че възможностите в земеделското производство са свързани в по-голяма степен с ценовото равнище на цвеклото; в резултат на това ценовата стратегия на промишлените производители на захар е свързана в по-голяма степен с цените на алтернативните култури и разходите за производство на цвекло.

Вътрешна конкурентоспособност на земеделския сектор

Анализът на ключовите компоненти на конкурентоспособността (продукция и добив на захарно цвекло и производствени разходи за отглеждането на захарно цвекло) и характеристиките на производителите, които са изоставили своето производство на захарно цвекло, показаха, че конкурентоспособността на производството на захарно цвекло се е подобрила главно поради факта, че реформата е довела до отказване на най-слабо ефективните производители от производството на захарно цвекло(данните обаче не са статически представителни).

ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЗАХАР

Отказване от квоти

Размерът на отказите от квоти достигна 5,8 млн. тона (квотите бяха за 17 млн. тона преди реформата). Всички захарни дружества освен едно участваха в схемата за преструктуриране. Квотите за държавите членки, намиращи се извън пояса за отглеждане на захарно цвекло, бяха намалени в голяма степен, а в пет държави членки производството беше прекратено (Ирландия, Латвия, Словения, България и континентална Португалия). Повече от 40 % от намалението в ЕС обхванаха Франция, Германия, Обединеното кралство, Нидерландия, Полша и Белгия- държави членки, попадащи в пояса за отглеждане на захарно цвекло.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Механизми за пазарна подкрепа и режими на общата селскостопанска политика на ЕС в сектор "Захар" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.